Přijímací řízení – Bakalářské studium

1. kolo – písemná část: 26.5.2018

(doba trvání: 80 minut)

1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy,  porozumění textu) (max. 50 bodů)
2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (esej)**

 

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1 – 50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (biologie resp. základy společenských věd – 15%, psychologie – 45%, test studijních předpokladů – 40%). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů

2. kolo – ústní část:  4.-7.6.2018

1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, motivaci uchazeče, jeho zájmech a  předpokladů ke studiu (max. 25 bodů)
2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce:
• uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit (praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními, osvědčeními, písemnými pracemi apod.) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
• uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).

 

* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (bod 1)

  • Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí.  Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

 

PŘIHLÁŠKA    DO 28.2.2018

Dotazy ohledně přijímacího řízení – radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel.221619667

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium