Přijímací řízení – Bakalářské studium

1. kolo – písemná část: ???

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)
1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu). (max. 50 bodů)
2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)**

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

2. kolo – ústní část: ???

2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů.

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, o uchazečových zájmech a předpokladech ke studiu (max. 15 bodů)
2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů)

2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)
1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

další požadavky ke zkoušce:
• uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit (písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
• uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).

* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (bod 1)

Podmínky přijetí: Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí.  Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN

???

PŘIHLÁŠKA – je vždy spuštěna od října do konce února

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Radka Hradcová, radka.hradcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 667

INFORMACE PRO UCHAZEČE

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium