doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 317

 • 1979 – Mgr. na FF UK v Praze oboru pedagogika-psychologie
 • 1990 – Kandidát psychologických věd (CSc.) na  FF UK v Praze
 • 2009 – Doc. na Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálních vied a zdravotníctva

Rozvrh

Přehled zabezpečovaných předmětů:

Doktorské studium– Sociální psychologie

Publikace

 • Skřivánková P., Páv M., Faberová K., Perkins D., Boukalová H., Adam D., Mazouchová A., Gillernová I., Anders M., Kitzlerová E.: Violence risk and personality assessment in adolescents by Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) and high school personality questionnaire (HSPQ): Focus on protective factors strengthening. Frontiers in Psychiatry, 2023, č. • no. 13. ISSN 1664-0640.
 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 213-222. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Gillernová I., Boukalová H.: Psychologická analýza videozáznamů procesních úkonů. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 275-286. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I., Blatníková Š., Dohnalová Z., Fajtlová Z., Faridová P., Jiřička V., Kostelníková Z., Müllerová D., Netík K., Skřivánková P., Spurná I., Štěpánková D., Trojanová H.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020. 435 s. • p. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 161-188. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 13-20. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Kostelníková Z., Gillernová I.: Problematika výslechu dětských svědků. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 195-204. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Šírová E., Bergerová H., Gillernová I.: MOTIVY AGRESE U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU A VÝCHOVNÉ STYLY JEJICH RODIČŮ. In Piterová I., Výrost J.: Sociálne procesy a osobnosť 2018. Košice, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. • p. 325-331. ISBN 978-80-89524-40-2.
 • Gillernová I., Niederlová M.: Náměty pro rozvoje profesních dovedností sociálního charakteru učitelů. In Gregor A., Horák M.: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7454-714-0.
 • Gillernová I.: Prarodiče a předškoláci. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. VI, s. • p. 16-23. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I.: Evaluace v edukační praxi učitelek mateřských škol: možnosti a principy. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. VI, s. • p. 16-23. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I.: Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 20-22. ISSN 2336-3436.
 • Gillernová I.: Možnosti podpory emocionálního vývoje předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. 6, s. • p. 6-13. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, FF UK Praha, 2015. 240 s. • p. ISBN 978-80-7308-568-1.
 • Výrost J., Gillernová I.: Sociální a osobnostní činitelé celkové životní spokojenosti respondentů v datech EUROPEAN QUALITY OF LIFE SURVEY 2012 (EQLS 2012). Československá psychologie, 2015, č. • no. LIX, s. • p. 393-405. ISSN 0009-062X.
 • Gillernová I.: Podpora emocionálního vývoje dětí předškolního věku. In Gillernová I., Bahbouh R.: Moc emocí: Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti. Brno, Tribun EU, s.r.o, 2015, s. • p. 42-45. ISBN 978-80-263-0895-9.
 • Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2015. 248 s. • p. ISBN 978-80-262-0977-5.
 • Šírová E., Gillernová I.: Using of the VIG in the preparation of student teachers. In Cakir Ilhan A., Isman A., Birol C., Eskicumali A.: International Teacher Education Conference, Fsbruary 5-7, 2014, Dubai, UAR, www.ite-c.net. Proceedings Book. Dubai, UAE, www.ite-c.net, 2014, s. • p. 809-812. ISBN 0-000-00000-0.
 • Výrost J., Gillernová I.: Health care from the view Slovak and Czech respondents in the International Social Survey Programme 2011 data. In Benk J., Šebeňa R., Hricová L.: Book of contributions: Health promotion - Self-care - Risk-taking behavior prevention. Košice, SR, FF UPJŠ, 2014, s. • p. 17-31. ISBN 978-80-8152-215-4.
 • Gillernová I.: Učitelé a jejich žáci, žáci a jejich učitelé. In Škola jako místo setkávání. Praha, FF UK v Praze, 2013, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-7308-446-2.
 • Rymeš M., Gillernová I.: Koncepty manažerské role a jejich obsahové kontexty. In Seitl M., Vavryšová L.: Sborník z konference UP Olomouc, Psychologie práce a organizace 2013. UP Olomouc, UP Olomouc, 2013, s. • p. 74-79. ISBN 978-80-244-3916-7.
 • Gillernová I.: Edukační styly učitelů. Řízení školy, 2013, č. • no. 10, s. • p. 30-36. ISSN 1214-8679.
 • Gillernová I.: Dospělí a děti ve výchově a vzdělávání. In Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 80-87. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Gillernová I.: Motivace lidského chování. In Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 25-30. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Gillernová I.: Sociální dovednosti učitele a jejich místo v profesní kompetenci učitelů technických předmětů. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha, ČVUT, 2013, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-01-05287-7.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Gillernová I., Morávková Krejčová L.: Interakce učitele a žáků : dotazník pro žáky. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 22 s. • p. ISBN 978-80-87063-41-5.
 • Gillernová I.: Principy evaluace profesní kompetence učitele. In Šmajsová-Buchtová B., Kulhavý V., Procházka J.: Psychologie práce a organizace 2011. Brno, MU, 2011, s. • p. 1-8. ISBN 978-80-210-5490-5.
 • Gillernová I.: Evaluace profesních aktivit učitele jako nástroj zpětné vazby. In Mertin V., Morávková Krejčová L.: Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání 2011. Praha, Katedra psychlogie FFUK, 2011, s. • p. 32-44. ISBN 978-80-7308-347-2.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Gillernová I.: Dimenze vedení v edukačním stylu učitele a její reflexe žáky. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2011, č. • no. 1/2008, s. • p. 197-208. ISSN 0567-8293.
 • Vališová A., Gillernová I., Moravcová I.: The Conception of Autority and Its Alternations (History, present time and perspectives). Studia z teorii wychowania, 2011, č. • no. 2011/II, s. • p. 63-72. ISSN 2083-0998.
 • Gillernová I.: Evaluace jako reflexe a podpora rozvoje školy. Evaluace a diagnostika pro ředitele ZŠ, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 1-34. ISSN 1801-8424.
 • Gillernová I.: Možnosti a efekty podpory emocionálního a sociálního vývoje dětí předškolního věku. In Bartoňová K., Čerňák M., Humpolíček P., Kukaňová M., et al.: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty... Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 84-90. ISBN 978-80-263-0029-8.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I.: Vývoj sociálních dovedností v období nastupující dospělosti. In Blatný M.: Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem : rizika, výzvy, příležitosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. • p. 185-192. ISBN 978-80-86174-15-0.
 • Gillernová I.: Účinné edukační styly učitele. In Co dělat, když... Praha, Raabe, 2010, s. • p. 1-27. ISBN 0-000-00000-0.
 • Gillernová I.: Edukační působení učitele očima žáků základních a středních škol. Prevence, 2010, č. • no. 7, s. • p. 7-9. ISSN 1214-8717.
 • Gillernová I., Rymeš M.: Škola jako specifický svět práce. In Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, FF UK v Praze, 2010, s. • p. 58-70. ISBN 978-80-7308-310-6.
 • Rymeš M., Gillernová I.: Škola jako specifický svět práce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 28-29. ISSN 1214-8679.
 • Janoušek J., Gillernová I.: Památce Oldřicha Mikšíka. Československá psychologie, 2010, č. • no. 54, s. • p. 103-106. ISSN 0009-062X.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.