Státní doktorská zkouška

Tato stránka se týká starších akreditací, tj. studentů studujících v oborech Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie, Psychologie práce a organizace. Studenti oborů Klinická psychologie a psychologie zdraví a Sociální psychologie a psychologie práce naleznou informace ke státní doktorské zkoušce zde: https://kps.ff.cuni.cz/cs/studium/doktorske/6595-2/ 

Státní doktorská zkouška (SDZK) se skládá v akademickém roce, který je pro splnění této povinnosti stanoven v Individuálním studijním plánu studenta (ISP). Ke SDZK je možné přistoupit po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou. Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 11 Opatření děkana č. 17/2016.

Přihlášení

 • K SDZK se student přihlásí osobně na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK u studijní referentky. Přihlášku k SDZK lze podat i během přerušení studia. Na základě splnění Základních studijních povinností ISP vystaví referentka přihlášku a odešle ji na katedru k sestavení komise pro SDZK. V případě nejasností, konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou. Součástí přihlášky je předložení kopie výkazu o doktorském studiu (indexu).

Termíny

 • Termíny SDZK jsou uvedené v Harmonogramu aktuálního akademického roku a přihlásit se na ně lze nejpozději 2 měsíce před konáním SDZK. Po dohodě se školitelem a předsedou oborové rady lze SDZK konat i mimo tyto termíny, přihlásit se je však nutné opět nejpozději 2 měsíce před tímto termínem- 
 • Termín konání SDZK stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady a je uveřejněn na úřední desce nejméně 14 dní před konáním SDZK. Vyrozumění studenta o datu a místu konání obhajoby zajišťuje předseda oborové rady.
 • Termín konání Státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně).
 • 1. 6. 2024 – 30. 6. 2024;  1. 9. 2024 – 30. 9. 2024

Před konáním SDZK

 • Ke SDZK doktorand předkládá rozpracované teze disertační práce – písemnou práci v rozsahu cca 5-7 stran, která je rozpracováním tezí jeho disertační práce (včetně seznamu použité literatury).  Tuto práci v elektronické formě zašle 14 dnů před konáním SDZK na sekretariát katedry psychologie milena.sebkova@ff.cuni.cz která zajistí distribuci členům komise.

Komise

 • Předsedu a členy komise SDZK jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady.
 • Seznam studentů k jednotlivým komisím (včetně termínu a místa konání SDZK) předkládá předseda oborové rady prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, a to nejpozději 21 dní před konáním SDZK.
 • Komise se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených Vědeckou radou FF UK. Školitel je k SDZK přizván; může být členem komise, pokud byl pro tento účel schválen Vědeckou radou FF UK

Průběh SDZK

 • Průběh SDZK je veřejný.
 • SDZK zahajuje a po celou dobu její průběh řídí předseda komise.
 • Neveřejná část SDZK včetně hlasování komise o klasifikaci se odehrává bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti.
 • Vyhlášení výsledku SDZK je veřejné.
 • O konání SDZK se pořizuje zápis, jehož vypracování a doručení na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zajišťuje předseda komise.
 • Výsledek SDZK zapisuje do SIS studijní referentka.
 • Pokud se student z vážných příčin k SDZK nedostaví, musí do 3 dnů svou neúčast řádně zdůvodnitOmluva se zasílá předsedovi komise prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (lze i elektronicky).

Požadavky (okruhy) ke SDZK jsou pro jednotlivé studijní obory stanoveny takto:

Klinická psychologie

 1. vypracovaná zpráva o projektu disertační práce a jeho realizaci,
 2. prokázání znalostí klinicko-psychologických disciplín (psychodiagnostika, psychoterapie, psychopatologie, sexuální psychologie) ve vztahu k tématu disertační práce,
 3. prokázání znalostí metodologie výzkumu v klinické psychologii.

Obecná psychologie

 1. prokázání znalostí obecné psychologie,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (psychologie osobnosti nebo sociální psychologie nebo vývojová psychologie).

Sociální psychologie

 1. prokázání znalostí sociální psychologie,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (psychologie práce a organizace nebo psychologie osobnosti nebo vývojová psychologie nebo forenzní psychologie nebo pedagogická).

Psychologie práce a organizace – (předložení rozpracovaných tezí disertační práce a seznamu použité literatury)

 1. prokázání znalostí psychologie práce a organizace,
 2. prokázání znalostí psychologické metodologie,
 3. prokázání znalostí dalšího psychologického oboru se zřetelem na zaměření disertace a se zřetelem na mezioborové souvislosti (sociální psychologie nebo psychologie osobnosti nebo vývojová psychologie).

Státní doktorská zkouška se hodnotí jako celek a klasifikuje se prospěl – neprospěl. Reprobační termín je pouze jeden. SDZK je předpokladem pro konání obhajoby disertační práce. Doktorské studium je ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce.

Pro úspěšný závěr studia je třeba splnit:

 1. „Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci“ – odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce, odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce, doktorské semináře I, II, III
 2. „Základní studijní povinnosti“ atestace z jazyka, oborové zkoušky (povinné a povinně volitelné), atestace z Filozofie nebo Oborově teoreticko-metodologického semináře
 3. odborné aktivity
 4. státní doktorskou zkoušku
 5. odevzdat disertační práci (elektronicky do SIS a  2x v pevné vazbě doručit na katedru psychologie)
 6. přehled odborných a publikačních aktivit (do tohoto seznamu je třeba uvést diplomovou práci, rigorózní práci či doktorskou práci, pokud byly celé nebo její části publikovány, nebyly-li publikovány, do přehledu je neuvádíme).

Disertační práce musí být podána k obhajobě nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia (maximální doba studia je 8 let). Práce se klasifikuje prospěl – neprospěl a opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajobu lze opakovat pouze jednou. Obhajobou disertační práce je doktorské studium uzavřeno. Po úspěšné obhajobě je děkanovi fakulty předložen návrh na udělení titulu Ph.D.
Formální náležitosti disertační práce a obhajoba disertační práce jsou upraveny a specifikovány Opatřením děkana č. 18/2016, ve kterém je upřesněno odevzdávání, evidování a zveřejňování závěrečných prací. Způsob citování v textu a sestavování citované literatury se řídí Pravidly citování katedry psychologie FF UK. Preferováno je citování dle APA (7.vyd) (American Psychological Association, 2020).

Oborové rady

Úvod > Studium > Doktorské > Státní doktorská zkouška