Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:

Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 1.p. č. 153
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Součástí SZZK je práce s po​rtfoliem studenta učitelství (student  FF má portfolio uloženo v aplikaci MAHARA). 

Student si samostatně připraví a vybere a komisi předloží v tištěné podobě jeden komplexní materiál, který bude prezentovat a argumentovat, a to v širším kontextu pedagogického vzdělání daného kurikulem pedagogických předmětů.
 

Jde např. o tyto materiály:

1. Tematické plány a přípravy na vyučovací hodiny, vzdělávací proces a projekty (s vlastními poznámkami):  

  • vytvořené učební materiály pro děti, žáky,    
  • příklady volby vyučovacích a vzdělávacích metod vzhledem ke stanovenému cíli,   
  • příklady volby vyučovacích strategií vzhledem ke stanovenému cíli,   
  • ukázky kontroly dosažení stanovených cílů,   
  • doklady o plánování individuální práce s dětmi, žáky,   
  • doklady o plánování práce s dětmi, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  
  • příprava materiálu dle konkrétního tematického plánu (výpisy materiálu, …) 
  • reflektovaný případ (situace) z praxe: analýza, návrhy řešení
     

2Observační protokoly, deník z praxe včetně výukových plánů, záznamové archy od fakultního učitele, reflexe atp.

3.  Seznam literatury s poznámkami

 

Obecnější otázky, na které by student měl být ve vztahu k předkládanému materiálu připraven: 

– Jak se zařazený materiál vztahuje k procesům učení/vyučování?   

– Co se z něj mohu naučit nebo dovědět o sobě jako učiteli?   

– V čem reprezentuje mou práci jako učitele?  

 

K SZZK je rovněž nutné přinést seznam prostudované literatury z pedagogiky a psychologie. 

 

LETNÍ SEMESTR 2021/2022

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (prof. L. Šulová)

Pondělí 17:30-19:00, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 301

 Povinný předmět učitelské přípravy je zakončen zkouškou, k níž se student připravuje průběžným studiem povinné a doporučené literatury s využitím přednášek (povinná účast – minimálně 50% výuky). Zkouška je realizována formou písemného testu znalostí a je předpokladem k zápisu do předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

Zápis do předmětu: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně na první přednášce (pro frekventanty kurzů CŽV).

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

Závěrečný test:

2.6. 2022 od 15h Celetná 20, uč. 342

10.6. 2022 od 14h Celetná 20, uč. 317

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk (Mgr. M. Veselá a kol.)

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Úterý 12:30-14:00, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 300

nebo

Čtvrtek 9:10-10:45, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 300

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezence se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová; Dr.Štětovská, a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 326  Celetná 20.

KURZ A
 3.3., 10.3. 2022 (čtvrtek) od 12,30 – 18,15  a  4.3., 11.3. 2021 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
7.4., 21.4.2022
(čtvrtek) od 12,30 – 18,15  8.4., 22.4.2022 (pátek) od 9,00 – 12,30

Pokud tyto kurzy budou přeplněny, bude ještě otevřen kurz C v květnu

 

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis přes SIS  a pro frekventanty kurzů CŽV emailem mailto:radka.hradcova@ff.cuni.cz

počet účastníků omezen !!!

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele