Bakalářské práce

Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK.

Celkový rozsah bakalářské práce je 40 stran s tolerancí +10 stran (tedy rozsah práce 72 000 – 90 000 znaků s mezerami pro celou práci) (do tohoto rozsahu nejsou započítány stránky literatury a příloh). Tento rozsah musí být striktně dodržen, práce rozsahem vybočující nebudou akceptovány. Formální náležitosti BP viz fakultní stránky. Způsob citování v textu a sestavování citované literatury se řídí Pravidly citování katedry psychologie FF UK. Preferováno je citování dle APA (7.vyd) (American Psychological Association, 2020). Finální verzi BP je nutné odevzdat elektronicky do SIS (návod pro vkládání) a také dvakrát vytištěnou v kroužkové vazbě na sekretariát katedry psychologie (pro vedoucího BP a oponenta).

1. Literárně přehledová část

Student zpracovává literárně přehledovou část BP výlučně na základě odborné literatury. Nejde o „přehled z literatury“, ale o zpracování tématu. Současně nejde o učebnicové zpracování, ani o středoškolskou seminární práci, ve které autor začíná od Adama a opakuje stokrát zopakované. Z toho plyne, že práce nemá obsahovat známé učebnicové texty, ale student zpracovává nejnovější české a zahraniční zdroje (zejména odborné články, monografie, diplomové a disertační práce, odborné studie). Tato část práce má odrážet novější literaturu (posledních deset let). Rovněž se lze setkat s tématy relativně novými, takže ani literatury zatím není příliš. Orientačně půjde o cca 30 – 40 literárních zdrojů, zhruba polovinu (či více) zahraničních. Literárně přehledová část tvoří zhruba 1/2 až 2/3 celé BP.

2a. Návrh projektu výzkumu dílčího aspektu problému

Student v rámci své BP navrhuje dílčí výzkumný projekt, který vychází ze zpracovávaného tématu. V projektu jde především o jeho správné metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/3 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 • Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

2b. Popis realizovaného empirického šetření

Pokud téma BP umožňuje realizaci empirického šetření, je možné po dohodě s vedoucím práce jej uskutečnit. Doporučuje se v rámci BP využít především dotazníkových metod.  Důraz je kladen především na metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů a prezentace dat na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/2 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 •  Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Výsledky šetření
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

Témata BP

Student si volí z témat, která navrhnou učitelé katedry. Další možností je vlastní volba tématu po dohodě s vybraným vyučujícím. Témata BP jsou navrhována dostatečně konkrétně (nikoli obecně) a jsou koncipována tak, aby obsahovala možnost přípravy výzkumného projektu.

Témata BP pro ak. rok 2020/2021 zde

Témata BP pro ak. rok 2019/2020 zde

Témata BP pro ak. rok 2018/2019 zde

Témata BP pro ak. rok 2017/2018 zde

Zadávání BP (rámcové termíny)

Téma práce se obvykle zadává do konce 5.semestru. Témata BP jsou schválena vedením katedry a pak zveřejněna na webových stránkách katedry. Následně jsou v tematických celcích představena studentům na Teoreticko-metodologickém úvodu bakalářských prací. Student společně s vyučujícím, který jeho BP povede, následně zpracovává Zadání BP a odevzdává ho na sekretariát.  Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců od zadání do SIS. V rámci předmětu Teoreticko-metodologický úvod k BP je nutno současně se zadáním BP odevzdat  rozšířenou Anotaci BP s podpisem vedoucího práce na sekretariát katedry. Současně je nutné poslat Radce Hradcové zadání v elektronické verzi (po schválení do SIS zadá sama).