Výběr publikací pro přípravu k přijímacím zkouškám

Biologie:

 • Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.
 • Klementa, J., Machová, J., Malá, H.: Somatologie a antropologie. SPN, Praha 1981.
 • Machová, J., Franzová, M.: Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.
 • Merkunová, A., Orel, M.: Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Grada, Praha 2008.
 • Trojan, S., Schreiber, M.: Atlas biologie člověka (2007). Praha: Scientia

Základy společenských věd:

 • Ucelená řada Základy společenských věd (filozofie, psychologie, sociologie, státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, neformální logika, estetika), Fortuna, Praha.

Psychologie:

 • Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha 1997, 2003.
 • Blatný, M. a kol.: Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada, Praha 2017
 • Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování I. Karolinum, Praha 1993.
 • Čáp J., Čechová V., Rozsypalová, M.: Psychologie I. SPN, Praha 1992.
 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Portál: 2011.
 • Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie. Fortuna, Praha 1995.
 • Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999.
 • Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 1995.
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998.
 • Hayes, N.: Aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2003.
 • Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000.
 • Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Academia, Praha 1993.
 • Jiránek, F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. UK, Praha 1991.
 • Kassin, S. Psychologie. Computer Press: 2007.
 • Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995.
 • Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Academia, Praha 2004.
 • Noel-Hoeksem, S., Frederickson L. B., Wagenaar, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál: 2012.
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2004.
 • Kniha psychologie. Velké ideje – jednoduše vysvětlené. Nakladatelství Universum: 2014.

 Výběr dalších doporučených titulů:

 • Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2009.
 • Berne, E.: Co řeknete až pozdravíte. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997.
 • Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998.
 • Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997.
 • Fischer, S. Škoda, J. :Sociální patologie : analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha, Grada, 2009.
 • Farková, M.: Dospělost a její variabilita. 1. vyd. Praha, Grada, 2009.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997.
 • Frankl, V.E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1996.
 • Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997.
 • Gardner, H.: Dimenze myšlení. Portál, Praha 1999.
 • Gould, S. J.: Jak neměřit člověka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998.
 • Gruss, P. (ed.). Perspektivy stárnutí. Praha, Portál 2009.
 • Hargašová M., et al.:Skupinové poradenství. 1. vyd. Praha, Grada, 2009.
 • Hayden, T. L.: Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Praha, Portál 2008
 • Hayden, T. L. Dračice a mazánek. Dva příběhy z dětské psychoterapie. Praha, Portál 2009.
 • Hoskovec, J.: Tajemství experimentální psychologie. Academia, Praha 1992.
 • Hoskovec, J., Hoskovcová, S.: Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Portál, Praha 2000.
 • Kratochvíl, S.: Manželská a párová terapie. 1. vyd. Praha, Portál, 2009.
 • Křivohlavý, J. Psychologie smysluplnosti života. Praha, Grada 2006.
 • Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Návrat, Praha 1993.
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Portál, Praha 2004.
 • Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Panorama, Praha 1990.
 • Matějček, Z. Po dobrém nebo po zlém. Praha, Portál 2007.
 • Matějček, Z., Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Panorama, Praha 1986.
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.
 • Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009.
 • Rogers, C.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998.
 • Ruisel, I.: Základy psychologie inteligence. Portál, Praha 2000.
 • Röhr, H. Hraniční porucha osobnosti. Praha, Portál 2003.
 • Röhr, H. Narcismus – vnitřní žalář. Praha, Portál 2008.
 • Seligman, M. Opravdové štěstí. Praha, Ikar 2003.
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.
 • Winter, D., Koger, S. Psychologie environmentálních problémů. Praha, Portál 2009

Další vybrané knižní publikace členů katedry psychologie

 • Gillernová,I., Boukalová (eds.) a kol.: Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd., Praha, Karolinum, 2006.
 • Gillernová,I., Kebza V., Rymeš, M.:Psychologické aspekty změn v české společnosti: Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada 2015
 • Hoskovcová, S., Suchochlebová Ryntová, L.: Výchova k psychické odolnosti dítěte : silní pro život. 1. vyd. Praha, Grada, 2009
 • Janoušek, J.:Psychologické základy verbální komunikace, Praha, Grada 2015
 • Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia 2005
 • Kolektiv autorů: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer 2009.
 • Krejčová, L.: Psychologické aspekty vzdělávání adolescentů. Praha, Grada 2011.
 • Mertin, V., Krejčová, L.: Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha, Wolters Kluwer 2010
 • Mertin, V., Gillernová, I. (eds.): Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha, Portál 2015.
 • Šípek, J., Štyrský, J.: Kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové, Gaudeamus 2007.
 • Šulová, L.: Problémové dítě a hra. Praha, Raabe 2003.
 • Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Karolinum, Praha 2004
 • Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Sociální psychologie. Praha, Grada 2008
 • Weiss, P. a kol.: Sexuální zneužívání dětí. Praha, Grada 2005.
 • Weiss, P., Zvěřina, J. Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a terapie. Praha, Portál 2002.
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Výběr publikací pro přípravu k přijímacím zkouškám