Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZK) se koná po splnění všech dílčích zkoušek stanovených ISP. K SDZK se student přihlásí osobně na Oddělení vědy FF UK. Na základě  splnění Základních studijních povinností ISP vystaví referentka přihlášku a odešle ji na katedru k sestavení komise pro SDZK. Student se hlásí k SDZK nejpozději jeden měsíc před uvažovaným termínem. Termín SDZK je nutné konzultovat se školitelem, resp. předsedou oborové rady, který rozhodne o termínu jejího konání a navrhne zkušební komisi. Termíny státní doktorské zkoušky jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku. Předseda oborové rady může navrhnout i mimořádný termín SDZK nejpozději však 1 měsíc před tímto termínem. Zkušební komisi jmenuje děkan fakulty.
Doktorand musí mít splněny všechny studijní povinnosti nejpozději 15 dní před stanoveným termínem SDZK.

Ke SDZK doktorand předkládá rozpracované teze písemnou práci v rozsahu cca 5-7 stran, která je rozpracováním tezí jeho disertační práce (včetně seznamu použité literatury). Tuto práci odevzdá 14 dnů před konáním SDZK Evě Sadílkové ve vyhotoveních pro všechny členy komise, která zajistí předání členům komise.

Požadavky (okruhy) ke SDZK jsou pro jednotlivé studijní obory stanoveny takto:

Klinická psychologie

 1. vypracovaná zpráva o projektu disertační práce a jeho realizaci,
 2. prokázání znalostí klinicko-psychologických disciplín (psychodiagnostika, psychoterapie, psychopatologie, sexuální psychologie) ve vztahu k tématu disertační práce,
 3. prokázání znalostí metodologie výzkumu v klinické psychologii.

Obecná psychologie

 1. prokázání znalostí obecné psychologie,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (psychologie osobnosti nebo sociální psychologie nebo vývojová psychologie).

Sociální psychologie

 1. prokázání znalostí sociální psychologie,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (psychologie práce a organizace nebo psychologie osobnosti nebo vývojová psychologie nebo forenzní psychologie nebo pedagogická).

Psychologie práce a organizace – (předložení rozpracovaných tezí disertační práce a seznamu použité literatury)

 1. prokázání znalostí psychologie práce a organizace,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (sociální psychologie nebo psychologie osobnosti nebo vývojová psychologie).

Státní doktorská zkouška se hodnotí jako celek a klasifikuje se prospěl – neprospěl. Reprobační termín je pouze jeden. SDZK je předpokladem pro konání obhajoby disertační práce. Doktorské studium je ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce.

Pro úspěšný závěr studia je třeba splnit:

 1. „Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci“ – odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce, odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce, doktorské semináře I, II, III
 2. „Základní studijní povinnosti“ atestace z jazyka, oborové zkoušky (povinné a povinně volitelné), atestace z Filozofie nebo Oborově teoreticko-metodologického semináře
 3. odborné aktivity
 4. státní doktorskou zkoušku
 5. odevzdat disertační práci (elektronicky do SIS a  2x v pevné vazbě doručit na katedru psychologie)
 6. přehled odborných a publikačních aktivit (do tohoto seznamu je třeba uvést diplomovou práci, rigorózní práci či doktorskou práci, pokud byly celé nebo její části publikovány, nebyly-li publikovány, do přehledu je neuvádíme).

Disertační práce musí být podána k obhajobě nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia (maximální doba studia je 8 let). Práce se klasifikuje prospěl – neprospěl a opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajobu lze opakovat pouze jednou. Obhajobou disertační práce je doktorské studium uzavřeno. Po úspěšné obhajobě je děkanovi fakulty předložen návrh na udělení titulu Ph.D.
Formální náležitosti disertační práce a obhajoba disertační práce jsou upraveny a specifikovány Opatřením děkana č. 18/2016, ve kterém je upřesněno odevzdávání, evidování a zveřejňování závěrečných prací.

Oborová rada klinické psychologie

Oborová rada obecné psychologie

Oborová rada psychologie práce a organizace

Oborová rada sociální psychologie

Úvod > Studium > Doktorské > Státní doktorská zkouška