Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST  21. 5. 2022

(doba trvání: 50 minut)

 1. test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů)
 2. volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze dvou testů (psychologie, metodologie-statistika). Testy mají odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu (psychologie – 45 %, metodologie-statistika 55–%). Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2. V prvním kroku se hrubé skóry testů přepočítají na z-skóry (z1, z2) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami. Součtem těchto vážených z-skórů získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body podle vzorce BODY = 28 + 10 * zSUM (s následným zaokrouhlením na celé číslo). 25 a více bodů tedy získá (a do 2., ústního kola postoupí) ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno – 0,3. Plný počet 50 bodů získá ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 2,2. Celý algoritmus je tvořen pouze lineárními transformacemi, které vždy zachovávají pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST  3. 6., 6. 6., 7. 6. 2022

 1. rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
 2. rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
 3. rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky:

 • podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
 • výpis absolvovaných studijních povinností;
 • bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
 • portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia;
 • podrobnější životopis (v rozsahu 1 normostrany).

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:

 • seznam přečtené odborné literatury;
 • písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).

 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium