Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku 

Rozvrh povinných předmětů (PP)- zimní semestr 2021-22

Rozvrh povinně volitelných předmětů (PVP)- zimní semestr 2021-22

Rozvrh povinných předmětů (PP)- letní semestr 2020-21

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat ve zkrácené podobě na webových stránkách fakulty.

Předměty společného základu

Filozofie

Výuka filozofických předmětů je organizována Ústavem filosofie a religionistiky (ÚFAR).

Cizí jazyk

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, pro starší ročníky i z italštiny, ruštiny a španělštiny). Je požadována zkouška typu B2. Pro studenty s počátkem studia v roce 2020 a dále je nutné během Bc studia splnit také druhou zkoušku z Cizího jazyka na úrovni akademického čtení (A/N/F/R/Š/I/latina).

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90% celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být stu­den­tovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2016/2017 do 2019/2020

Ze skupiny PVP 1 – Obecná a sociální psychologie si studenti volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 6 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP1.

Ze skupiny PVP 2 – Vývoj, výchova a vzdělávání člověka si studenti  volí minimálně 1-2 předměty, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše) jsou označeny jako PVP2.

Skupiny PVP pro studenty zapsané od ak. roku 2020/2021 a dále

Ze skupiny PVP 2 – Teoreticko výzkumné zaměření si studenti volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako TV.

Ze skupiny PVP 3 – Prakticko aplikační zaměření si studenti  volí minimálně 1 předmět, tak aby naplnili minimální počet 3 kreditů nutných pro splnění této skupiny. V přiloženém seznamu (viz výše)  jsou označeny jako PA.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV) a je  povinné absolvovat dva kurzy TV.  Snahou a cílem je získat studenty pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vysokoškolského studia. Během studia si student může vybrat podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která mu vyhovuje nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí zdravého životního stylu studenta. KTV nabízí širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí.

Změny ve studijních plánech

ZMĚNA od 2016/17 v souvislosti s novou akreditací, která se dotkne i starších ročníků:

  • atestace předmětu Základy obecné psychologie se mění ze Zk, Zk na Z+Zk;
  • atestace předmětu Psychologická metodologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk;
  • názvy předmětů Základy pedagogické psychologie a Základy psychologie práce a organizace se mění na Pedagogická psychologie a Psychologie práce a organizace;
  • atestace předmětu Sociální psychologie se mění ze Z, Zk na Z+Zk.

ZMĚNA v souvislosti s reformou společného základu na FF UK, platná od 2016/17 retrospektivně:

  • došlo k navýšení kreditů u předmětu Tělesná výchova ze 2 na 4 kredity  – TV je na katedře psychologie součástí PVP !!!
  • zkouška B2- z Cizího jazyka za 4 kredity byla nahrazena zkouškou B2 za 5 kreditů. Studenti, kteří si již zapsali zkoušku B2-, ji do konce ak. roku 2016/17 mohou splnit v původní podobě, poté jim bude změněn její zápis na zkoušku B2. Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka ještě nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku B2. Studentům, kteří do konce roku 16/17 splní zkoušku B2-, bude tato zkouška pro splnění povinnosti Cizí jazyk platit
  • případné chybějící kredity si student splní v rámci volitelných předmětů

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Rozvrhy, studijní plány