Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku 

Rozvrh povinných předmětů (PP) – zimní semestr 2021-22

Rozvrh povinně volitelných předmětů (PVP) – zimní semestr 2021-22

Rozvrh povinných předmětů (PP) – letní semestr 2020-21

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat na webových stránkách fakulty.

Studijní plán Bc poč studia 2021

Studijní plán Bc poč studia 2020

Studijní plán Bc poč studia 2019

Předměty společného základu

Filozofie

Výuka filozofických předmětů je organizována Ústavem filosofie a religionistiky (ÚFAR).

Cizí jazyk

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, pro starší ročníky i z italštiny, ruštiny a španělštiny). Je požadována zkouška typu B2. Pro studenty s počátkem studia v roce 2020 a dále je nutné během Bc studia splnit také druhou zkoušku z Cizího jazyka na úrovni akademického čtení (A/N/F/R/Š/I/latina).

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90% celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být stu­den­tovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2016/2017 do 2019/2020

Ze skupiny PVP 1 – Obecná a sociální psychologie si studenti volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 6 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP1.

Ze skupiny PVP 2 – Vývoj, výchova a vzdělávání člověka si studenti  volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP2.

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2020/2021 a dále

Ze skupiny PVP 2 – Teoreticko výzkumné zaměření si studenti volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako TV.

Ze skupiny PVP 3 – Prakticko aplikační zaměření si studenti  volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako PA.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV) a je  povinné absolvovat dva kurzy TV.  Snahou a cílem je získat studenty pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vysokoškolského studia. Během studia si student může vybrat podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která mu vyhovuje nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí zdravého životního stylu studenta. KTV nabízí širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí.

Změny ve studijních plánech

ZMĚNA od 2016/17 v souvislosti s novou akreditací, která se dotkne i starších ročníků:

  • atestace předmětu Základy obecné psychologie se mění ze Zk, Zk na Z+Zk;
  • atestace předmětu Psychologická metodologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk;
  • názvy předmětů Základy pedagogické psychologie a Základy psychologie práce a organizace se mění na Pedagogická psychologie a Psychologie práce a organizace;
  • atestace předmětu Sociální psychologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk.

ZMĚNA v souvislosti s reformou společného základu na FF UK, platná od 2016/17 retrospektivně:

  • došlo k navýšení kreditů u předmětu Tělesná výchova ze 2 na 4 kredity  – TV je na katedře psychologie součástí PVP !!!
  • zkouška B2- z Cizího jazyka za 4 kredity byla nahrazena zkouškou B2 za 5 kreditů. Studenti, kteří si již zapsali zkoušku B2-, ji do konce ak. roku 2016/17 mohou splnit v původní podobě, poté jim bude změněn její zápis na zkoušku B2. Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka ještě nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku B2. Studentům, kteří do konce roku 16/17 splní zkoušku B2-, bude tato zkouška pro splnění povinnosti Cizí jazyk platit
  • případné chybějící kredity si student splní v rámci volitelných předmětů
Úvod > Studium > Bakalářské > Rozvrhy, studijní plány