Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru psychologie získá základní odborné znalosti vybraných psychologických disciplín, orientaci ve zvoleném spektru psychologických aplikací, základy postupů a odborných dovedností, které mu umožní propojení s poznatky vybraných sociálních a humanitních věd i s poznatky biologických základů psychologie. Tyto znalosti a dovednosti mu umožní splnit nároky kladené na 1. stupeň profesního vzdělávání v oboru psychologie.

Odborné znalosti

Koncepce bakalářského studia psychologie klade důraz na teoretičtěji a poněkud šíře zaměřené studium, které právě v této podobě může být kvalitním východiskem pro úplnou přípravu pro výkon profese psychologa (dokončenou v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie). Rovněž však právě tímto zaměřením počítá s možností studia dalších oborů v navazujících magisterských programech (např. sociologie, andragogiky, sociální práce, speciální pedagogiky).

Z této koncepce se odvíjejí nároky na odborné znalosti absolventa uvedeného studia kladoucí důraz na znalosti principů psychologické metodologie a přístupů k  poznávání a zkoumání člověka, člověka v interpersonálních i sociálních vztazích a procesech, znalosti obecných základů psychologie ve vybraných historických a současných koncepcí psychologie a přístupu k člověku – jak v kontextu biopsychosociálních vědomostí, tak v kontextu odborných znalostí vývoje lidského jedince v paradigmatu individuálním i sociálním. Dále je kladen důraz na odborné znalosti vybraných aplikovaných oborů psychologie tak, aby byl absolvent připraven jak k dalšímu studiu, tak pro odborné činnosti v dále uvedených oblastech společenské praxe.

Odborné dovednosti

Bakalářské studium oboru psychologie klade důraz na ovládnutí teoreticko-aplikačních základů oboru v relevantních souvislostech, neopomíjí osvojení (podporu, rozvoj) základních praktických dovedností a návyků, a to zejména v oblastech, ve kterých se bakaláři mohou dobře uplatnit. Kupříkladu jde o komunikační a prezentační dovednosti, kompetence pro týmovou spolupráci, vedení malých skupin, zpracování projektů, zpracování textů. Dále jde o dovednosti k základnímu statistickému zpracování empirických dat, k práci s informačními zdroji a v neposlední řadě dovednosti spojené s etikou v práci s lidmi. Tato část odborné přípravy dává potřebný náhled a pochopení psychologických kontextů problémů, s nimiž se absolventi setkávají v různých oblastech společenské praxe.

Charakteristika profesí

Absolvent bakalářského studia oboru psychologie má osvojeny základní znalosti vybraných psychologických disciplín, orientuje se ve spektru psychologických aplikací a základech metod a postupů, které mu umožní propojení s poznatky vybraných sociálních či humanitních věd a biologických věd o člověku. Studium je koncipováno tak, aby jeho absolventi našli uplatnění v různých oblastech primárně nepsychologické praxe. Profil absolventa vyjadřuje jeho připravenost pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy, v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, je připraven pro práci ve středním managementu v podnicích, uplatní se jako asistent pracovníků v manažerských pozicích, ve vězeňství a bezpečnostních složkách, jako poradce ve sdělovacích prostředcích, public relations, reklamních agenturách, vydavatelstvích, uplatnění může najít ve výzkumných odděleních, v redakční práci. Předpokládá se však i další specializace absolventa podle oblasti jeho působení. Absolvent bakalářského studia oboru psychologie zatím není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe.

Úvod > Studium > Bakalářské > Profil absolventa