Profil absolventa

Samostatné pětileté studium oboru psychologie ( 3 roky bakalářské studium + 2 roky navazující magisterské studium) vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech psychologické praxe, protože absolvent studijního oboru získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia oboru psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu.