Nabídky pro doktorandy

  1. Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.
  2. Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF
  3. Možnost spolupráce v Poradenském centru Hybernská (prostor pro poskytování konzultací studentům a zaměstnancům UK). V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Veselou: michaela.vesela2@ff.cuni.cz. Web: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/
  4. Akce pro doktorandy na UKhttps://ipsc.cuni.cz/IPSC-413.html
  5. Program START – grantový program na podporu vědy na UK pro doktorandy. Podrobnější informace k programu START naleznete na webových stránkách zde: https://cuni.cz/UK-10538.html a v Opatření rektora č. 19/2020 zde: https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf.

    = Seminář pro uchazeče o grant v rámci programu START, který je určen studentům doktorských studijních programů, se bude konat 14. 7. 2020 od 10:00 do 16:00 na hlavní budově v místnosti č. 300. Podrobnosti o programu včetně všech termínů naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/grantove-prilezitosti-v-ramci-uk/program-start/ 

  6. Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu). Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant. Více informací naleznete na webu: https://cuni.cz/uk-7545.html

  7.  ERC granty: uděluje Evropská výzkumná rada z rozpočtu EU. Jedná se o výjimečné granty, které mají za cíl podporovat výjimečnou vědu. Důraz je kladen na zcela nové myšlenky, jež mohou výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice nebo otevřít nové výzkumné perspektivy. V současné době lze žádat o 5 typů  ERC grantů: Starting (začínající vědci), Consolidator (mladí vědci s vlastními skupinami), Advanced (špičkoví vědci), Synergy (skupiny více řešitelů) a Proof-of-Concept (raná podpora aplikací). (čerpáno z FORUM, časopis Univerzity Karlovy, č. 3, 2020). Pro zájemce o podání žádosti o ERC grant pořádá Univerzita Karlova spolu s Technologickým centrem AV ČR workshopy a informační dny.
Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy