Rigorózní řízení

Upozorňujeme všechny zájemce o rigorózní řízení na katedře psychologie FF UK, aby důsledně dodržovali administrativní proceduru a pravidla a požadavky daná příslušnými předpisy UK a FF UK: 

Rigorózní řád UK    Rigorózní řízení FF UK

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti. Předkládá se v jazyce, ve kterém je obor akreditován, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti.

Rigorózní řízení probíhá na katedře psychologie FF UK před komisí sestavenou minimálně ze 3 schválených pracovníků katedry a za účasti posuzovatele předkládané rigorózní práce, kterého jmenuje předseda komise pro SRZK. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Úspěšná obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let ( POPŘ. DO VYPRŠENÍ AKREDITACE V ROCE 2024- Úplně poslední možnost vykonat SRZK bude v listopadu 2024 s tím, že přihlášku (k tomuto termínu) a rigorózní práci bude třeba odevzdat do konce srpna 2024 -v tomto případě by však již nebyla možnost případného opravného termínu) ode dne sdělení uchazeči, zda název a základní osnova byly schváleny. Státní rigorózní zkouška se koná ve dvou obdobích každého akademického roku, a to v dubnu a listopadu.

Organizační a formální náležitosti

Velkou přihlášku“ uchazeč odevzdává vždy v předstihu (nejpozději měsíc před odevzdáním práce) na podatelnu FFUK (viz výše Rigorózní řízení) .Po schválení tématu pak práci odevzdává uchazeč v elektronické podobě  (blíže viz Pravidla Čl. 4, odst. 5) na e-mail radka.hradcova@ff.cuni.cz, současně s interní přihláškou. K dubnovému termínu nejpozději do konce ledna, k listopadovému termínu nejpozději do konce srpna příslušného kalendářního roku. Na základě této přihlášky je uchazeč vyzván k rigorózní zkoušce (30 dnů před jejím konáním).

Práci posílejte pouze v elektronické podobě (PDF/A) na e-mail: radka.hradcova@ff.cuni.cz vždy nejpozději do konce ledna či srpna spolu s interní přihláškou. Tištěnou verzi donesete až k obhajobě práce.

Požadavky na rigorózní práce

Katedra psychologie neuznává diplomové práce jako práce rigorózní.

Rigorózní práce může vycházet z práce diplomové, ale musí být zpracována tak, že se text předkládané rigorózní práce bude alespoň z 25 % lišit od práce diplomové. Posouzení této obměny je záležitostí předsedy rigorózní komise nebo vedoucího základní součásti. Je nutné uvést původní diplomovou práci, jako zdroj v Úvodu RgP a řádně ji citovat v Seznamu literatury v předkládané práci. Nově předkládaná rigorózní práce musí mít nový název, což je adekvátní pro její vkládání do Informačního systému a další citování práce.

Zásadním předpokladem RgP je důkladné metodologické zpracování výzkumné části, stejně tak  literárně přehledová část musí mít charakter teoreticko-kritické analýzy stavu současného psychologického poznání.

Žádost o uznání disertační práce jako práce rigorózní je součástí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a vyjadřuje se k ní vedoucí příslušné základní součásti fakulty nebo předseda rigorózní komise. Pokud byla taková práce obhájena na fakultě po 31. 12. 2005, neodevzdává student exemplář práce ani v listinné, ani v elektronické podobě.

Doporučujeme citovat dle Manuálu APA (American Psychological Association, 2020) a konečnou verzi RgP konzultovat s vyučujícím KPS FF UK.

Požadavky k rigorózní zkoušce

 K rigorózní zkoušce z psychologie se hlásí uchazeči, kteří jsou absolventy magisterského studijního programu psychologie a ve své následné praxi již nasbírali základní zkušenosti. Rigorózní zkouška by měla ověřit prohloubené metodologické znalosti a dovednosti v návaznosti na SZZK na KPS FF UK.

Předpokladem úspěšného zvládnutí zkoušky je dobrá teoretická znalost vymezených oblastí, témat a problémů z jedné ze zvolených specializací – klinická psychologie; sociální psychologie; pedagogická a školní psychologie; psychologie práce a organizace a současně dovednost aplikovat předložená řešení na problémy praxe, předestřít i kritický pohled na teoretické problémy a na jejich praktická řešení. Navíc se očekává schopnost samostatně o tématu pojednat v rámci odborné diskuse s využitím poznatků, zkušeností z praxe a provedených výzkumů. Zadaný tematický okruh může být určen nezávisle na tématu rigorózní práce.

Ke zkoušce je vypsaný okruh doporučené odborné literatury. Ta však nemusí bezezbytku pokrývat všechny formulované problémové okruhy a uchazeč si musí další zdroje dohledávat samostatně, event. musí tvůrčím způsobem svoji rozpravu sestavit z vlastních úvah, názorů, praktických znalostí apod.

Předměty:

 a) pedagogická a školní psychologie– teoretické a metodologické základy pedagogické a školní psychologie
 b) obecná psychologie- teoretické a metodologické otázky obecné psychologie
 c) sociální psychologie -teoretické a metodologické základy sociální psychologie
 d) psychologie práce a organizace– teoretické a metodologické základy psychologie práce a organizace

e) klinická psychologie teoretické- a metodologické základy klinické psychologie

 

Organizaci zajišťuje Radka Hradcová – 221619667

 

Po odborné stránce se obracejte na vedoucího katedry Doc. Tomáše Nikolaie

tomas.nikolai@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Rigorózní řízení