Přijímací řízení – Bakalářské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)  PŘIHLÁŠKY SPUŠTĚNY (do konce března)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST…………..předpokládaný termín 18.5.2024

(doba trvání: 70 minut)

 1. test znalostí základů společenských věd, z biologie a psychologie; test všeobecných studijních předpokladů – pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu (max. 50 bodů)
  Test všeobecných studijních předpokladů je odlišný od společných testů obecných studijních předpokladů (TOSP), které jsou součástí přijímacích zkoušek na jiné studijní programy na FF UK.
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)-témata obdržíte až na místě

 

Výpočet bodového zisku za písemnou část:
Každá otázka v oborovém testu je za 0,5 dílčích bodů, v testu všeobecných studijních předpokladů za 1,25 dílčích bodů. Z každého testu se sečte dílčí počet bodů a na základě tohoto součtu bodů z obou testů je sestaveno pořadí. Pokud bude rozložení součtu bodů z testů obsahovat shody, bude použito průměrné pořadí pro všechny uchazeče, kteří získali tento součet. Uchazeči do 150. místa včetně budou pozváni do druhého kola*. Finální bodové skóre je získáno tak, že uchazeč s nejvyšším počtem dílčích bodů získá 50 bodů, uchazeči na posledním postupovém místě získají 25 bodů, uchazeči na prvním nepostupovém místě 24 bodů a uchazeči na posledním místě 0 bodů. Počet bodů ostatních uchazečů je dopočítán lineární transformací a zaokrouhlením dolů. Z toho vyplývá, že finální bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. Tento převod zajišťuje, že bude počet bodů postupujících do druhého kola rozdělen po celé škále od 25 do 50 bodů.

* do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří získali minimálně 25 bodů a zároveň se umístili na 1. až 150. místě, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST……………..předpokládaný termín 10.-12.6.2024

Ústní část se skládá z podčástí A a B.
Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 55 bodů.

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 30 bodů)
 1. rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu – schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování (max. 15 bodů)
 2. diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury – nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty (max. 15 bodů)
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 20 bodů)

samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

Další požadavky k ústní zkoušce:

 • Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):
  • seznam odborných aktivit (účast ve studentské vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická témata, účast ve výzkumných studiích, na konferencích, přednáškách apod., praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či osvědčeními)
  • strukturovaný životopis.
 • Uchazeč u této části zkoušky odevzdává
  • seznam prostudované odborné literatury v oboru psychologie, citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020);

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE  

OBOR PSYCHOLOGIE 

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Radka Hradcová, radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 667

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium