Navazující magisterské

Katedra psychologie na FF UK v Praze tradičně připravuje odborníky pro výkon profese psychologa v různých oblastech společenské resp. psychologické praxe – dříve v nestrukturovaném studijním oboru psychologie. Výkon profese psychologa v různých oblastech a specializacích předpokládá vybavenost absolventa oboru nejen potřebnými obecnými a specifickými poznatky, ale také nezbytnou a komplexní připravenost pro profesní zvládání příslušných psychologických nástrojů – psychodiagnostických metod, terapeutických přístupů, poradenských postupů, expertizních šetření apod., které umožňují řešení široké škály teoreticko praktických problémů a úkolů či jejich aplikací. Psycholog ve všech oblastech své specializace představuje odborníka „první linie“, který vstupuje do bezprostředního kontaktu s jednotlivci (pacienti, klienti apod.) nebo skupinami (školní třídy, terapeutické skupiny), kteří potřebují a právem očekávají kvalifikovanou podporu či pomoc při řešení své situace. Psycholog výrazně ovlivňuje vývoj duševního zdraví jedince, hledá přiměřené řešení náročných životních podmínek a koncipuje a realizuje postupy umožňující optimalizaci jeho aktuálních stavů a situací. Každý i poměrně jednoduchý zásah psychologa ve vztahu k jedinci či skupině vyžaduje komplexní znalost psychiky. Pozici psychologa lze ve spektru rozličných vysokoškolských profesí připodobnit k profesi lékaře či učitele, která také vyžaduje plnou a v dané oblasti nedělitelnou odbornou kompetenci.

Pětileté studium oboru psychologie (bakalářské a navazující magisterské) tak představuje minimální profesní základ, na který dobře navazují několikaletá specializační doškolování v rámci jednotlivých rezortů, oblastí, institucí, ve kterých psycholog působí. Navíc přijaté standardy vzdělávání v oboru psychologie a adekvátně vymezené kompetence pro výkon profese psychologa v zemích EU (EuroPSy-the European Diploma in Psychology. EFPA, Brussels), které respektujeme, hovoří o studiu 3+2+1 a kladou důraz především na obsah studia. Je členěno v pregraduální přípravě na 1. fázi tříletou, 2. fázi dvouletou a ve 3. fázi přichází praxe pod supervizí. V souladu s těmito standardy koncipujeme široký profil absolventa navazujícího magisterského studia oboru psychologie, který také s ohledem na potřeby psychologické praxe v ČR umožňuje přiměřené uplatnění jeho absolventům. Těžiště přípravy pro výkon profese psychologa leží v prezenčním studiu, v souvislých studijních aktivitách, praktických cvičeních.

Cíle studijního oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru psychologie je připravit odborníka pro výkon profese psychologa směřujícího k péči o člověka, odborníka podporujícího zdraví člověka a kvalitu jeho života, jeho adekvátní fungování v interpersonálních i společenských vztazích. Studium poskytne znalosti celého širokého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, dále psychologické metodologie, psychologických metod, matematicko-statistických metod umožňujících provádění expertíz a výzkumů, vede k osvojení základních dovedností pro řešení praktických úkolů, dále poskytuje potřebné jazykové vybavení.

Studium poskytuje kontinuální profesní průpravu s cílem adekvátně připravit všeobecně zaměřeného praktického psychologa, který rovněž však může pokračovat ve vědecké práci (doktorské studijní programy).

Úvod > Studium > Navazující magisterské