Přijímací řízení – Bakalářské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST    27.5. 2023

(doba trvání: 70 minut)

  1. test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie (konkrétní test – ZSV nebo BI – si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce); test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu) (max. 50 bodů)
  2. krátká esej na zadané téma (uchazeč si může zvolit jedno ze tří témat) – esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (podčást A, bod 1)

 

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze tří testů. Každý test má odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu: biologie nebo základy společenských věd – 20 %, psychologie – 35 %, test studijních předpokladů – 45 %. Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2, T3. V prvním kroku se hrubé skóry jednotlivých testů přepočítají na z-skóry (z1, z2, z3) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami, čímž získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body pomocí lineární transformace, která vždy zachovává pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST     7.-9.6.2023

Ústní část se skládá z podčástí A a B.
Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 55 bodů.

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 30 bodů)
  1. rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) (max. 15 bodů)
  2. diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty) (max. 15 bodů)
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 20 bodů)

samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

Další požadavky k ústní zkoušce:

  • uchazeč předkládá u ústní části přijímací zkoušky seznam odborných aktivit (účast ve studentské vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická témata, účast ve výzkumných studiích, na konferencích, přednáškách apod., praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či osvědčeními) – doklady o odborných aktivitách je třeba přinést v papírové formě (tj. vytištěné, nikoli v elektronické podobě);
  • uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam prostudované odborné literatury v oboru psychologie, citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020);
  • uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá strukturovaný životopis.
Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE  

OBOR PSYCHOLOGIE 

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Radka Hradcová, radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 667

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium