Přijímací řízení – Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení na Filozofické fakultě UK a specifické požadavky oborů obsahují “Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia“ uveřejněné na webových stránkách fakulty, které jsou každoročně aktualizovány ZDE.

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UK: https://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

Přijímací řízení do AR 2024/25

Lhůta pro podávání přihlášek: Bude zveřejněno po schválení akreditace.

1. Termíny

Řádný termín přijímacích zkoušek:
Náhradní termín přijímacích zkoušek:

2. Přihláška

Vstup do aplikace podávání elektronických přihlášek je zde.

Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou:

 • projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady!),
  • z projektu má být zřejmá dobrá orientovanost autora v řešené problematice (na základě odborných domácích i zahraničních zdrojů a zároveň odborné aktivity uchazeče),
  • je třeba jasně formulovat výzkumný problém a z toho plynoucí cíle disertační práce,
  • je třeba předložit adekvátní metodologické zpracovaní výzkumu a
  • deklarovat vědecký a případně praktický přínos projektu.
 • strukturovaný životopis,
 • seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
 • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, program či obor a název projektu –VZORY.

3. Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška v prezenční i kombinované formě studia je jednokolová, ústní.

Obsah a předmět přijímací zkoušky:
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru s důrazem na metodologické souvislosti disertačního projektu a prokázání kompetence uchazeče k jeho řešení projektu): 0–30 bodů
2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových znalostí: 0–30 bodů

Projekt disertační práce: projekt v rozsahu 5–8 normostran má doložit důkladnou orientovanost autora v řešené problematice (na základě odborných domácích i zahraničních zdrojů a zároveň odborné aktivity uchazeče). V projektu je třeba jasně formulovat výzkumný problém a z toho plynoucí cíle disertační práce, předložit adekvátní metodologické zpracovaní výzkumu a jasně deklarovat vědecký a případně praktický přínos projektu.

Tematické zaměření disertačních projektů vychází z vlastního námětu, který odráží aktuální problematiku psychologické teorie, metodologie či praxe.

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4)

Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám. Vždy je dobré kontaktovat dopředu potenciálního školitele/školitelku a konzultovat s nimi záměr/téma disertační práce. Pokud si nejste školitelem/školitelkou nebo tématem jisti, kontaktujte předsedu/předsedkyni oborové rady a proberte volbu tématu a školitele s nimi.

Předseda oborové rady Sociální psychologie a psychologie práce – Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Předseda oborové rady Klinické psychologie a psychologie zdraví – Doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Případné dotazy ráda zodpoví:  Milena Šebková, 221 619 661

Úvod > Studium > Doktorské > Přijímací řízení – Doktorské studium