Bakalářské práce

Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK.

Celkový rozsah bakalářské práce je minimálně 40 normostran (tj. 72 000 znaků). Do tohoto rozsahu se započítává veškerý text s výjimkou příloh. Preferováno je citování dle APA (7. vydání) (American Psychological Association, 2020). Finální verzi BP je nutné odevzdat elektronicky do SIS (návod pro vkládání).

Šablona–empirická bakalářská práce (i pro návrhy výzkumu)

Šablona–teoretická bakalářská práce

 

1. Literárně přehledová část

Student zpracovává literárně přehledovou část BP výlučně na základě odborné literatury. Nejde o „přehled z literatury“, ale o zpracování tématu. Současně nejde o učebnicové zpracování, ani o středoškolskou seminární práci, ve které autor začíná od Adama a opakuje stokrát zopakované. Z toho plyne, že práce nemá obsahovat známé učebnicové texty, ale student zpracovává nejnovější české a zahraniční zdroje (zejména odborné články, monografie, diplomové a disertační práce, odborné studie). Tato část práce má odrážet novější literaturu (posledních deset let). Rovněž se lze setkat s tématy relativně novými, takže ani literatury zatím není příliš. Orientačně půjde o cca 30 – 40 literárních zdrojů, zhruba polovinu (či více) zahraničních. Literárně přehledová část tvoří zhruba 1/2 až 2/3 celé BP.

2a. Návrh projektu výzkumu dílčího aspektu problému

Student v rámci své BP navrhuje dílčí výzkumný projekt, který vychází ze zpracovávaného tématu. V projektu jde především o jeho správné metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/3 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 • Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

2b. Popis realizovaného empirického šetření

Pokud téma BP umožňuje realizaci empirického šetření, je možné po dohodě s vedoucím práce jej uskutečnit. Doporučuje se v rámci BP využít především dotazníkových metod.  Důraz je kladen především na metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů a prezentace dat na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/2 celé práce.

Projekt musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 •  Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Výsledky šetření
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

Témata BP

Informace o tématech BP obdrží studenti v průběhu 3. semestru studia. Studenti si mohou rovněž domlouvat témata BP individuálně, a to jak s vyučujícími katedry psychologie, tak i s odborníky z jiných pracovišť.

 

Zadávání BP (rámcové termíny)

Téma práce se zadává do konce 4. semestru. Ve spolupráci s vedoucím své BP student zpracuje Zadání BP a odevzdá ho v rámci předmětu Teoreticko-metodologický úvod k BP. Následně bude zadání BP uloženo v SIS (ukládá paní Radka Hradcová). Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců od zadání tématu do SIS.