Gillernová Ilona

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Konzultační hodiny
 • Čtvrtek/ Thuersday 14:00-15:30, Celetná 20, místnost 326/327, tel. 221619769; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN.
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 327

born in 1955, graduated Pychology and Pedagogy in 1979 at Faculty of Arts, Charles University in Prague, Candidate of Psychological Science, Faculty of Arts, 1990; habilitation, 2009.

Overview compulsory subjects:
Scientific Research Propedeutics
Basics of Educational Psychology
Psychology of Communication
Theoretical and Methodological Introduction to the Thesis
Bachelor’s Thesis Seminar

Diploma Theses Seminar
Specialized Seminar

Optional:
Social Skills of Teachers
Psychology in the Investigation of Violent Crime

Teacher Training for Secondary Schools:
Introduction to Psychology for Teachers
Psychology for teachers II
Psychology Didactics
Casuistic Seminar – Psychology

Publikace

 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 213-222. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Gillernová I., Boukalová H.: Psychologická analýza videozáznamů procesních úkonů. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 275-286. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I., Blatníková Š., Dohnalová Z., Fajtlová Z., Faridová P., Jiřička V., Kostelníková Z., Müllerová D., Netík K., Skřivánková P., Spurná I., Štěpánková D., Trojanová H.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020. 435 s. • p. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 161-188. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Kostelníková Z., Gillernová I.: Problematika výslechu dětských svědků. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 195-204. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 13-20. ISBN 978-80-246-4461-5.
 • Šírová E., Bergerová H., Gillernová I.: MOTIVY AGRESE U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU A VÝCHOVNÉ STYLY JEJICH RODIČŮ. In Piterová I., Výrost J.: Sociálne procesy a osobnosť 2018. Košice, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. • p. 325-331. ISBN 978-80-89524-40-2.
 • Gillernová I., Niederlová M.: Náměty pro rozvoje profesních dovedností sociálního charakteru učitelů. In Gregor A., Horák M.: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7454-714-0.
 • Gillernová I.: Prarodiče a předškoláci. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. VI, s. • p. 16-23. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I.: Evaluace v edukační praxi učitelek mateřských škol: možnosti a principy. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. VI, s. • p. 16-23. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I.: Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 20-22. ISSN 2336-3436.
 • Gillernová I.: Možnosti podpory emocionálního vývoje předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. 6, s. • p. 6-13. ISSN 1804-9745.
 • Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, FF UK Praha, 2015. 240 s. • p. ISBN 978-80-7308-568-1.
 • Výrost J., Gillernová I.: Sociální a osobnostní činitelé celkové životní spokojenosti respondentů v datech EUROPEAN QUALITY OF LIFE SURVEY 2012 (EQLS 2012). Československá psychologie, 2015, č. • no. LIX, s. • p. 393-405. ISSN 0009-062X.
 • Gillernová I.: Podpora emocionálního vývoje dětí předškolního věku. In Gillernová I., Bahbouh R.: Moc emocí: Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti. Brno, Tribun EU, s.r.o, 2015, s. • p. 42-45. ISBN 978-80-263-0895-9.
 • Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2015. 248 s. • p. ISBN 978-80-262-0977-5.
 • Šírová E., Gillernová I.: Using of the VIG in the preparation of student teachers. In Cakir Ilhan A., Isman A., Birol C., Eskicumali A.: International Teacher Education Conference, Fsbruary 5-7, 2014, Dubai, UAR, www.ite-c.net. Proceedings Book. Dubai, UAE, www.ite-c.net, 2014, s. • p. 809-812. ISBN 0-000-00000-0.
 • Výrost J., Gillernová I.: Health care from the view Slovak and Czech respondents in the International Social Survey Programme 2011 data. In Benk J., Šebeňa R., Hricová L.: Book of contributions: Health promotion - Self-care - Risk-taking behavior prevention. Košice, SR, FF UPJŠ, 2014, s. • p. 17-31. ISBN 978-80-8152-215-4.
 • Gillernová I.: Učitelé a jejich žáci, žáci a jejich učitelé. In Škola jako místo setkávání. Praha, FF UK v Praze, 2013, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-7308-446-2.
 • Rymeš M., Gillernová I.: Koncepty manažerské role a jejich obsahové kontexty. In Seitl M., Vavryšová L.: Sborník z konference UP Olomouc, Psychologie práce a organizace 2013. UP Olomouc, UP Olomouc, 2013, s. • p. 74-79. ISBN 978-80-244-3916-7.
 • Gillernová I.: Edukační styly učitelů. Řízení školy, 2013, č. • no. 10, s. • p. 30-36. ISSN 1214-8679.
 • Gillernová I.: Dospělí a děti ve výchově a vzdělávání. In Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 80-87. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Gillernová I.: Motivace lidského chování. In Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 25-30. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Gillernová I.: Sociální dovednosti učitele a jejich místo v profesní kompetenci učitelů technických předmětů. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha, ČVUT, 2013, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-01-05287-7.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Gillernová I., Morávková Krejčová L.: Interakce učitele a žáků : dotazník pro žáky. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 22 s. • p. ISBN 978-80-87063-41-5.
 • Gillernová I.: Principy evaluace profesní kompetence učitele. In Šmajsová-Buchtová B., Kulhavý V., Procházka J.: Psychologie práce a organizace 2011. Brno, MU, 2011, s. • p. 1-8. ISBN 978-80-210-5490-5.
 • Gillernová I.: Evaluace profesních aktivit učitele jako nástroj zpětné vazby. In Mertin V., Morávková Krejčová L.: Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání 2011. Praha, Katedra psychlogie FFUK, 2011, s. • p. 32-44. ISBN 978-80-7308-347-2.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Gillernová I.: Dimenze vedení v edukačním stylu učitele a její reflexe žáky. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2011, č. • no. 1/2008, s. • p. 197-208. ISSN 0567-8293.
 • Vališová A., Gillernová I., Moravcová I.: The Conception of Autority and Its Alternations (History, present time and perspectives). Studia z teorii wychowania, 2011, č. • no. 2011/II, s. • p. 63-72. ISSN 2083-0998.
 • Gillernová I.: Evaluace jako reflexe a podpora rozvoje školy. Evaluace a diagnostika pro ředitele ZŠ, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 1-34. ISSN 1801-8424.
 • Gillernová I.: Možnosti a efekty podpory emocionálního a sociálního vývoje dětí předškolního věku. In Bartoňová K., Čerňák M., Humpolíček P., Kukaňová M., et al.: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty... Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 84-90. ISBN 978-80-263-0029-8.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I.: Vývoj sociálních dovedností v období nastupující dospělosti. In Blatný M.: Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem : rizika, výzvy, příležitosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. • p. 185-192. ISBN 978-80-86174-15-0.
 • Gillernová I.: Účinné edukační styly učitele. In Co dělat, když... Praha, Raabe, 2010, s. • p. 1-27. ISBN 0-000-00000-0.
 • Gillernová I.: Edukační působení učitele očima žáků základních a středních škol. Prevence, 2010, č. • no. 7, s. • p. 7-9. ISSN 1214-8717.
 • Gillernová I., Rymeš M.: Škola jako specifický svět práce. In Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, FF UK v Praze, 2010, s. • p. 58-70. ISBN 978-80-7308-310-6.
 • Rymeš M., Gillernová I.: Škola jako specifický svět práce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 28-29. ISSN 1214-8679.
 • Janoušek J., Gillernová I.: Památce Oldřicha Mikšíka. Československá psychologie, 2010, č. • no. 54, s. • p. 103-106. ISSN 0009-062X.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
Úvod > Department > Lecturers > Gillernová Ilona