Přijímací řízení – Bakalářské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST  28. 5. 2022

(doba trvání: 80 minut)

 1. písemný test skládající se ze tří částí (max. 50 bodů):
  • test znalostí základů společenských věd, nebo test znalostí z biologie (konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce)
  • test znalostí z psychologie
  • test obecných studijních předpokladů – pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu (test obecných studijních předpokladů je odlišný od společných testů obecných studijních předpokladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek na jiné programy na FF UK)
 2. krátká esej na zadané téma (uchazeč si může zvolit jedno ze tří témat) – esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (podčást A, bod 1)

 

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze tří testů. Každý test má odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu: biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 %. Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2, T3. V prvním kroku se hrubé skóry jednotlivých testů přepočítají na z-skóry (z1, z2, z3) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami, čímž získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body podle vzorce BODY = 20 + 10 * zSUM (s následným zaokrouhlením na celé číslo). 25 a více bodů tedy získá (a do 2., ústního kola postoupí) ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 0,5; 50 bodů (plný počet) získá ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 3. Celý algoritmus je tvořen pouze lineárními transformacemi, které vždy zachovávají pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST  8.–10. 6. a 13. 6. 2022

Ústní část se skládá z podčástí A a B.
Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů.

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
 1. rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) (max. 20 bodů)
 2. diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se seznam jako takový, nýbrž schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty) (max. 20 bodů)
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)

samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

Další požadavky k ústní zkoušce:

 • uchazeč předkládá u ústní části přijímací zkoušky seznam odborných aktivit (účast ve studentské vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická témata, praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.);
 • uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam prostudované odborné literatury v oboru psychologie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odborné aktivity – u přijímacího řízení zohledňujeme odborné aktivity, které prokazují zájem a předpoklady uchazeče pro studium oboru psychologie. Mezi tyto aktivity patří zejména účast ve studentské vědecké/odborné soutěži, písemné práce na psychologická témata či účast na konferencích. Mezi tyto aktivity může dále patřit praxe či stáž na psychologickém pracovišti (její absence však nepředstavuje u přijímacího řízení nevýhodu, neboť uchazeči se ke studiu psychologie teprve hlásí, a nelze od nich tedy očekávat plnohodnotnou psychologickou stáž či praxi, jejíž absolvování může být navíc značně ztíženo i situací pandemie).

Další aktivity – svůj zájem o obor psychologie je možné doplnit i spektrem oborově relevantních aktivit včetně například dobrovolnické činnosti či praxe v neziskových organizacích.

Seznam literatury – prostudovanou odbornou literaturu uvádějte ve standardním formátu (jméno autora, název publikace, vydavatel a místo vydání, rok vydání), knižní tituly můžete doplnit vhodnými odbornými články. V samostatné části můžete uvést i inspirativní beletristické tituly, které jsou volitelnou součástí a mají pouze ilustrativní hodnotu.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE  

OBOR PSYCHOLOGIE 

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Radka Hradcová, radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 667

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium