Bakalářské práce

Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK.

Celkový rozsah bakalářské práce je minimálně 40 normostran (tj. 72 000 znaků). Do tohoto rozsahu se započítává veškerý text s výjimkou příloh. Požadováno je citování dle APA (7. vydání) (American Psychological Association, 2020). Finální verzi BP je nutné odevzdat elektronicky do SIS (návod pro vkládání).

Šablona–empirická bakalářská práce (i pro návrhy výzkumu)

Šablona–teoretická bakalářská práce

 

 1. Teoretická bakalářská práce

Cílem teoretické bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled o současném stavu poznání ve zkoumané oblasti. Bakalářská práce musí mít jasně postulovaný cíl a výzkumné otázky, na které bude prostřednictvím literární rešerše odpovězeno. Přehled by měl být zaměřen přímo na téma bakalářské práce, proto není žádoucí uvádět obecnější fakta z učebnic či vzdáleně související informace. Naopak by měl text vycházet především z primární zahraniční literatury (teoretické články, empirické články, meta-analýzy a review). Text je možné doprovodit obrázky, grafy, schématy či tabulkami, které je vždy nezbytné citovat a respektovat copyright. Citované studie je žádoucí kriticky hodnotit a upozorňovat na mezery v současném poznání. Vždy musí být ovšem zcela zřejmé, co jsou fakta a co spekulace či názory.

 1. Empirická bakalářská práce

Cílem empirické bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled o současném stavu poznání ve zkoumané oblasti (v literárně přehledové části) a navázat představením vlastního výzkumného projektu studenta (v empirické části BP). Empirická BP je tedy rozdělena na dvě části: literárně přehledovou část a empirickou část. Empirická část prace může být řešena formou představení realizovaného empirického projektu nebo formou návrhu projektu výzkumu. Variantu empirické bakalářské práce představující návrh projektu výzkumu bude možné přihlásit pouze do 30. 9. 2023, po tomto datu bude možné přihlásit pouze empirickou BP, která představuje realizované empirické šetření (a nikoliv návrh projektu).

2a. Literárně přehledová část

Student zpracovává literárně přehledovou část BP výlučně na základě odborné literatury. Nejde o „přehled z literatury“, ale o zpracování tématu. Současně nejde o učebnicové zpracování, ani o středoškolskou seminární práci, ve které autor začíná od Adama a opakuje stokrát zopakované. Z toho plyne, že práce nemá obsahovat známé učebnicové texty, ale student zpracovává nejnovější české a zahraniční zdroje (zejména odborné články, monografie, diplomové a disertační práce, odborné studie). Tato část práce má odrážet novější literaturu (posledních deset let). Rovněž se lze setkat s tématy relativně novými, takže ani literatury zatím není příliš. Orientačně půjde o cca 30 – 40 literárních zdrojů, zhruba polovinu (či více) zahraničních. Literárně přehledová část tvoří zhruba 1/2 BP.

2b. Popis realizovaného empirického šetření

Pokud téma BP umožňuje realizaci empirického šetření, je možné po dohodě s vedoucím práce jej uskutečnit. Důraz je kladen především na kvalitu metodologického zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod sběru dat, statistických postupů zpracování dat a prezentace dat na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/2 celé práce.

Empirická část musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Jasně definované cíle výzkumu a výzkumné otázky
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 • Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Výsledky šetření
 • Úskalí a limity realizovaného projektu (diskuze)

 

2c. Návrh projektu výzkumu (lze přihlásit pouze do 30. 9. 2023)

Student v rámci své BP navrhuje dílčí výzkumný projekt, který vychází ze zpracovávaného tématu. V návrhu projektu výzkumu jde především o jeho správné metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části tvoří zhruba 1/3 celé práce, přičemž literárně přehledová část tvoří zhruba 2/3 BP.

Návrh projektu musí obsahovat:

 • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
 • Jasně definované cíle výzkumu a výzkumné otázky
 • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
 • Výzkumné metody a jejich stručný popis
 • Způsob zpracování dat
 • Etické aspekty výzkumu
 • Popis výzkumného souboru
 • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

Témata BP

Informace o tématech BP obdrží studenti v průběhu 3. semestru studia. Studenti si mohou rovněž domlouvat témata BP individuálně, a to jak s vyučujícími katedry psychologie, tak i s odborníky z jiných pracovišť.

 

Zadávání BP (rámcové termíny)

Téma práce se zadává do konce 4. semestru. Ve spolupráci s vedoucím své BP student zpracuje Zadání BP a odevzdá ho v rámci předmětu Teoreticko-metodologický úvod k BP. Následně bude zadání BP uloženo v SIS (ukládá paní Radka Hradcová). Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců od zadání tématu do SIS.