Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST   13.5.2023

(doba trvání: 50 minut)

 1. test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti, dějin psychologie, klinické psychologie, pedagogické psychologie, psychologie práce) (max. 50 bodů)
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze dvou testů (psychologie, metodologie-statistika). Testy mají odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu (psychologie – 40 %, metodologie-statistika 60 ¬%). Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2. V prvním kroku se hrubé skóry testů přepočítají na z-skóry (z1, z2) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami. Součtem těchto vážených z-skórů získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body pomocí lineární transformace, která vždy zachovává pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST předpokládaný termín 2.6., 5.6., 6.6.2023

 1. rozhovor o psychologickém tématu na základě prostudované odborné literatury a rozhovor o eseji (max. 25 bodů)
 2. rozhovor o motivaci uchazeče, jeho profesním směřování a dosavadních odborných aktivitách (max. 15 bodů)
 3. rozprava o bakalářské práci uchazeče předkládané na oboru psychologie a o jejím zpracování (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):

 • podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
 • výpis absolvovaných studijních povinností;
 • bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
 • portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia (nejlepší práce lze přinést v elektronické podobě např. v tabletu);
 • strukturovaný životopis.

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:

 • seznam prostudované odborné literatury – citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020), na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

Podmínkou přijetí na tento program je ukončené bakalářské studium oboru/programu Psychologie.

 

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium