Koncepce rozvoje katedry psychologie 2023–2026

Výhled na období 2023 – 2026

Doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Katedra psychologie (KPS) FF UK je nejstarší katedrou psychologie v České republice a je součástí prestižní Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoviště s takto dlouhou tradicí výuky psychologie umožňuje plynule navázat na některá dlouhodobě pěstovaná psychologická témata typická pro KPS. Zároveň se však objevily nové výzvy, které přinesly podněty a inspirace vhodné k integraci do dalšího směřování pracoviště, které je třeba rozvíjet. Předkládaná koncepce rozvoje KPS FF UK vychází z přesvědčení, že je nutné dále přinášet nové impulsy směřující k excelenci KPS  s důrazem na budování stabilního prostředí s respektem k vybraným tradičním hodnotám pěstovaným na KPS v minulosti.

Předkládaná koncepce vychází z několika principů, které stojí za všemi dalšími návrhy rozvoje KPS. Mým bytostným přesvědčením je, že kvalitní výuka psychologie musí vycházet z vlastní vysoké vědecké erudice a profesní kompetence. Psychologie je vědou stejně jako profesí a podobně jako u dalších pomáhajících profesí a lékařských oborů nelze najít jasnou hranici mezi výzkumnou akademickou a profesní složkou psychologie. Při vědomí důležitosti pedagogických dovedností považuji vlastní vědeckou a profesní erudici za hlavní podmínku úspěšné vysokoškolské výuky. Rozvoj výzkumné, pedagogické i profesní excelence na KPS by měl probíhat ve spolupráci s dalšími fakultními a univerzitními pracovišti v ČR i v zahraničí. Strategická pozice KPS FF UK má velký potenciál pro zvýšení mobility pedagogických pracovníků a studentů v rámci spolupráce se zahraničími institucemi i při spolupráci s lokálními partnery. Základní potřebu KPS FF UK spatřuji aktuálně ve stabilizaci rozvoje pracoviště s jasným výhledem a formulací cílů na další období srozumitelných pro pedagogy, studenty, fakultní a univerzitní orgány i širší veřejnost. Nutnou podmínkou dalšího rozvoje je institucionální podpora a posílení administrativního a prostorového zázemí KPS.

Rozvoj pedagogické činnosti a výuky

Silnou stránkou KPS FF UK vždy byla podpora individuálního rozvoje studentů s respektem k jejich potřebám a názorům. V tomto duchu bych rád navázal na pozitivní aspekty posílení akademické důvěry mezi studenty a pedagogy KPS. Východiskem je základní vzájemný respekt mezi studenty a pedagogy. Chceme postupně zvýšit kvalitu výuky, ale i požadavky kladené na studenty tak, aby odpovídaly standardům prestižního psychologického pracoviště. Vysoké standardy kladené na studenty musí být doprovázeny i vysokými standardy na vlastní kvalitní pedagogickou činnost, jinak ztrácejí na smysluplnosti a důvěryhodnosti. Kvalita výuky závisí na úspěšně zvládnuté komunikaci mezi studenty a pedagogy, neboť výuka je obousměrný proces a vyžaduje kompetence na straně pedagoga i studenta. V komunikaci se studenty chceme dále rozvíjet zavedené způsoby komunikace na KPS, tedy pravidelná setkání se zástupci studentů, podpora studentských aktivit a vlastní studentské činnosti, vědecké i prosociální a komunitní a v neposlední řadě i mediální. V tomto kontextu považuji za důležité posílit motivaci studentů ke spolupráci na společných projektech pracoviště.

Samotné pedagogické dovednosti členů KPS považuji za nezbytné průběžně posilovat a umožňovat jejich rozvoj. V posledním roce KPS posílilo mnoho pedagogů přicházejících z odlišných oblastí psychologické výuky a praxe. Domnívám se, že je nezbytné pracovat společně se studenty na optimalizaci pedagogického procesu a rozvoji silných stránek jednotlivých pedagogů. K tomu slouží nejen oficiální studentské evaluace výuky, ale i potřeba zjišťování průběžné evaluace od studentů a podpora jejich ochoty ke konstruktivní komunikaci. Zároveň považuji za velmi užitečné vzájemné sdílení dobré praxe v rámci pedagogického sboru, Přirozeným způsobem vzájemného sdílení kvalitních způsobů výuky je tvorba výzkumných a výukových týmů na pracovišti.

Velkým aktuálním tématem je zajištění praktické, profesně orientované části výuky, zejména exkurzí a praxí na dalších pracovištích. Domnívám se, že je prozatím nedostatečně využíváno možných zdrojů celouniverzitních, proto bych rád posílil spolupráci zejména s fakultními nemocnicemi a dalšími pracovišti, které se již nyní podílejí na poskytování praxe jiným pomáhajícím profesím a zároveň mají psychologická pracoviště. Problematickými aspekty jsou finanční dostupnost praxí, která je pro studenty čím dál náročnější, a zároveň etické otázky působení studentů na stážích u externích poskytovatelů..

Co se týče obsahu studia, domnívám se, že je nezbytné posílit výuku základních psychologických disciplín jako je psychologická diagnostika, psychometrie, statistika, neurobiologické základy psychiky, a zároveň zajistit kvalitní výuku profesně orientovaných disciplín pedagogy s nejvyšší možnou a adekvátní profesní kvalifikací. Například výuka klinicky orientovaných předmětů musí být zajištěna odborníky s atestací v oboru výuky, výuka anatomie by měla probíhat v koordinaci s lékařskými fakultami, stejně jako výuka psychopatologie apod. Významným úkolem pro budoucnost je sjednocení kvality povinně volitelných předmětů a ideální rozložení jejich nabídky v provázanosti na jednotlivé stupně studia i na tematické skupiny, ve kterých jsou nabízeny. Jako velmi perspektivní se jeví možnost spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, jako je například Katedra psychologie PedF UK, ale i další nepsychologická pracoviště. Posílení interdisciplinarity výuky umožňuje rovněž potenciálně vznik kvalitních vědeckých projektů s přesahem do dalších oborů, které mohou obohatit vědecký potenciál KPS.

V rámci podpory společenského potenciálu a uplatnění zejména našich studentů v praxi doporučuji zachovat i možnost rigorózního řízení. Ačkoliv jsem přesvědčen, že se jedná o titul, který je jistým reliktem minulosti, obdržení titulu PhDr. významně zlepšuje možnost komerčního uplatnění psychologů v psychologické praxi. Domnívám se, že je užitečné poskytovat možnost studentům FF UK získat tento titul i na svém domovském pracovišti. Chci však deklarovat, že pravděpodobně konečné slovo při akreditacích rigorózního řízení má FF a nikoliv vedoucí pracoviště.

Specifickým tématem na KPS je podpora učitelského studia v rámci FF a univerzitní spolupráce na výuce psychologie v rámci studia učitelství. Tento aspekt výuky považuji pro KPS za velmi podstatný, Rád bych v tomto ohledu podpořil vznikající tým pedagogů zodpovědných za výuku učitelství na KPS, který by mohl být ojedinělý a výjimečný v rámci ČR a zároveň respektující zahraniční zkušenosti s úspěšnou výukou učitelství ve vyspělých zemích.

Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti

Rozvoj vědecké činnosti považuji za klíčový a nezbytný pro zajištění excelence pracoviště. V minulém roce KPS posílilo mnoho kolegů s excelentními vědeckými výsledky na mezinárodní úrovni. Jako velký úkol pro nadcházející období vidím potřebu zajištění podmínek pro realizaci výzkumu přímo na KPS. Současné prostorové a administrativní podmínky (ponechám-li stranou  neadekvátní finanční ohodnocení profese univerzitního učitele obecně a pedagoga na humanitních fakultách zvláště) jsou nevyhovující pro zajištění kvalitní vědecké činnosti. Považuji za nezbytné posílit administrativní zázemí KPS o administrativní podporu správy grantů a grantové činnosti obecně, stávající administrativní zajištění KPS nestačí ani na zajištění současného běžného provozu katedry. Rovněž prostorové podmínky a přístrojové vybavení je třeba zlepšit, k čemuž je možné využít zdrojů KPS v případě úspěchu v grantových výzvách. Vzhledem k vědecké erudici a kvalitě nově přijatých členů KPS je reálná šance pro získání grantových projektů v budoucnosti, na druhou stranu administrativní překážky a obtížnost celého procesu v součtu s nevyhovujícími prostorovými podmínkami KPS může zvyšovat tendenci podávat granty s vedoucí rolí jiného pracoviště.

Kromě podpory grantové činnosti bych se rád zaměřil na vznik výzkumných týmů a jejich propagaci mezi doktorskými i pregraduálními studenty. Integrální součástí výuky studentů všech stupňů studia by měla být možnost participovat na výzkumu pedagogů KPS ideálně přímo na domovském pracovišti. Z tohoto podhoubí pak mohou vzniknout vědecké konference, letní školy a další společné aktivity, které by dle mého názoru měla KPS v budoucnosti pořádat.

Velkým úkolem zůstává do budoucnosti posílení internacionalizace výzkumu na KPS, získání zahraničních grantů a podpora mezinárodní mobility. V tomto kontextu geografická poloha KPS v Praze zvyšuje atraktivitu našeho pracoviště jako možné destinace pro mezinárodní spolupráci. KPS by měla rovněž lépe využít možnost spolupráce s dalšími fakultami a univerzitními pracovišti například zajištěním společných přednášek odborníků na psychologická témata, se kterými již nyní univerzita spolupracuje (společné semináře s lékařskými fakultami, Přírodovědeckou fakultou apod.).

Již existující těsný vztah s vědeckými institucemi mimo KPS, jako je Psychologický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví a další instituce je nutné nadále posilovat a umožnit vzájemné sdílení i v rámci studentské odborné činnosti a společných grantů, včetně spolupráce na doktorském studiu. V tomto ohledu byla již spolupráce v tomto akademickém roce významně posílena.

Posílení výsledků psychologického výzkumu spatřuji ve větší motivaci publikování zejména v kvalitních zahraničních impaktovaných časopisech. V tomto ohledu je však zapotřebí významná podpora ze strany KPS pro možnost realizace výzkumu a získání času na publikační činnost. V tomto ohledu je nezbytné další personální posílení KPS a usnadnění administrativně-technické zátěže kladené na pracovníky katedry.

Rozvoj doktorského studia považuji za klíčový pro budoucí posílení vědecké činnosti KPS. Postupně jsou doplňovány oborové rady našich doktorských programů o docenty a profesory s excelentními vědeckými výsledky, dochází i k pozvolné obměně školitelů. Nadále bychom rádi poskytovali doktorské vzdělání ve dvou doktorských programech, Sociální psychologie a psychologie práce a Klinická psychologie a psychologie zdraví, což by dobře korespondovalo se současným zapojením pracovníků KPS do vědních oblastí v rámci programů COOPARATIO (Psychological Sciences a Health Sciences).

Personální rozvoj KPS

V současné chvíli považuji za nezbytné posílit personální kapacity KPS. Ačkoliv se v minulém roce podařilo zvládnout významnou obměnu pracovníků KPS, v některých oblastech je dále nutné posílit personální stav katedry. Zejména se jedná o oblast sociální psychologie, psychologie práce a psychologie osobnosti. Domnívám se rovněž, že je vhodné poskytnout pracovní perspektivu některým kolegům ukončujícím doktorské studium a ochotným se zapojit do výuky a vědecké činnosti KPS. Směrem k akreditačním orgánům považuji za nezbytné posílit pedagogický sbor KPS o habilitované pracovníky a profesory. Vzhledem k personálním obměnám v minulém roce KPS posílilo několik kolegů s perspektivou zahájení habilitačního řízení v rámci nejbližšího tříletého období,

Výhled dalších možných oblastí rozvoje

V současné době KPS poskytuje několik kurzů zaměřených na odbornou veřejnost i na laickou veřejnost. Rád bych zachoval současné portfolium kurzů provozovaných na KPS. Domnívám se ovšem, že KPS plně nevyužívá svůj potenciál k zajištění třetí role univerzity v působení na veřejnost. Rád bych poskytl podmínky k rozvoji možné expertní činnosti KPS, ať již formou pořádání specializovaných akreditovaných kurzů, tak rovněž zajištění některých specifických expertních služeb. Významně podhodnocenou složkou činnosti je nyní medializace výstupů KPS a komunikace s veřejností ať již ve veřejném prostoru nebo pomocí sociálních sítí. Rovněž spolupráce a komunikace KPS s pacientskými organizacemi a neziskovým sektorem je třeba významně zlepšit. Rád bych v tomto ohledu inicioval možnost spolupráce minimálně s lokálními organizacemi poskytujícími psychologické služby veřejnosti.

Další oblastí rozvoje je obnovení a redefinice provozu Psychologické poradny FF UK. Rád bych v součinnosti s vedením FF UK v rámci KPS umožnil poskytování psychologických služeb v rámci Psychologické poradny pro studenty a zaměstnance FF UK, základní koncepce poradny již byla poskytnuta vedení FF UK v období 12/2022.

 

Závěr

Chtěl bych závěrem poděkoval za možnost vykonávat  roli vedoucího KPS pro nejbližší funkční období. Má koncepce má sloužit ke stabilizaci prostředí KPS a soustředí se na z mého pohledu realizovatelné postupné kroky rozvoje s výhledem na stanovení dlouhodobého trendu, jehož cílem je cesta k výzkumné i pedagogické excelenci KPS v českém i světovém měřítku. Domnívám se, že nezbytnou součástí stanovení takového trendu je motivovat pedagogy, studenty i vedení fakulty ke společné vizi i způsobu realizace tohoto cíle.

 

V Praze dne 1.2.2023

Tomáš Nikolai

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Koncepce rozvoje katedry psychologie 2023–2026