Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST………….předpokládaný termín 18.5.2024

(doba trvání: 50 minut)

 1. test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti, dějin psychologie, klinické psychologie, pedagogické psychologie, psychologie práce) (max. 50 bodů)
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)-témata obdržíte až na místě

Každá otázka v oborovém testu je za 1 bod, v testu obecných studijních předpokladů za 1,5 bodu. Na základě součtu bodů z obou testů je sestaveno pořadí. Pokud bude rozložení součtu bodů z testů obsahovat shody, bude použito průměrné pořadí pro všechny uchazeče, kteří získali tento součet. Uchazeči do 80. místa včetně budou pozváni do druhého kola*. Finální bodové skóre je získáno tak, že uchazeč s nejvyšším počtem bodů získá 50 bodů, uchazeči na posledním postupovém místě získají 25 bodů, uchazeči na prvním nepostupovém místě 24 bodů a uchazeči na posledním místě 0 bodů. Počet bodů ostatních uchazečů je dopočítán lineární transformací a zaokrouhlením dolů. Z toho vyplývá, že finální bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
* do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří získali minimálně 25 bodů a zároveň se umístili na 1. až 80. místě, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST……………..předpokládaný termín 4.-6.6.2024

 1. rozhovor o psychologickém tématu na základě prostudované odborné literatury a rozhovor o eseji (max. 25 bodů)
 2. rozhovor o motivaci uchazeče, jeho profesním směřování a dosavadních odborných aktivitách (max. 15 bodů)
 3. rozprava o bakalářské práci uchazeče předkládané na oboru psychologie a o jejím zpracování (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):

 • podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
 • výpis absolvovaných studijních povinností;
 • bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
 • portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia;
 • strukturovaný životopis.

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:

 • seznam prostudované odborné literatury – citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020), na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

Podmínkou přijetí na tento program je ukončené bakalářské studium oboru/programu Psychologie.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium