Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 50 minut) –  termín ??
1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů)
2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze dvou testů (psychologie, metodologie-statistika). Testy mají odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu (psychologie – 45 %, metodologie-statistika 55¬%). Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2. V prvním kroku se hrubé skóry testů přepočítají na z-skóry (z1, z2) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami. Součtem těchto vážených z-skórů získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body podle vzorce BODY = 28 + 10 * zSUM (s následným zaokrouhlením na celé číslo). 25 a více bodů tedy získá (a do 2., ústního kola postoupí) ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno – 0,3. Plný počet 50 bodů získá ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 2,2. Celý algoritmus je tvořen pouze lineárními transformacemi, které vždy zachovávají pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ústní část –  termín ??
1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce:
Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky:
• podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
• výpis absolvovaných studijních povinností;
• bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
• portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia a
• podrobnější životopis (v rozsahu 1 normostrany).

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:
• seznam přečtené odborné literatury a
• písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).

—-

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium