Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

 

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat na webových stránkách fakulty.

Cizí jazyk

Zkouška B2- z Cizího jazyka II za 4 kredity byla nahrazena zkouškou z akademického čtení za 3 kredity. Studentům, kteří splnili zkoušku B2(–/+), bude na základě záměnnosti tato zkouška pro splnění povinnosti akademické čtení platit. Studenti, kteří si již zapsali zkoušku B2–, ale nesplnili ji, si buď mohou vedle ní zapsat novou zkoušku z akademického čtení, nebo mohou zkoušku B2– do konce ak. roku 2016/17 splnit v původní podobě (poté jim bude změněn její zápis na zkoušku B2, kterou budou moci rovněž plnit). Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka ještě nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku z akademického čtení. Student skládá zkoušku z jiného jazyka, než z jakého složil zkoušku v bakalářském studiu, celkově je za bakalářské a magisterské studium požadována alespoň jedna zkouška B2 z jednoho jazyka a alespoň jedna zkouška z akademického čtení z jiného jazyka. Absolvoval-li student již v bakalářském studiu dva jazyky, je PVP 7 pokládán za splněný. Je-li Cizí jazyk II součástí studijního plánu i na druhém oboru, skládá se jen jednou za celý dvouobor, přičemž je třeba volit nabídku oboru s vyšší zkouškou a omezenějším výběrem. Případné chybějící kredity je pak třeba nahradit volitelnými předměty.

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, španělštiny a latiny).

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Rozvrhy, studijní plány