Přijímací řízení – Bakalářské studium

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)-  termín ??
1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu). (max. 50 bodů)
2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)**. Témata obdrží uchazeč na místě.

* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (podčást A, bod 1)

Test obecných studijních předpokladů je odlišný od testů obecných studijních předpokladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek na jiné programy na FF UK.

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze tří testů. Každý test má odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu: biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 %. Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2, T3. V prvním kroku se hrubé skóry jednotlivých testů přepočítají na z-skóry (z1, z2, z3) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami, čímž získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body podle vzorce BODY = 20 + 10 * zSUM (s následným zaokrouhlením na celé číslo). 25 a více bodů tedy získá (a do 2., ústního kola postoupí) ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 0,5; 50 bodů (plný počet) získá ten, kdo dosáhne zSUM více nebo rovno 3. Celý algoritmus je tvořen pouze lineárními transformacemi, které vždy zachovávají pořadové umístění uchazečů.

2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů. –  termín ??

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, eseji, uchazečových zájmech a předpokladech ke studiu (max. 20 bodů)
2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 13 bodů)
3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 7 bodů)

2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)
1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

další požadavky ke zkoušce:
• uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit (písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany-ne CV);
• uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 strany).

 

Odborné aktivity– zohledňujeme při přijímacím řízení veškeré aktivity, které jedinec v souvislosti s rozhodováním o oboru dosud realizoval a deklaruje tím svůj zájem o obor a motivaci ke studiu. Zatímco u „starších“ uchazečů pokládáme za vhodné, aby se seznámili hlouběji s psychologickou praxí v některém zařízení, u aktuálních maturantů pokládáme za dostačující výraz zájmu např. ve vedení oddílu, účast na letních táborech ve funkci praktikanta nebo vedoucího, dlouhodobější doučování, aktivní účast na dobročinných akcích, i jen krátkodobé návštěvy sociálních zařízeních, poradenských pracovištích, práce v neziskových organizacích, účast na konferencích, asistenti hendikepovaných, pravidelné návštěvy domů seniorů, apod.

Seznam literatury– uvedeny nechť jsou tituly, u kterých je uchazeč schopen vybavit si, o čem kniha byla a případně sdělit alespoň dílčí názor. Prostudovaná literatura by měla pokrývat různé oblasti psychologie. Literatura má být vytištěna a uvedena standardním způsobem – jméno autora, název publikace, vydavatel a místo vydání, rok vydání. Pokud se uchazeč rozhodne uvádět i beletrii, doporučujeme zřídit pro ni samostatný seznam.

INFORMACE PRO UCHAZEČE + PŘIHLÁŠKA

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Radka Hradcová, radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 667

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium