Nabídky pro doktorandy

V rámci SVV-ADAKIN je vypsána druhá letošní výzva na studentské projekty (výzkumné projekty, sběr dat a publikace), jak je uvedeno v dokumentu –zde jsou podrobnosti možnosti získat finanční podporu výzkumných a publikačních aktivit studentům doktorských a magisterských studijních programů).

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF

Možnost spolupráce v Poradenském centru Hybernská (prostor pro poskytování konzultací studentům a zaměstnancům UK). V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Veselou: michaela.vesela2@ff.cuni.cz. Web: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/

Akce pro doktorandy na UKhttps://ipsc.cuni.cz/IPSC-413.html

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu). Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant. Více informací naleznete na webu: https://cuni.cz/uk-7545.html

 ERC granty: uděluje Evropská výzkumná rada z rozpočtu EU. Jedná se o výjimečné granty, které mají za cíl podporovat výjimečnou vědu. Důraz je kladen na zcela nové myšlenky, jež mohou výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice nebo otevřít nové výzkumné perspektivy. V současné době lze žádat o 5 typů  ERC grantů: Starting (začínající vědci), Consolidator (mladí vědci s vlastními skupinami), Advanced (špičkoví vědci), Synergy (skupiny více řešitelů) a Proof-of-Concept (raná podpora aplikací). (čerpáno z FORUM, časopis Univerzity Karlovy, č. 3, 2020). Pro zájemce o podání žádosti o ERC grant pořádá Univerzita Karlova spolu s Technologickým centrem AV ČR workshopy a informační dny.

Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy