Rigorózní řízení

Upozorňujeme všechny zájemce o rigorózní řízení na katedře psychologie FF UK , aby důsledně dodržovali administrativní proceduru a pravidla a požadavky daná příslušnými předpisy UK a FF UK: 

Rigorózní řád UK    Rigorózní řízení FF UK

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti. Předkládá se v jazyce, ve kterém je obor akreditován, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti.

Rigorózní řízení probíhá na katedře psychologie FF UK před komisí sestavenou minimálně ze 3 schválených pracovníků katedry a za účasti posuzovatele předkládané rigorózní práce, kterého jmenuje předseda komise pro SRZK. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Úspěšná obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let ode dne sdělení uchazeči, zda název a základní osnova byly schváleny. Státní rigorózní zkouška se koná ve dvou obdobích každého akademického roku, a to v dubnu a listopadu.

Organizační a formální náležitosti

Rigorózní práci odevzdává uchazeč v jednom tištěném exempláři (může být kroužková vazba) a v elektronické podobě prostřednictvím SIS (blíže viz Pravidla Čl. 4, odst. 5). Tištěnou verzi RgP odevzdávejte na sekretariát katedry psychologie FF UK Radce Hradcové, Praha 1, Celetná 20, 3.p. m. č. 309, tel. 221 619 667, současně s interní přihláškou. K dubnovému termínu nejpozději do konce ledna, k listopadovému termínu nejpozději do konce srpna příslušného kalendářního roku. Na základě této přihlášky je uchazeč vyzván k rigorózní zkoušce (30 dnů před jejím konáním).

Práci posílejte pouze v elektronické podobě (PDF/A) na e-mail: radka.hradcova@ff.cuni.cz nejpozději do konce srpna spolu s interní přihláškou. Tištěnou verzi donesete až k obhajobě práce.

Požadavky na rigorózní práce

Katedra psychologie neuznává diplomové práce jako práce rigorózní.

Rigorózní práce může vycházet z práce diplomové, ale musí být zpracována tak, že se text předkládané rigorózní práce bude alespoň z 25 % lišit od práce diplomové. Posouzení této obměny je záležitostí předsedy rigorózní komise nebo vedoucího základní součásti. Je nutné uvést původní diplomovou práci, jako zdroj v Úvodu RgP a řádně ji citovat v Seznamu literatury v předkládané práci. Nově předkládaná rigorózní práce musí mít nový název, což je adekvátní pro její vkládání do Informačního systému a další citování práce.

Zásadním předpokladem RgP je důkladné metodologické zpracování výzkumné části, stejně tak  literárně přehledová část musí mít charakter teoreticko-kritické analýzy stavu současného psychologického poznání.

Žádost o uznání disertační práce jako práce rigorózní je součástí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a vyjadřuje se k ní vedoucí příslušné základní součásti fakulty nebo předseda rigorózní komise. Pokud byla taková práce obhájena na fakultě po 31. 12. 2005, neodevzdává student exemplář práce ani v listinné, ani v elektronické podobě.

Doporučujeme využít šablonu RgP, citovat dle Manuálu APA (American Psychological Association, 2020) a konečnou verzi RgP konzultovat s vyučujícím KPS FF UK.

Požadavky k rigorózní zkoušce

 K rigorózní zkoušce z psychologie se hlásí uchazeči, kteří jsou absolventy magisterského studijního programu psychologie a ve své následné praxi již nasbírali základní zkušenosti. Rigorózní zkouška by měla ověřit prohloubené metodologické znalosti a dovednosti v návaznosti na SZZK na KPS FF UK.

Předpokladem úspěšného zvládnutí zkoušky je dobrá teoretická znalost vymezených oblastí, témat a problémů z jedné ze zvolených specializací – klinická psychologie; sociální psychologie; pedagogická a školní psychologie; psychologie práce a organizace a současně dovednost aplikovat předložená řešení na problémy praxe, předestřít i kritický pohled na teoretické problémy a na jejich praktická řešení. Navíc se očekává schopnost samostatně o tématu pojednat v rámci odborné diskuse s využitím poznatků, zkušeností z praxe a provedených výzkumů. Zadaný tematický okruh může být určen nezávisle na tématu rigorózní práce.

Ke zkoušce je vypsaný okruh doporučené odborné literatury. Ta však nemusí bezezbytku pokrývat všechny formulované problémové okruhy a uchazeč si musí další zdroje dohledávat samostatně, event. musí tvůrčím způsobem svoji rozpravu sestavit z vlastních úvah, názorů, praktických znalostí apod.

Za organizační stránku rigorózního řízení odpovídá:
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Úvod > Studium > Rigorózní řízení