Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍSEMESTR 2023-24

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍSEMESTR 2023-24

 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2023-24

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2023-24

 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2022-23

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2022-23

 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

 

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat na webových stránkách fakulty.

Předměty společného základu

Filozofie

Výuka filozofických předmětů je organizována Ústavem filosofie a religionistiky (ÚFAR).

Cizí jazyk

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, pro starší ročníky i z italštiny, ruštiny a španělštiny). Je požadována zkouška typu B2. Pro studenty s počátkem studia v roce 2020 a dále je nutné během Bc studia splnit také druhou zkoušku z Cizího jazyka na úrovni akademického čtení (A/N/F/R/Š/I/latina).

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90% celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být stu­den­tovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2016/2017 do 2019/2020

Ze skupiny PVP 1 – Obecná a sociální psychologie si studenti volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 6 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP1.

Ze skupiny PVP 2 – Vývoj, výchova a vzdělávání člověka si studenti  volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP2.

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2020/2021 a dále

Ze skupiny PVP 2 – Teoreticko výzkumné zaměření si studenti volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako TV.

Ze skupiny PVP 3 – Prakticko aplikační zaměření si studenti  volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako PA.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV) a je  povinné absolvovat dva kurzy TV.  Snahou a cílem je získat studenty pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vysokoškolského studia. Během studia si student může vybrat podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která mu vyhovuje nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí zdravého životního stylu studenta. KTV nabízí širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí.

Úvod > Studium > Bakalářské > Rozvrhy, studijní plány