Doporučené texty pro uchazeče o studium psychologie

Biologie:

 • Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.
 • Klementa, J., Machová, J., Malá, H. (1981). Somatologie a antropologie. SPN.
 • Machová, J., Franzová, M. (1993). Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN.
 • Merkunová, A., Orel, M. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Grada.
 • Orel, M. (2019). Anatomie a fyziologie lidského těla. Grada.
 • Šmarda, J. (2007). Biologie pro psychology a pedagogy. Portál.
 • Trojan, S., Schreiber, M. (2007). Atlas biologie člověka. Scientia.

Základy společenských věd:

 • Základy společenských věd pro pomaturitní studium, např. Habermann, T. a kol. (2020)
 • Cvičebnice ZSV: komplexní příprava na test Základy společenských věd. Scio.
 • případně podobné přehledy.

Psychologie – učební texty:

 • Aronson, E. (2012). Tvor společenský. Wolters Kluwer.
 • Atkinsonová, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Portál.
 • Baštecká, B., Mach, J. (2015). Klinická psychologie. Portál.
 • Baštecká, B. (ed.). (2009). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Portál.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Grada/Avicenum.
 • Cumminsová, D. D. (1998). Záhady experimentální psychologie. Portál.
 • Blatný, M. a kol. (2017). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada.
 • Eysenck, M. W., Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Academia.
 • Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Portál.
 • Fulka, J. (2008). Psychoanalýza a francouzské myšlení. Herrmann & synové.
 • Hayes, N. (2003). Aplikovaná psychologie. Portál.
 • Helus, Z. (2018). Úvod do psychologie. Grada.
 • Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model osobnosti. Grada.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Portál.
 • Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Academia.
 • Kratochvíl, S. (2017). Základy psychoterapie. Portál.
 • Krejčířová, D., Svoboda, M., Vágnerová, M. (2021). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál.
 • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Portál.
 • Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Portál.
 • Kvintová, J., Pugnerová, M. (2016). Přehled poruch psychického vývoje. Grada.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. (2009). Vývojová psychologie. Grada.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Portál.
 • Matějček, Z., Langmeier, J. (1986). Počátky našeho duševního života. Panorama.
 • Orel, M., Procházka, R. (2021). Vývojová neuropsychologie. Grada.
 • Praško, J. (2009). Poruchy osobnosti. Portál.
 • Ruisel, I. (2000). Základy psychologie inteligence. Portál.
 • Říčan, P. (2021). Cesta životem. Portál.
 • Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Grada.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. (2015). Dětská klinická psychologie. Grada.
 • Smékal, V. (2009). Psychologie osobnosti. Barrister a Principal.
 • Stavěl, J. (1971). Antická psychologie. SPN.
 • Stroebe, W., Hewstone, M. (Eds.) (2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Portál.
 • Uhrová, T., Roth, J. (ed.). (2020). Neuropsychiatrie. Maxdorf
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Portál.
 • Vágnerová, M. (2005). Základy psychologie. Karolinum.
 • Weiss, P., Zvěřina, J. (2002). Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a terapie. Portál.

Anglicky psané učební texty:

 • Hergenhahn, B. R. (2014). An introduction to the history of psychology (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Leahey, T. H. (2012). A History of Psychology: From Antiquity to Modernity. (7th ed.) Pearson.
 • Mandler, G. (2007). A history of modern experimental Psychology. From James and Wundt to Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2011). A history of modern Psychology (10th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • DeLamater, J., & Collett, J. (2019). Social psychology. New York: Routledge.
 • L. Fingerman, C. Berg, J. Smith, & T. Antonucci. (2011). Handbook of Lifespan Development. Springer.
 • Feldman, Robert S. (2014). Development Across the Life-Span. (7th Ed.). Prentice-Hall.
 • Long, M. et al.: The psychology of education. 2nd edition. Routledge, 2010.
 • Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological assessment(5th ed.). Oxford University Press.
 • Pomerantz, A. M. (2014). Clinical psychology: Science, practice, and culture: DSM-5 update(3rd ed.). Sage Publications, Inc.

 Klasické (primární) texty:

 • Adler, A. (2018). Člověk, jaký je. Portál.
 • Brentano, F. (2012). Psychology from an empirical standpoint. Routledge.
 • Bowlby, J. (2010). Vazba. Portál.
 • Bühler, C. (1971). Basic theoretical concepts of humanistic psychology. American Psychologist, 26(4), 378.
 • Darwin, Ch. (2006). O původu člověka. Academia.
 • Darwin, Ch. (2007). O vzniku druhů přírodním výběrem. Academia.
 • Darwin, Ch. (2020). Výraz emocí u člověka a zvířat. Portál.
 • Erikson, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Lidové noviny.
 • Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Argo.
 • Frankl, V. E. (1996). Lékařská péče o duši. Cesta.
 • Freud, S. Sebrané spisy.
 • Fromm, E. (1997). Anatomie lidské destruktivity. Lidové noviny.
 • James, W. (2003). Pragmatismus. CDK.
 • Jung, C. G. Výbor z díla. Nakladatelství Tomáše Janečka
 • Kierkeggard, S. (2022). Bázeň a chvění/Nemoc k smrti. Portál.
 • Lewin, K. (2019). Teorie pole. Výbor z díla. Portál.
 • Koffka, K. (1922). Perception: an introduction to the Gestalt-Theorie. Psychological Bulletin, 19(10), 531.
 • Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Oikumene.
 • Lorenz, K. (1990). Osm smrtelných hříchů. Panorama.
 • Maslow, A. H. (2016). O psychologii bytí. Portál.
 • Maslow, A. H. (2021). Motivace a osobnost. Portál.
 • Piaget, J., Inhelderová, B. (2014). Psychologie dítěte. Portál.
 • Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Portál.
 • Rogers, C. (2016). Způsob bytí. Portál.
 • Sacks, O. (2015). Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Dybbuk.
 • Sartre, J. P. (2006). Vědomí a existence. Oikumene.
 • Seligman, M. (2003). Opravdové štěstí. Ikar.
 • Titchener, E. B. (1898). The postulates of a structural psychology. The Philosophical Review, 7(5), 449-465.
 • Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Portál.
 • Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological review, 20(2), 158.
 • Winnicott, D. (1998). Lidská přirozenost. Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

 

Uchazečům o studium psychologie rovněž doporučujeme, aby si nastudovali články k tématům, která je zajímají, v mezinárodních odborných časopisech (mnohé články jsou volně přístupné v podobě plných textů např. na Google Scholar).

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Doporučené texty pro uchazeče o studium psychologie