Věda a výzkum

Na této stránce v současnou chvíli pracujeme, omlouváme se, některé odkazy ještě nejsou funkční.

 

Výzkumný program katedry psychologie zahrnuje témata vývojové psychologie (např. výzkumy dr. Takács zaměřené na perinatální faktory ovlivňující psychický vývoj dítěte, mateřské pečovatelské chování a ranou interakci matky a dítěte, či výzkumy dr. Urban o kognitivním vývoji dětí v předškolním a mladším školním věku), pedagogické psychologie (např. výzkumy doc. Mudráka zaměřené na sociální a motivační determinanty rozvoje vzdělávacího potenciálu), sociální psychologie (např. výzkumy doc. Bahbouha a jeho týmu zaměřené na mapování komunikace v exponovaných pracovních týmech, včetně kosmických posádek, či studie dr. Štěrbové na téma partnerského výběru), klinické psychologie a psychologie zdraví (studie prof. Weisse o sexuálním chování, výzkumy doc. Krámské zaměřené na kognitivní změny u neurologických a neurochirurgických pacientů či práce dr. Takács o faktorech ovlivňujících duševní zdraví v perinatálním období) a kognitivní psychologie (např. výzkumy dr. Lukavského zaměřené na vizuální pozornost a paměť). Členové katedry se rovněž podílejí na vývoji vlastních psychodiagnostických metod (případně české lokalizaci metod zahraničních), včetně validizačních studií.

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE (mezinárodní časopisy Q1/Q2, zahraniční knihy)

2021

Děchtěrenko, F., Lukavský, J., & Štipl, J. (2021). False memories for scenes using the DRM paradigm. Vision Research, 178, 48–59. https://doi.org/10.1016/j.visres.2020.09.009

Urban, M & Urban, K. (2021). Unskilled but aware of it? Cluster analysis of creative metacognition from preschool age to early adulthood. The Journal of Creative Behavior (advanced online publication). https://doi.org/10.1002/jocb.499

Urban, K. & Urban, M. (2021). Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. European Journal of Psychology of Education, 36(1), 109–124. https://doi.org/10.1007/s10212-019-00460-6

Takács, L., Štipl, J., Gartstein, M., Putnam, S. P., & Monk, C. (2021). Social support buffers the effects of maternal prenatal stress on infants‘ unpredictability. Early Human Development, 157, 105352.

Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K., Cidlinská, K., Takács, L. (2021). Competing values at public universities: Organizational cultures and job demands-resources in academic departments. Higher Education Quarterly. https://doi.org/10.1111/hequ.12311. Advance online publication.

Krámská, L., Myers, L., Hrešková, L., Krámský, D., & Vojtěch, Z. (2021). Diagnostic utility of the Minnesota multiphasic personality inventory-2 in patients diagnosed with psychogenic non-epileptic seizures in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 115, 107698.

Urban, K. & Urban, M. (2021). Anchoring effect of performance feedback on accuracy of metacognitive monitoring in preschool children. Europe’s Journal of Psychology, 17(1).

2020

Kremenova, K., Holesta, M., Peisker, T., Girsa, D., Weichet, J., Lukavsky, J., & Malikova, H. (2020). Is limited-coverage CT perfusion helpful in treatment decision-making in patients with acute ischemic stroke? Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 10(10), 1908-1916–1916. https://doi.org/10.21037/qims-20-555

Mudrák, J., Zábrodská, K., & Takács, L. (2020). Systemic approach to the development of reading literacy: Family resources, school grades, and reading motivation in fourth-grade pupils. Frontiers in psychology, 11, 37.

Mudrak, J., Zabrodska, K., & Machovcova, K. (2020). Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 31(2), 181-212. https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1607722

Takács, L., Putnam, S.P., Monk, C., Dahlen, H.G., Thornton, Ch., Bartoš, F., Topalidou, A., Peters, L. (2020). Associations between the mode of birth and neuropsychological development in children aged 4 years: Results from a birth cohort study. Child Psychiatry & Human Development. https://doi.org/10.1007/s10578-020-01084-4

Takács, L., Kandrnal, V., Kaňková, Š., Bartoš, F., & Mudrák, J. (2020). The effects of pre-and post-partum depression on child behavior and psychological development from birth to pre-school age: a protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic reviews, 9(1), 1-7.

Takács, L., Smolík, F., Kaźmierczak, M., & Putnam, S. P. (2020). Early infant temperament shapes the nature of mother-infant bonding in the first postpartum year. Infant Behavior and Development, 58, 101428.

Raudenská, J., Steinerová, V., Javůrková, A., Urits, I., Kaye, A. D., Viswanath, O., & Varrassi, G. (2020). Occupational burnout syndrome and posttraumatic stress among healthcare professionals during the novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology.

Vlčková K., Höschlová E., Chroustová E., Loučka M. (2020): Psychometric properties of the Czech Integrated Palliative Outcome Scale: reliability and content validity analysis. BMC Palliative Care, 19(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12904-020-00552-x

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY KPS FF UK

 

2021-2023 Projekt GA ČR č. 21-23288S: Vliv prenatálního stresu na raný psychický vývoj dítěte: role střevní mikrobioty a imunitní funkce. Hlavní řešitelka: Mgr. Lea Takács, Ph.D.

2021 Projekt 4EU+/21/F1/07, 4EU+ Minigrants 2021: Mindfulness interventions in European schools: impact and experience in comparative perspective. Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY S ÚČASTÍ ČLENŮ KPS

 

2021-2024 GAČR projekt č. 21-31490S: Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy. Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel prof. Petr Weiss.

2021-2024 VEGA, projekt č. 2/0026/21: Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Projekt řešený na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, hlavní řešitelka dr. Kamila Urban.

2021-2023 GAČR projekt č. 21-10527S: Mezikulturní vzorce v obličejové typikalitě: objasnění provázanosti sextypikality, skupinové typikality a psychologických stereotypů. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitel doc. Karel Kleisner, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2021-2023 GAČR, projekt č. 21-29772S: Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlavní kompetici: psychologické a fyziologické koreláty. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitelka Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2020-2024 EU Project 847386, HORIZON 2020: H-work: Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces. Grantu se za českou stranu účastní společnost QED. Ze členů KPS se na projektu podílejí doc. Radvan Bahbouh, dr. Ivana Šípová, dr. Eva Höschlová.

2020–2024 APVV, projekt č. APVV-19-0074: Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. Projekt je řešen na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, SAV, hlavní řešitelka prof. PhDr. Oľga Zápotočná, ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2020–2023 TA ČR Éta, projekt č. TL03000257: Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru. Grant řešený ve společnosti QED Group, a.s., hlavní řešitel doc. Radvan Bahbouh, členka týmu dr. Eva Höschlová.

2020-2023 TA ČR Éta, projekt č. TL03000090: Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jaroslava Raudenská.

2020-2023 HORIZON 2020, 870621/AMASS : Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture. Koordinace projektu Dr. LAPIN YLIOPISTO, University of Lapland, Finland, ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jaroslava Raudenská.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-16698S: „Disgust“ v těhotenství: individuální rozdíly a longitudinální změny. Projekt řešený na PřF UK, řešitelka Dr. Šárka Kaňková, za KPS se na projektu podílí dr. Lea Takács.

2020-2022 GA ČR, projekt č. 20-13732S: Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích. Grant řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitelka Dr. Kateřina Zábrodská, za KPS se na projektu podílí doc. Jiří Mudrák.

2020-2022 GA ČR projekt č. 20-26831S: Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině. Projekt řešený na ČZU, hlavní řešitel doc. Marek Špinka.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-06894S: Maximální vizuální paměť. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jiří Lukavský.

2019 – 2022 TA ČR, projekt č. TL02000256: Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání. Projekt řešený na Institutu vzdělávání a poradenství, ČZU, hlavní řešitelka PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2019-2022 Projekt Parafilik, č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540: Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D, ze členů KPS se na projektu podílí prof. Petr Weiss.

2019-2022 Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ, projekt č. QK1910264: Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Veronika Šporclová.

2019–2021 TA ČR projekt č. TL02000561: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním období: Index kumulativního rizika a screening kognitivních a afektivních funkcí pomocí interaktivních počítačových her. Projekt řešený v NÚDZ, řešitelka Dr. Tereza Nekovářová, z členů KPS se na projektu podílí dr. Lea Takács.

2019–2021 GA ČR, projekt č. 19-07690S: Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitel: dr. Jiří Lukavský.

2018-2021 Erasmus+, projekt č. 2018-1-BE02-KA201-046853: A is for app: Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School. Řešitel projektu: Dr. Gabriela Sedlová Málková (FHS) a doc. Lenka Krejčová (Dys centrum). Za KPS se na projektu podílí dr. Jana Draberová.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

EVROPA

Heidelberg University, Germany, Institute of Medical Psychology, Prof. Dr. B. Ditzen, a Institute of Religious Studies, Prof. Dr. G. Ahn. Projekt 4EU+/21/F1/07, 4EU+ Minigrants 2021 – Mindfulness interventions in European schools: impact and experience in comparative perspective. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Jana Draberová.

University of Groningen, Faculty of Medical Sciences, Holandsko, Dr. L. Peters, projekt zaměřený na perinatální faktory ovlivňující duševní zdraví matek a vývoj dětí. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Lea Takács. Studie publikované ve spolupráci s University of Groningen zde.

University of Central Lancashire (UCLAN), Velká Británie: Memorandum of Understanding (MoU) mezi UCLAN a FF UK. V rámci MoU je řešen projekt  Thermal Imaging applications for the investigation of the perinatal and postnatal factors affecting maternal and infant wellbeing. Zodpovědná osoba za FF UK je dr. Lea Takács, za UCLAN Dr. A. Topalidou a Prof. S. Downe.

University of Warsaw, Faculty of Psychology, Dr. K. Imbir, a Faculty of Education, Dr. Prof. Z. Szarota. Projekt 4EU+/21/F1/07, 4EU+ Minigrants 2021 – Mindfulness interventions in European schools: impact and experience in comparative perspective. Zodpovědná osoba za KPS FFUK je dr. Jana Draberová.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika, Prof. Oľga Zápotočná, výzkum rané gramotnosti, zodpovědná osoba za KPS je dr. Kamila Urban. Studie publikované ve spolupráci s Ústavem výskumu sociálnej komunikácie SAV zde.

 

USA

Columbia University, New York, USA, Irving Medical Center, Perinatal Pathways Laboratory, Prof. Catherine Monk, projekt Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO) Study a The National Institute of Child Health and Human Development Fetal Growth Studies (NICHD-FGS) a projekt GA ČR 21-23288S. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Lea Takács. Studie publikované ve spolupráci s Columbia University zde.

University of South Carolina, Department of Psychology, USA. Dr. Justin Mogilsky, projekt zaměřený na konsensuální nemonogamní partnerské vztahy: Quantifying Sexual Ethics in CNM Relationships. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Zuzana Štěrbová. Studie publikované ve spolupráci s University of South Carolina zde.

Northeast Regional Epilepsy Group, New York, USA, Dr. Lorna Myers, projekt „Cognitive and psychosocial factors in Psychogenic Non-epileptic Seizures“. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je doc. Lenka Krámská. Studie publikované ve spolupráci s Northeast Regional Epilepsy Group zde.

New York State Psychiatric Institute, New York, USA, Dr. Maristella Lucchini, projekt GA ČR 21-23288S, studie zaměřené na spánek a stres u těhotných žen a jejich souvislost s perinatálními výsledky. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Lea Takács.

Washington State University, Department of Psychology, Gartstein Temperament Lab, USA, Dr. Maria Gartstein, projekt GA ČR 21-23288S, studie zaměřené na dopady prenatálního stresu na temperament a behaviorální vývoj dítěte. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Lea Takács. Studie publikované ve spolupráci s Washington State University zde.

Bowdoin College, Department of Psychology, Maine, USA, Prof. Samuel Putnam, The Global Temperament Project. Zodpovědná osoba za KPS FF UK je dr. Lea Takács. Studie publikované ve spolupráci s Bowdoin College zde.

OBLASTI VÝZKUMU

 

Evoluční psychologie

Forenzní psychologie

Interkulturní psychologie

Klinická psychologie

Kognitivní psychologie

Komunikace

Kvalita života a well-being

Leadership

Motivace

Neuropsychologie

Pedagogická a školní psychologie

Pozitivní psychologie

Psychodiagnostika

Psychologie osobnosti

Psychologie práce a organizace

Psychologie sportu

Psychologie zdraví a psychosomatika

Psychopatologie

Sexuální psychologie

Sociální psychologie

Sociomapování

Srovnávací psychologie

Metodologie a statistika

Vývojová psychologie

Úvod > Věda a výzkum