Možnosti a typy mobility

Více informací naleznete také na stránkách FF UK: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/ nebo RUK: https://cuni.cz/UK-6417.html

Program Erasmus+

je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. V rámci Erasmus+ můžete vycestovat na studijní pobyty nebo praktické stáže v rámci EU. Rozšířením tohoto programu je Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita, díky které lze vycestovat i do vybraných zemí mimo EU.

 • Studijní pobyty na evropských univerzitách
 • Praktické stáže na evropských univerzitách
 • Výjezdy mimo EU (Mezinárodní kreditová mobilita)
 • ELAN (European Liberal Arts Network)

Pokud jste byli vybráni pro zahraniční pobyt v rámci mobility Erasmus+, pro Vás je určený videomanuál, jak dále postupovat: https://www.youtube.com/watch?v=_4fEtdT3Svc

Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

Cílem meziuniverzitních a mezifakultních smluv je podpora studentské a akademické mobility a zajištění vědecké spolupráce mezi partnerskými univerzitami nebo fakultami. Univerzita Karlova má v současné době přes 180 smluv o spolupráci s univerzitami po celém světě.

Student vyjíždějící v rámci smlouvy na partnerské univerzitě neplatí školné, veškeré další náklady, pokud není smlouvou stanoveno jinak, si hradí sám.

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.
Studenti a akdemičtí pracovníci mají v případě většiny pobytů nárok na proplacení cestovného ze strany FF UK a na zahraniční univerzitě obdrží stipendium k uhrazení pobytových nákladů.
Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají univerzity, o které mají zájem. Doporučuje se, aby již v době podání přihlášky měli navázaný kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

CEEPUS

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy – Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv nebo tzv. freemovers.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států. Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO

je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .
Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

Grantové oddělení FF UK poskytuje podporu při sestavování žádosti v rámci daného programu

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit ekonomické a sociální rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity, z nichž Zahraniční oddělení spolupracuje na projektech mobilit. Pro více informací o těchto a dalších aktivitách navštivte stránky Domu zahraniční spolupráce.

Anglo-Czech Educational Fund

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který roku 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty vynikajících doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) FF UK ve Velké Británii.

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní Višegrádský fond byl založen vládami zemí Višegrádské čtyřky (Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Posláním fondu je podporovat rozvoj a bližší spolupráci mezi těmito zeměmi.

V případě zájmu a dotazů kontaktujte přímo kancelář Višegrádského fondu se sídlem v Bratislavě.

Upozorňujeme zájemce o tento druh stipendia, že v první fázi přípravy žádosti musí sami kontaktovat konkrétní katedru či ústav univerzity, kde chtějí studovat, a žádat od ní akceptační dopis. Tento proces vyžaduje jistý čas a proto doporučujeme oslovit partnerskou instituci co nejdříve.

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

FF UK podporuje studijní a vědecké pobyty v USA konané s podporou Fulbrightovy komise. Řada jejích studentů a akademiků měla možnost pobývat na univerzitách v USA za podpory Fulbrightovy komise a na fakultě také měli možnost působit stipendisté z USA. Z řad absolventů programu se rekrutují i čestní velvyslanci Fulbrightovy komise, kteří šíří dobré jméno Fulbrightova programu a koordinují absolventské aktivity na svých institucích a ve svých regionech.

PŘIHLAŠOVACÍ PROCES

Veškeré podrobnosti k jednotlivým programům naleznete na www.fulbright.cz. S konkrétními otázkami se obracejte přímo na Fulbrightovu komisi v Praze.
Ambasadorkou Fulbrightovy komise na FF UK je prof. PhDr. Olga Lomová, CSc (seznam všech ambasadorů v ČR viz Fulbright Honorary Ambassadors).
S případnými administrativními požadavky (např. zvací dopis apod.) týkajícími se přijíždějících akademických pracovníků se lze obrátit na Marii Hankovou ze Zahraničního oddělí FF UK.

Fond mobility – stipendia

 • určeno na podporu zahraniční studentské mobility – finanční podpora není nároková
 • podpora dlouhodobých pobytů v zahraniční – studijní pobyty v délce 1-2 semestry nebo vědecké a výzkumné pobyty v délce min. 1 měsíc (netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.)
 • možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a dalších nákladů spojených se studijním či vědeckým pobytem
 • podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů
 • žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze)
 • žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia
 • nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+

Jiná stipendia: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/jina-stipendia/

Často kladené dotazy:

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Možnosti a typy mobility