Bakalářské práce

Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK.

Celkový rozsah bakalářské práce je 40 stran s tolerancí +10 stran (tedy rozsah práce 72 000 – 90 000 znaků s mezerami pro celou práci) (do tohoto rozsahu nejsou započítány stránky literatury a příloh). Tento rozsah musí být striktně dodržen, práce rozsahem vybočující nebudou akceptovány. Formální náležitosti BP jsou uvedeny v doporučovaných šablonách: BP_šablona Návrh výzkumu nebo BP_šablona Výzkum. Způsob citování v textu a sestavování citované literatury se řídí Pravidly citování katedry psychologie FF UK. Preferováno je citování dle APA. Finální verzi BP je nutné odevzdat elektronicky do SIS (návod pro vkládání) a také dvakrát vytištěnou v kroužkové vazbě na sekretariát katedry psychologie (pro vedoucího BP a oponenta).

1. Literárně přehledová část

Student zpracovává literárně přehledovou část BP výlučně na základě odborné literatury. Nejde o „přehled z literatury“, ale o zpracování tématu. Současně nejde o učebnicové zpracování, ani o středoškolskou seminární práci, ve které autor začíná od Adama a opakuje stokrát zopakované. Z toho plyne, že práce nemá obsahovat známé učebnicové texty, ale student zpracovává nejnovější české a zahraniční zdroje (zejména odborné články, monografie, diplomové a disertační práce, odborné studie). Tato část práce má odrážet novější literaturu (posledních deset let). Rovněž se lze setkat s tématy relativně novými, takže ani literatury zatím není příliš. Orientačně půjde o cca 30 – 40 literárních zdrojů, zhruba polovinu (či více) zahraničních. Literárně přehledová část tvoří zhruba 1/2 až 2/3 celé BP.

2a. Návrh projektu výzkumu dílčího aspektu problému

Student v rámci své BP navrhuje dílčí výzkumný projekt, který vychází ze zpracovávaného tématu. V projektu jde především o jeho správné metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/3 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 • Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

2b. Popis realizovaného empirického šetření

Pokud téma BP umožňuje realizaci empirického šetření, je možné po dohodě s vedoucím práce jej uskutečnit. Doporučuje se v rámci BP využít především dotazníkových metod.  Důraz je kladen především na metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů a prezentace dat na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/2 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 •  Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Výsledky šetření
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

Témata BP

Student si volí z témat, která navrhnou učitelé katedry. Další možností je vlastní volba tématu po dohodě s vybraným vyučujícím. Témata BP jsou navrhována dostatečně konkrétně (nikoli obecně) a jsou koncipována tak, aby obsahovala možnost přípravy výzkumného projektu.

Témata BP pro ak. rok 2020/2021 zde od 3.3.2021

Témata BP pro ak. rok 2019/2020 zde

Témata BP pro ak. rok 2018/2019 zde

Témata BP pro ak. rok 2017/2018 zde

Zadávání BP (rámcové termíny)

Téma práce se obvykle zadává do konce 5.semestru. Témata BP jsou schválena vedením katedry a pak zveřejněna na webových stránkách katedry. Následně jsou v tematických celcích představena studentům na Teoreticko-metodologickém úvodu bakalářských prací (Gillernová, Šírová). Student společně s vyučujícím, který jeho BP povede, následně zpracovává Zadání BP a odevzdává ho na sekretariát.  Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců od zadání do SIS. V rámci předmětu Teoreticko-metodologický úvod k BP je nutno současně se zadáním BP odevzdat  rozšířenou Anotaci BP s podpisem vedoucího práce na sekretariát katedry. Současně je nutné poslat Radce Hradcové zadání v elektronické verzi (po schválení do SIS zadá sama).