Program učitelství

Souhrnné informace k učitelství pro střední školy

Aktualizované informace o akreditacích  v navazujících magisterských studijních programech/oborech, o možnostech studia UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY v rámci vzdělávacích programů CŽV a získání úplné profesní kompetence učitele naleznete na fakultních webových stránkách – pod tímto odkazem naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na FF UK. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou k získání úplné učitelské způsobilosti.

Informace se týká pouze těch studentů FF UK v Praze, kteří plní povinnosti vzdělávacího programu USŠ v rámci svého magisterského oborového studia jako volitelné předměty (konkrétně jde zejména o předměty Úvod do pedagogiky pro učitele, Úvod do psychologie pro učitele, Pedagogika pro učitele I., Psychologie pro učitele I, Pedagogika pro učitele II, Psychologie pro učitele II.) a po ukončení magisterského studia SZZK se přihlásí do kurzu CŽV, vzdělávacího programu Učitelství pro střední školy a úspěšně naplní povinnosti na frekventanty tohoto kurzu kladené (tím získají úplnou odbornou způsobilost pro výkon profese učitele).

Vzhledem k tomu, že nelze uznávat dílčí zkoušky konané v rámci jakýchkoli závěrečných zkoušek (státních závěrečných zkoušek či závěrečných zkoušek kurzů CŽV), nedoporučuji konat zkoušku z oborové didaktiky v rámci oborových SZZK. Oborová didaktika je předepsanou součástí akreditovaného kurzu USŠ v rámci CŽV a tam je relevantní tuto zkoušku vykonat. Uznání této zkoušky možné není.

Pokud se vyskytnou ve věci učitelské přípravy jakékoli nejasnosti, kontaktujte doc. Strouhala z katedry pedagogiky martin.strouhal@ff.cuni.cz

Nabídka volitelných přednášek pro učitelství

ZIMNÍ SEMESTR
  • AUP510046 Partnerské a rodinné vztahy
  • AUP510051 Poruchy autistického spektra-úvod do problematiky
  • AUP510056 Psychohygiena ve škole
  • AUP510057 Šikana ve školní třídě
  • AUP510055 Žák s chronickým zdravotním problémem
  • Učitelství psychologie pro SŠ

Student navazujícího magisterského studia oboru psychologie, který si chce rozšířit možnosti svého uplatnění, může splnit předepsané studijní povinnosti studijního programu Učitelství pro SŠ a získat tak úplnou kvalifikaci pro výuku předmětu psychologie na různých typech a druzích škol.

Studijní povinnosti Učitelství pro SŠ zahrnují složku oborovou (oborové studium), pedagogickou a psychologickou (pedagogika pro učitele, psychologie pro učitele), didaktickou a praktickou (didaktika psychologie, oborová pedagogická praxe).

Pedagogická a psychologická složka

Na FF jsou předměty pedagogiky pro učitele zajišťovány katedrou pedagogiky, předměty psychologie pro učitele garantuje katedra psychologie. Pedagogická a psychologická průprava je v současné době ukončena závěrečnou zkouškou, která je realizována samostatně v rámci vzdělávacího programu USŠ (kurz CŽV – viz dále). Studenti oboru psychologie mají studijních povinností z psychologie pro učitele začleněny v jejich profesní psychologické přípravě, je třeba absolvovat jen Edukační dovednosti učitele (Psychologii pro učitele II.) (výcvik vybraných edukačních dovedností učitele) a Kazuistický seminář z psychologie. Mohou požádat též o uznání předmětu Úvod do pedagogiky a Pedagogika pro učitele II., protože Základy pedagogiky a Pedagogická psychologie jsou zařazeny do povinného studijního plánu bakalářského studia oboru psychologie. Pak zbývá absolvovat Pedagogiku pro učitele I. a Kazuistický seminář z pedagogiky.

Didaktická a praktická složka

Na předmět Didaktika psychologie (ZK) navazuje Pedagogická praxe z psychologie (Z). Tyto předměty odborně i organizačně garantují I. Gillernová. Obsahově vycházejí z aktuálních otázek výuky psychologie na různých typech a druzích středních, vyšších i vysokých škol státního i soukromého sektoru školství. Rozvíjejí poznatky obecné didaktiky, pedagogické, vývojové a sociální psychologie v konkretizaci pro předmět psychologie a jeho výuku. Předpokládají samostatnou a tvořivou práci a spolupráci studentů, mají poskytnout základní orientaci v přípravě pro vyučování psychologie. Důraz je kladen na variabilitu možných přístupů ve výuce psychologie s ohledem na jejich efektivitu.

 Podmínky pro udělení atestace:

 Didaktika psychologie (ZK): Aktivní účast na semináři (tolerance 20% absence), zpracování zadaných úkolů (portfolio), analýza videozáznamu části vyučovací hodiny, prostudování studijních materiálů a osvojení vědomostí s ohledem na tematické okruhy.

Pedagogická praxe z psychologie (Z): Výuka předmětu psychologie na vybraném typu školy, přípravy na tyto vyučovací hodiny, reflexe svého působení, podrobná analýza videozáznamu části vyučovacích hodin, supervize vedoucího učitelské praxe, potvrzení školy, hodnocení vedoucího učitele praxe ze školy, na které je praktická výuka realizována.

Reflexe pedagogické praxe z psychologie

Užitečné odkazy při přípravě výuky psychologie

Po absolvování oborové složky učitelství (ukončené magisterské studium psychologie) je třeba se přihlásit do kurzu CŽV – vzdělávací program Učitelství pro střední školy (USŠ). Pedagogickou a didaktickou složku učitelské přípravy pro úplnou kvalifikaci pro výkon profese učitele lze však realizovat už v průběhu magisterského studia (v rámci volitelných předmětů), nebo i později v kurzu CŽV v souladu s jeho studijním plánem. Závěrečná zkouška je realizována až v rámci ukončení CŽV a sestává z pedagogiky a psychologie pro učitele, didaktiky psychologie a obhajoby závěrečné práce (podrobněji webové stránky katedry pedagogiky ).

 

Úvod > Studium > Program učitelství