Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku 

Rozvrh volitelných předmětů (PVP)-zimní semestr 2020-21

 

 

 Rozvrh volitelných předmětů (PVP) – letní semestr 2020

Rozvrh povinných předmětů (PP)-letní semestr 2019/20

Rozvrh povinných předmětů (PP)- zimní semestr 2019/20

Rozvrh povinně volitelných (PVP)- zimní semestr 2019/20

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat ve zkrácené podobě na webových stránkách fakulty.

ZMĚNA od 2016/17 v souvislosti s novou akreditací, která se dotkne i starších ročníků:

  • atestace předmětu Základy obecné psychologie se mění ze Zk, Zk na Z+Zk;
  • atestace předmětu Psychologická metodologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk;
  • názvy předmětů Základy pedagogické psychologie a Základy psychologie práce a organizace se mění na Pedagogická psychologie a Psychologie práce a organizace;
  • atestace předmětu Sociální psychologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk.

ZMĚNA v souvislosti s reformou společného základu na FF UK, platná od 2016/17 retrospektivně:

  • došlo k navýšení kreditů u předmětu Tělesná výchova ze 2 na 4 kredity  – TV je na katedře psychologie součástí PVP !!!
  • zkouška B2- z Cizího jazyka za 4 kredity byla nahrazena zkouškou B2 za 5 kreditů. Studenti, kteří si již zapsali zkoušku B2-, ji do konce ak. roku 2016/17 mohou splnit v původní podobě, poté jim bude změněn její zápis na zkoušku B2. Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka ještě nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku B2. Studentům, kteří do konce roku 16/17 splní zkoušku B2-, bude tato zkouška pro splnění povinnosti Cizí jazyk platit
  • případné chybějící kredity si student splní v rámci volitelných předmětů

Zde uvádíme naše studijní plány podrobněji ve formátu xls,  včetně všech vyučujících, prerekvizit a korekvizit daných předmětů:

Předměty společného základu

Filozofie

Výuka filozofických předmětů je organizována Ústavem filosofie a religionistiky (ÚFAR) a je povinné absolvovat jeden z nabízených předmětů.

Cizí jazyk

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, pro starší ročníky i z italštiny, ruštiny a španělštiny). Je požadována zkouška typu B2.

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90% celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být stu­den­tovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Obecná a sociální psychologie

Ze skupiny PVP 1 – Obecná a sociální psychologie si studenti zapsaní od akademického roku 2016/2017 volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 6 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu PVP jsou označeny jako PVP1.

Vývoj, výchova a vzdělávání člověka

Ze skupiny PVP 2 – Vývoj, výchova a vzdělávání člověka si studenti zapsaní od akademického roku 2016/2017 volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu PVP jsou označeny jako PVP2.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV) a je  povinné absolvovat dva kurzy TV.  Snahou a cílem je získat studenty pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vysokoškolského studia. Během studia si student může vybrat podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která mu vyhovuje nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí zdravého životního stylu studenta. KTV nabízí širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí.

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Rozvrhy, studijní plány