Bakalářské závěrečné zkoušky

BZK pro studium započaté od 2016/17

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze čtyř povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Obecná psychologie a Psychologie osobnosti.

Otázky k BZK

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

OBECNÁ PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

 

BZK pro studium započaté mezi 2014/15 a 2015/16

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze dvou povinných předmětů (sociální a vývojová psychologie) a 1-3 volitelných předmětů: A. Obecná psychologie (zahrnuje poznatky obecné psychologie a psychologie osobnosti); B. Vybrané otázky výchovy a vzdělávání (zahrnuje poznatky ze základů pedagogické psychologie, pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky); C. Vybrané otázky společenských věd (zahrnuje poznatky ze základů psychologie práce a organizace, ze sociologie, kulturní antropologie, demografie)

Otázky k BZK

Povinné předměty: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

Volitelné předměty: A OBECNÁ PSYCHOLOGIE; PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

 B  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

      C  SPOLEČENSKÉ VĚDY

Průběh bakalářské zkoušky

BZK se skládá v jeden den, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy BP a počtem uchazečů, datum konání BZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí (Uzavření studia a přihlášení ke zkoušce). Obě tyto části před jednou komisí trvají celkem zhruba 60 minut.

Termíny na katedře psychologie:


jarní termín: 20.-21.6.2019

odevzdání BP na sekretariát: do 15.5.2019

podzimní termín: 6.9., 9.9. 2019

odevzdání BP na sekretariát u Radky Hradcové je možné do 4.7.2019 a poté v úterý 23.7.2019 od 14-17:00 (ve dnech 8.-22.7.2019, kdy má paní Hradcová dovolenou, je možné domluvit se na odevzdání s Mgr. Sadílkovou).

  • BP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.
  • V den odevzdání BP nahrajte práci i do SIS.

BZK vždy začíná obhajobou bakalářské práce (1. část BZK, cca 20 minut), která je posuzována vedoucím práce a oponentem prostřednictvím k tomu určeného formuláře Student při obhajobě nejdříve představí cíle své BP, odpoví na otázky vedoucího práce a oponenta, které jsou uvedeny v jejich písemném hodnocení BP. Následuje krátká diskuze. Pokud student uspěje, pokračuje v další části BZK, pokud neuspěje, jeho BZK v daném termínu končí.

Po úspěšné obhajobě BP student skládá ústní zkoušku (2. část BZK, cca 40 minut) z povinných předmětů a jednoho volitelného předmětu (cca 10 minut na jednu otázku). Otázky (viz výše) vymezují obsah předmětů a základní literaturu (další tituly ke studiu jsou uvedené v sylabech předmětů). Otázky z jednotlivých předmětů si student losuje a má stanovený limit na přípravu cca 30 minut. Všechny otázky student prezentuje před celou komisí.

BZK je ukončena vyhlášením celkových výsledků po 2. části BZK.

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Bakalářské závěrečné zkoušky