Přijímací řízení – Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení na Filozofické fakultě UK a specifické požadavky oborů obsahují “Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia“ uveřejněné na webových stránkách fakulty, které jsou každoročně aktualizovány ZDE.

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UK: https://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

Přijímací řízení do AR 2020/21

Lhůta pro podávání přihlášek: do 30. 4. 2020.

1. Termíny

Termín podání přihlášek: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2020
Řádný termín přijímacích zkoušek: 16. 6. 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2020

2. Přihláška

Vstup do aplikace podávání elektronických přihlášek je zde.

Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou:

 • projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady!),
  • z projektu má být zřejmá dobrá orientovanost autora v řešené problematice (na základě odborných domácích i zahraničních zdrojů a zároveň odborné aktivity uchazeče),
  • je třeba jasně formulovat výzkumný problém a z toho plynoucí cíle disertační práce,
  • je třeba předložit adekvátní metodologické zpracovaní výzkumu a
  • deklarovat vědecký a případně praktický přínos projektu.
 • strukturovaný životopis,
 • seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
 • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, program či obor a název projektu.

3. Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška v prezenční i kombinované formě studia je jednokolová, ústní.

Obsah a předmět přijímací zkoušky:
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
3. prokázání odborných znalostí (na základě uchazečem předloženého seznamu odborných pramenů): 0–15 bodů.

Celkem může získat uchazeč 0 – 60 bodů. U zkoušky uspějí ti, kteří splní limit 30 bodů a jsou přijati ti, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku s ohledem na možný počet přijatých (předpokládaný počet přijatých je součástí předem stanovených přijímacích podmínek).

Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám. Vždy je dobré kontaktovat dopředu potenciálního školitele/školitelku a konzultovat s nimi záměr/téma disertační práce. Pokud si nejste školitelem/školitelkou nebo tématem jisti, kontaktujte předsedu/předsedkyni oborové rady a proberte volbu tématu a školitele s nimi.

Seznam školitelů oboru Klinická psychologie a psychologie zdraví:
Bahbouh Radvan, doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.
Gillernová Ilona, doc. PhDr., CSc.
Loneková Katarína, PhDr., Ph.D.
Niederlová Markéta, PhDr., Ph.D.
Raudenská Jaroslava, PhDr., Ph.D.
Rodriguez Manchola Mabel Virginia, PhDr., Ph.D.
Weiss Petr, prof. PhDr., Ph.D., DSc.

Seznam školitelů oboru Sociální psychologie a psychologie práce:
Bahbouh Radvan, doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.
Gillernová Ilona, doc. PhDr., CSc.
Höschlová Eva, PhDr., Ph.D.
Šírová Eva, PhDr., Ph.D.

Případné dotazy ráda zodpoví:  Mgr. Eva Sadílková, 221 619 661

Úvod > Studium > Doktorské > Přijímací řízení – Doktorské studium