Bakalářské závěrečné zkoušky

TERMÍNY NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE

zimní termín: 6.2.2020; odevzdání BP na sekretariát: do 19.12 nebo 6.1.2020 v úředních hodinách

 

jarní termín: 18.-19.6.2020

odevzdání BP: do 6.5.2020 do 12h v SIS.

V době účinnosti opatření děkana č. 5/2020 neodevzdává student žádné vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce.

 

podzimní termín: 3., 4., 7.9.2020; odevzdání BP do SIS do 27.7. do 7 hodin. Tištěnou verzi noste prosím na sekretariát od 20.7. do 6.8.

 

 

!! BP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

 

 

PRŮBĚH BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

BZK se skládá v jeden den, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy BP a počtem uchazečů, datum konání BZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí (Uzavření studia a přihlášení ke zkoušce). Obě tyto části před jednou komisí trvají celkem zhruba 60 minut.

BZK vždy začíná obhajobou bakalářské práce (1. část BZK, cca 20 minut), která je posuzována vedoucím práce a oponentem prostřednictvím k tomu určeného formuláře Student při obhajobě nejdříve představí cíle své BP, odpoví na otázky vedoucího práce a oponenta, které jsou uvedeny v jejich písemném hodnocení BP. Následuje krátká diskuze. Pokud student uspěje, pokračuje v další části BZK, pokud neuspěje, jeho BZK v daném termínu končí.

Po úspěšné obhajobě BP student skládá ústní zkoušku (2. část BZK, cca 40 minut) z povinných předmětů a jednoho volitelného předmětu (cca 10 minut na jednu otázku). Otázky (viz výše) vymezují obsah předmětů a základní literaturu (další tituly ke studiu jsou uvedené v sylabech předmětů). Otázky z jednotlivých předmětů si student losuje a má stanovený limit na přípravu cca 30 minut. Všechny otázky student prezentuje před celou komisí.

BZK je ukončena vyhlášením celkových výsledků po 2. části BZK.

 

 

 

BZK PRO STUDIUM ZAPOČATÉ 2016/17

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze čtyř povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Obecná psychologie a Psychologie osobnosti.

Otázky k BZK

 

BZK PRO STUDIUM ZAPOČATÉ MEZI 2014/15 a 2015/16

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze dvou povinných předmětů (sociální a vývojová psychologie) a 1-3 volitelných předmětů: A. Obecná psychologie (zahrnuje poznatky obecné psychologie a psychologie osobnosti); B. Vybrané otázky výchovy a vzdělávání (zahrnuje poznatky ze základů pedagogické psychologie, pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky); C. Vybrané otázky společenských věd (zahrnuje poznatky ze základů psychologie práce a organizace, ze sociologie, kulturní antropologie, demografie)

Otázky k BZK

Povinné předměty:

Volitelné předměty:

 

PRŮBĚH BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

BZK se skládá v jeden den, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy BP a počtem uchazečů, datum konání BZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí (Uzavření studia a přihlášení ke zkoušce). Obě tyto části před jednou komisí trvají celkem zhruba 60 minut.

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Bakalářské závěrečné zkoušky