Studium pro výchovné poradce

Akreditované studium (MSMT – 5862/2022-1-394) je určeno učitelům – absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů s minimálně dvouletou pedagogickou praxí, kteří se připravují na funkci výchovného poradce na základní nebo střední škole nebo tuto funkci vykonávají bez odpovídající kvalifikace. 

Cílem vzdělávání je získání a osvojení si nových znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné realizování výchovného poradenství na školách. Vzdělávání je koncipováno tak, aby studentům poskytlo nejen teoretické a praktické znalosti, které vycházejí z činností, které má dle vyhlášky výchovný poradce naplňovat, ale také reflektuje potřeby praxe. 

Budoucí výchovný poradce na škole se bude orientovat v legislativě, dokáže navázat efektivní spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) s cílem pomoci při integraci žáků s potřebou podpůrných opatření. 

Cílem je také vybavit studenty dostatečnými informacemi o pedagogicko-psychologické diagnostice a autodiagnostice učitele, ale zejména s intervenčními technikami, které dokáže výchovný poradce vhodně navrhnout na základě získaných diagnostických údajů. 

V neposlední řadě je cílem získání praktických dovedností v oblasti kariérového poradenství a volby další vzdělávací dráhy žáků, práce se žáky s potřebou podpůrných opatření a nadanými žáky. 

Významný prostor ve vzdělávání bude věnován rozvoji komunikačních dovedností výchovného poradce potřebných k vedení rozhovoru, vytvoření bezpečného a důvěryhodného komunikačního prostředí s ohledem na etiku profese. 

Studium je realizováno prezenční formou ve čtyřech semestrech. Program zahrnuje 220 hodin přímé výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních. Celkem 250 hodin. Výuka se koná  cca 1x za měsíc v pátek a v sobotu v Praze na Katedře psychologie FF UK, Celetná 20 (pátek: 10:00 – 17:00 hod., sobota: 9:00 – 14:00 hod.). 

Předpokládaný počet účastníků: 30 

Poplatek: 20.500 za celé studium  

PŘIHLÁŠKA

Termín září 2024 je již naplněn, momentálně se lze přihlásit pouze jako náhradník

Přijímací komise, která je vedena garantem studia, vyrozumí uchazeče o přijetí a poskytne případné další organizační a vstupní náležitosti týkající se poplatku za kurz a dokladů nutných k řádnému zápisu do studia.

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před tříčlennou zkušební komisí s předsedou/předsedkyní. Absolventi kurzu získají po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky osvědčení o studiu, které vydá Univerzita Karlova. 

Garantka kurzu: Mgr. Kamila Urban, PhD.kamila.urban@ff.cuni.cz

organizační zajištění: Dana Tvrdoňová–skola.setkavani@ff.cuni.cz