Rigorózní řízení

Upozorňujeme všechny zájemce o rigorózní řízení na katedře psychologie FF UK , aby důsledně dodržovali administrativní proceduru : 

Rigorózní řízení FFUK        Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací (6.strana)

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti. Předkládá se v jazyce, ve kterém je obor akreditován, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti.

 Rigorózní řízení probíhá na katedře psychologie FF UK před komisí sestavenou minimálně ze 3 schválených pracovníků katedry a za účasti posuzovatele předkládané rigorózní práce, kterého jmenuje předseda komise pro SRZK. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Úspěšná obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let ode dne sdělení uchazeči, zda název a základní osnova byly schváleny. Státní rigorózní zkouška se koná ve dvou obdobích každého akademického roku, a to v dubnu a listopadu.

Organizační a formální náležitosti

Rigorózní práci odevzdává uchazeč v jednom tištěném exempláři (může být kroužková vazba) a v elektronické podobě – CD nebo flash disk bude obsahovat ve formátu pdf/A 1) celou práci, 2) anotaci v čj a 3) anotaci v angl., 4) přílohy (pokud jsou). Odevzdávejte na  sekretariát katedry psychologie FF UK Radce Hradcové, Praha 1, Celetná 20, 3.p. dv.č. 309, tel. 221 619 667, současně s interní přihláškou.k dubnovému termínu nejpozději do konce ledna, k listopadovému termínu  nejpozději do konce srpna příslušného kalendářního roku. Na základě této přihlášky je uchazeč vyzván ke zkoušce (30 dnů před konáním rigorózní zkoušky).

Tištěnou verzi můžete přinést vždy v úterý a čtvrtek 10-12. Nebo po individuální dohodě. Lze poslat i poštou.

 

Katedra psychologie neuznává diplomové práce jako práce rigorózní !!!

Rigorózní práce vycházející z prací diplomových musí být upraveny tak, že se text předkládané rigorózní práce bude alespoň z 25 % lišit od práce diplomové. Pak může mít nově předkládaná rigorózní práce i nový název, což je adekvátní pro její vkládání do Informačního systému. Posouzení této obměny je záležitostí vedoucího základní součásti nebo konzultanta práce.

Žádost o uznání disertační práce jako práce rigorózní je součástí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a vyjadřuje se k ní v případě vedoucí příslušné základní součásti fakulty. Pokud byla taková práce obhájena na fakultě po 31. 12. 2005, neodevzdává student další exempláře práce ani v listinné, ani v elektronické podobě

Požadavky k rigorózní zkoušce

 K rigorózní zkoušce z psychologie se hlásí uchazeči, kteří jsou absolventy magisterského studijního programu psychologie a ve své následné praxi již nasbírali základní zkušenosti. Rigorózní zkouška by měla ověřit metodologické zázemí v návaznosti na znalosti požadované u SZZK. Předpokládaná doba trvání rigorózního řízení je cca 45 minut a koná se v prostorách katedry psychologie FF UK  podle předem stanoveného pořadí.

Předpokladem úspěšného zvládnutí zkoušky je dobrá teoretická znalost vymezených oblastí, témat a problémů z jedné ze zvolených specializací – klinická psychologie; sociální psychologie; pedagogická a školní psychologie; psychologie práce a organizace

a současně dovednost aplikovat předložená řešení na problémy praxe, předestřít i kritický pohled na teoretické problémy a na jejich praktická řešení. Navíc se očekává schopnost samostatně o tématu pojednat v rámci odborné diskuse s využitím poznatků, zkušeností z praxe a provedených výzkumů. Vítány jsou širší kontexty tématu, ale hlavní důraz je položen na psychologický pohled na problematiku.

Zadaný tematický okruh může být určen nezávisle na tématu rigorózní práce.

Ke zkoušce je vypsaný okruh doporučené odborné literatury. Ta však nemusí bezezbytku pokrývat všechny formulované problémové okruhy a uchazeč si musí další zdroje dohledávat samostatně, event. musí tvůrčím způsobem svoji rozpravu sestavit z vlastních úvah, názorů, praktických znalostí apod.

Za organizační stránku rigorózního řízení odpovídá:
Doc. PhDr. Ilona Gillernová,CSc.

Úvod > Studium > Rigorózní řízení