Koncepce rozvoje katedry psychologie 2021–2026

Katedra psychologie (KPS) FF UK má jakožto pracoviště na prestižní instituci, jakou je Univerzita Karlova, značný potenciál pro excelentní výuku a výzkum. KPS připravuje studenty jednak na výkon psychologické profese, jednak – a to zejména v rámci doktorského studia – na samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Vzhledem ke značnému počtu studentů (cca 60 přijatých ročně do bakalářského i navazujícího magisterského studia) je to velká odpovědnost a závazek jak vůči studentům samotným, tak vůči jejich budoucím klientům.

Hlavním cílem KPS je to, aby svým studentům poskytovala kvalitní vzdělání, tj. aby zde studenti získali teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru, přičemž obojí by mělo být založeno na aktuálních poznatcích psychologické vědy. KPS by měla studentům nabídnout výuku, která je v úzké vazbě na kontinuální výzkumnou práci jejich učitelů, a zároveň by měla zajišťovat spolupráci s klinickými a dalšími profesními pracovišti tak, aby se na výuce klinických a prakticky orientovaných předmětů podíleli odborníci z praxe.

Během posledních tří let došlo na KPS k četným pozitivním změnám. Mezi tyto změny patří např. zavedení seminářů k vědecko-výzkumné činnosti, podpora vzniku výzkumných týmů, stanovení publikační povinnosti pro všechny zaměstnance KPS, zohlednění vědecko-výzkumného portfolia při přijímání nových zaměstnanců či výraznější dopad výzkumné a publikační činnosti na finanční ohodnocení zaměstnanců. Předkládaná koncepce vychází z přesvědčení, že na tyto pozitivní změny je třeba navázat, a navrhuje směr dalšího vývoje tak, aby se KPS stala do 5 let předním pracovištěm v ČR (a v dalším výhledu pracovištěm s vědeckou a publikační aktivitou srovnatelnou s jinými evropskými univerzitami) s kvalitní výukou v základních i praktických/klinických předmětech a s nadále silným vlivem ve veřejném prostoru.

Klíčové kroky vedoucí k pedagogické i vědecko-výzkumné excelenci

 • Internacionalizace vzdělávací i výzkumné činnosti: příprava nových akreditací k bakalářskému i navazujícímu magisterskému programu Psychologie v souladu s mezinárodními standardy; zavedení bakalářského programu Psychology v anglickém jazyce; zahájení dlouhodobé spolupráce se zahraničními pracovišti v oblasti výuky i výzkumu; přijetí nových pracovníků ze zahraničí, vracejících se ze zahraničí či takových, kteří mají rozsáhlé mezinárodní zkušenosti.
 • Podpora vědecko-výzkumné činnosti: vytvoření podmínek pro excelentní výzkum a zvýšení úspěšnosti při získávání externích grantů (např. vytvoření větších pracovních týmů vedených špičkovými vědci mezinárodního formátu).
 • Důraz na výuku profesních kompetencí: prohlubování spolupráce s klinickými pracovišti a odborníky z praxe při výuce klinických předmětů a předmětů orientovaných na nácvik profesních kompetencí.
 • Kariérní růst: uplatňování transparentního systému hodnocení a odměňování pracovníků v souladu s kariérním řádem UK, který vstoupí v platnost v roce 2022; podpora zahraničních stáží (pedagogických i vědecko-výzkumných); vytvoření podmínek pro dobré fungování stávajících výzkumných skupin a pro vznik skupin nových.
 • Otevřenost KPS ve vztahu k FF UK i jiným pracovištím: vytvoření kurikula kursů v rámci aktuálních akreditací, které by byly vhodné i pro studenty jiných oborů na FF UK; zapojení KPS do prestižního projektu KREAS (případně do na něj navazujícího projektu); spolupráce s odborníky z jiných pracovišť (např. PsÚ AV ČR či NUDZ) při vedení diplomových a disertačních prací.

ROZVOJ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

Kvalitní věda a výzkum jsou klíčovým předpokladem dalšího rozvoje KPS. Hlavním úkolem bude proto zvýšit vědeckou produktivitu pracoviště a zajistit, aby na KPS vznikaly ve větší míře než doposud standardní vědecké výstupy, zejména články v mezinárodních časopisech zařazených v databázích WoS a Scopus (a primárně spadajících do Q1 a Q2). Zároveň je nezbytné, aby týmy pracující v rámci katedry podávaly úspěšné grantové žádosti, a disponovaly tak prostředky zajišťujícími dynamický personální a výzkumný rozvoj.

Konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru:

 • Vytvořit podmínky pro vznik nových a fungování již existujících výzkumných skupin. Tyto skupiny budou dlouhodobě pracovat na vlastních výzkumných tématech a iniciovat mezinárodní vědeckou spolupráci. Významnou roli v práci výzkumných skupin budou mít doktorandi, a dále i perspektivní studenti bakalářského a magisterského stupně studia. Práce těchto skupin bude směřovat k plnění publikačních požadavků vyplývajících z programu COOPERATIO, ale i k podávání žádostí o granty národní (GA ČR, TA ČR) i mezinárodní.
 • Iniciovat příchod vědecky úspěšných odborníků z ČR i ze zahraničí. Cílem bude získat projektové finance, které umožní vytvořit místa pro postdoktorandy, na něž budou vypsány mezinárodní konkurzy. Další možností je oslovit s nabídkou budoucí spolupráce české doktorandy a výzkumníky působící v zahraničí (v této souvislosti lze využít např. programu PRIMUS).
 • Formulovat jasné publikační požadavky kladené na pracovníky a zároveň zavést transparentní systém odměňování za publikace (podle mezinárodních kritérií kvality) a za grantové žádosti (podané a úspěšné, se zvláštní podporou mezinárodních grantů). Na tyto účely budou vyčleněny prostředky KPS z komerčních aktivit s cílem, aby rozvoj vědecké činnosti přinesl v budoucnu prostředky, pomocí nichž bude tento systém dále rozvíjen.
 • Dále rozvíjet a více využívat existující spolupráci s výzkumnými pracovišti v ČR (např. PsÚ AV ČR) a navazovat další takové spolupráce a partnerství, a to jak v rámci oboru psychologie, tak mezioborově (například v oblasti medicíny, biologie, pedagogiky, sociologie, antropologie ad.).
 • Podporovat zahraniční spolupráci v oblasti vědy a výzkumu (např. účast pracovníků v akcích COST, ale i v dalších mezinárodních projektech a grantech).
 • Podporovat výzkumné aktivity doktorandů a studentů (projekty GA UK, Vnitřní granty FF, projekty START pro doktorandy) a účast mladých pracovníků katedry a doktorandů v týmech vedených jinými akademickými institucemi v ČR (PsÚ AV ČR, NÚDZ, lékařské fakulty, PřF UK, FHS UK) a v zahraničí.

ROZVOJ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

Pedagogická činnost a péče o studenty jsou hlavním posláním KPS. Jedním z prvních kroků v této oblasti bude příprava nových akreditací vycházejících ze standardů EuroPsy, které definují požadavky na profesní vzdělávání psychologů. Tyto požadavky se týkají jak penza a náplně základních a metodologických předmětů, tak i těch praktických a aplikačně orientovaných. Je nezbytné dále zvyšovat kvalitu výuky vhodným personálním zajištěním základních i na praxi orientovaných předmětů a rozvíjet spolupráci s dalšími pracovišti (PsÚ AV ČR, NÚDZ, klinická a profesní pracoviště, další fakulty UK) při výuce, vedení závěrečných prací studentů a zajišťování praxí a stáží. Důležitá bude rovněž postupná internacionalizace studia.

Konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru:

 • Připravit nové akreditace pro bakalářský i magisterský studijní program Psychologie tak, aby se studijní plány namísto zprostředkování velmi širokého přehledu o nejrůznějších dílčích psychologických oblastech soustředily na vybudování pevných základů v jádrových disciplínách, umožňovaly specializaci (zejména na magisterském stupni studia) a poskytovaly prostor k aplikaci již získaných poznatků.
 • Zajistit výuku základních a metodologických předmětů s pomocí odborníků, kteří v daném oboru provádějí systematickou vědecko-výzkumnou práci, a jsou tak v intenzivním kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky, které mohou předávat studentům.
 • Zajistit výuku předmětů spadajících do oblasti praktických aplikací, včetně klinických předmětů, přednostně s pomocí odborníků z praxe či klinických pracovišť, tak aby studenti zejména magisterského programu přicházeli v rámci praktik do kontaktu s klienty/pacienty.
 • Navázat na aktivity předchozího vedení KPS a zajistit větší počet kursů zaměřených na nácvik profesních dovedností (např. výcvik v MBCT či krizové intervenci), a to zejména v navazujícím magisterském programu.
 • Soustředit se na prohlubování vědecko-výzkumných dovedností studentů a ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti v ČR (např. PsÚ AV ČR) zařadit do studijního kurikula kursy, v jejichž rámci budou studenti absolvovat speciální tréninky v zacházení s laboratorními přístroji (např. eyetracker či EEG).
 • Navázat na úspěšnou snahu předchozího vedení KPS vytvořit síť klinických a dalších profesních pracovišť, s nimiž má KPS smlouvu o zajišťování stáží studentů navazujícího magisterského studia, a tuto síť nadále rozšiřovat navazováním spolupráce s dalšími pracovišti.
 • Připravit bakalářský studijní program Psychology v anglickém jazyce pro zahraniční uchazeče.
 • Zajistit častější hostování zahraničních pedagogů (kromě programů mobility lze využít zkušeností z distanční výuky a zorganizovat touto formou přednášky a kursy vedené špičkovými odborníky ze zahraničních univerzit).

STRUKTURA STUDIA

Struktura bakalářského studia

Nové studijní plány bakalářského studia budou vystavěny kolem tří hlavních os zahrnujících předměty s vysokou hodinovou a kreditovou dotací. Předměty tvořící tyto tři hlavní osy bude doplňovat povinně volitelná složka studia, která bude koncipována tak, aby studentům umožňovala smysluplnou profilaci. První ze tří zmíněných os je osa základních předmětů, druhou osa metod a třetí osa praktických aplikací. Hlavní náplň studia by měly zejména na bakalářském stupni tvořit první dvě osy, třetí osa by měla sloužit jako základ a východisko pro další specializaci a volbu profesní orientace.

 • V rámci osy základních předmětů bude vyučována obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie, dějiny psychologie, psychologie osobnosti a psychopatologie a rovněž neuropsychologie, fyziologická psychologie a evoluční psychologie.
 • V předmětech osy metod se budou studenti seznamovat s vědeckou metodologií, včetně statistiky a etiky vědecké práce, a se základy psychometrie a psychodiagnostiky.
 • Jádro třetí osy budou tvořit tři skupiny kursů odpovídající třem základním oblastem aplikované psychologie v souladu s programem EuroPsy: klinické psychologii a psychologii zdraví; pedagogické a školní psychologii; psychologii práce a organizace.
 • Povinně volitelné předměty budou rozděleny do skupin na základě tematického zaměření (3 skupiny odpovídající třem základním oblastem aplikované psychologie a dále skupina teoreticky a výzkumně orientovaných předmětů).

Struktura magisterského studia

 • Cílem magisterského programu je naučit studenty praktickým dovednostem v psychologické diagnostice, poradenství a intervenci a zároveň prohloubit jejich znalosti v teoretických předmětech a metodologii výzkumu. Strukturován bude obdobně jako program bakalářský, tedy podél tří os.
 • První osa se zaměří na prohlubování znalostí základních předmětů a bude zahrnovat obecnou psychologii, vývojovou psychologii, sociální psychologii, psychologii osobnosti, psychopatologii a psychobiologii.
 • Druhou osu bude tvořit metodologický blok: metodologie, psychometrie a statistika.
 • Třetí osa bude věnována nácviku praktických dovedností. Klíčová bude výuka psychodiagnostiky. Dále se studenti v rámci této osy seznámí s intervenčními a terapeutickými postupy ve třech hlavních oblastech aplikace uvedených výše. Rovněž zde bude zařazen kurs o právním zakotvení systému psychologické péče v ČR a kurs o etice v profesní praxi psychologa.
 • Studenti se budou podle své volby specializovat buď na některou z praktických aplikací, nebo na výzkum, a s ohledem na svou specializaci pak absolvují povinně volitelné kursy.
  Doktorské studium
  V souladu s celouniverzitním trendem slučování doktorských programů bude třeba zvážit možnost vytvoření jednoho doktorského programu Psychologie namísto stávajících dvou programů (Klinická psychologie a psychologie zdraví; Sociální psychologie a psychologie práce).
 • Studium by mělo být strukturováno s větším důrazem na metodologickou, ale také na teoretickou a badatelskou složku výzkumné práce, tedy na schopnost otevírat nové vědecké problémy a objevovat originální způsoby jejich řešení.
 • Musí být kladeny vyšší nároky na publikační výstupy; doktorské studium musí cílit na vytvoření publikací uplatnitelných v mezinárodních časopisech s IF.
 • Doktorské práce by měli vést a konzultovat vyučující vykazující dostatečně rozsáhlou a kvalitní publikační činnost, a častěji než doposud také odborníci z jiných pracovišť.
 • Doktorandi se budou zapojovat do výuky a do práce výzkumných skupin katedry a budou podporováni v tom, aby spolupracovali s dalšími pracovišti v ČR i v zahraničí, ucházeli se o granty ve studentských grantových soutěžích, účastnili se (především mezinárodních) konferencí a absolvovali zahraniční stáže.

PERSONÁLNÍ ROZVOJ

Personální rozvoj KPS je nezbytnou podmínkou jak pro excelentní výzkum, tak pro kvalitní výuku. KPS musí být do budoucna schopna garantovat personální zajištění oboru dostatečným počtem vědecko-výzkumně aktivních pedagogů s publikační aktivitou na mezinárodní úrovni, kteří zajistí kontinuitu oboru, naplní požadavky na akreditace studijních programů a povedou doktorandy. Rovněž je třeba zajistit, aby akademici s titulem Ph.D. směřovali ke splnění kritérií pro zahájení habilitačního řízení. Neméně důležitým úkolem vedení KPS bude udržovat živý kontakt s odborníky z praxe, kteří se budou podílet na zajišťování výuky předmětů spadajících do oblasti praktických aplikací. Dále je třeba připravit se na to, že budou někteří vyučující v horizontu několika let zajišťovat výuku svých předmětů i v anglickém jazyce v rámci bakalářského studijního programu Psychology.

Konkrétní kroky vedoucí k dosažení těchto cílů:

 • Uplatňovat v souladu s kariérním řádem UK pravidelné hodnocení akademických pracovníků a vypracovat individuální plány pedagogického i vědecko-výzkumného rozvoje zaměstnanců KPS.
 • Rozlišit mezi náplní práce akademických pracovníků a lektorů: zatímco náplní práce akademických pracovníků bude výuka (v souladu s výukovou povinností vázanou na zařazení do tříd AP2–AP4) a vědecko-výzkumná činnost, lektoři budou vyučovat aplikované předměty bez toho, aby na ně byly vznášeny nároky na rozsáhlejší výzkumnou a publikační aktivitu.
 • Zajistit výuku praktických/klinických (zejména povinně volitelných) předmětů přednostně s pomocí odborníků, kteří působí v praxi (tj. předpokládá se, že budou mít hlavní úvazek na některém klinicky či profesně zaměřeném pracovišti).
 • Usilovat o to, aby akademičtí pracovníci měli dostatečně rozsáhlý úvazek na katedře, tj. aby katedra byla buď jejich hlavním pracovištěm, nebo aby měli alespoň poloviční úvazek, a účastnili se života katedry navrhováním a vedením výzkumných projektů, vedením doktorandů apod.
 • Podporovat krátkodobé i dlouhodobější zahraniční stáže interních zaměstnanců a naopak stáže zahraničních vědců na KPS, financované zejména z evropských projektů mobility.
 • Klást důraz na podpůrné a inspirující pracovní prostředí a nadále umožňovat aktivní participaci akademických pracovníků i studentů na směřování a chodu katedry.
 • K personálnímu rozvoji přispějí i kroky, které již byly zmíněny v předchozích oddílech. Jde zejména o zavedení transparentního systému odměňování, podporu vzniku nových a fungování již existujících výzkumných skupin a podporu při podávání grantových žádostí, výukovou i výzkumnou spolupráci se zahraničními kolegy, zapojení doktorandů do výuky i výzkumu a možnost zaměstnávat perspektivní studenty doktorského studia a další výzkumníky díky externím grantům.

DALŠÍ MOŽNÉ OBLASTI ROZVOJE

 • K dosažení cílů koncepce je třeba podporovat na KPS prostředí otevřené a stimulující komunikace, které posílí dobré vnitřní fungování KPS jako týmu. Navážeme na rozdělení porad na „technické“ (předávání informací, koordinace organizačních úkolů) a „vědecko-výzkumné“ (diskuse o výzkumných a grantových projektech, analýze a interpretaci výsledků, připravovaných publikacích apod.), které zavedlo předchozí vedení KPS, a budeme rovněž pokračovat v nedávno zavedené praxi prezentací výzkumných výsledků zaměstnanců a studentů KPS, ale i externích hostů, ať už formou neformálních setkání, seminářů nebo konferencí.
 • Navážeme na předchozím vedením KPS zavedenou praxi úzké spolupráce se zástupci studentů všech tří stupňů studia v otázkách výuky a organizace studia.
 • KPS bude nadále zajišťovat podporu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci celé fakulty a chod psychologického poradenského centra FF UK.
 • KPS bude nadále zkvalitňovat pedagogicko-psychologický modul pro učitelské studijní programy na FF UK.
 • KPS bude i nadále působit ve veřejném prostoru, a to vytvářením aplikačních výstupů, popularizačních příspěvků, realizací kursů CŽV apod.
 • Pracovníci KPS by do budoucna měli hrát aktivnější roli v odborných a profesních psychologických společnostech: ČMPS, České asociaci pro psychoterapii, České asociaci psychologů práce a organizace, Asociaci dopravních psychologů, Asociaci školní psychologie a dalších.

V Praze, 7. 7. 2021
Mgr. Lea Takács, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Koncepce rozvoje katedry psychologie 2021–2026