Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

1. KOLO – PÍSEMNÁ ČÁST

doba trvání: 50 minut
1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů)
2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1).

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (psychologická metodologie a základy statistiky – 55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

2. KOLO – ÚSTNÍ ČÁST

1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů)

DALŠÍ POŽADAVKY KE ZKOUŠCE:
Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky:

  1. podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
  2. výpis absolvovaných studijních povinností;
  3. bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
  4. portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu předchozího bakalářského studia a
  5. přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 normostrany).

Uchazeč u ústní části zkoušky odevzdá:

  1. seznam přečtené odborné literatury
  2. písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť.  Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

PŘIHLÁŠKA  

 

NÁHRADNÍ TERMÍN

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium