Klinická psychologie a psychologie zdraví

(prezenční a kombinované studium)

KOMENTOVANÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ ZDE.

 

Cílem čtyřletého doktorského studijního programu Klinická psychologie a psychologie zdraví je komplexní příprava odborníků pro vědeckou práci z hlediska poznatkové úrovně oboru, metodologické připravenosti, vysoké úrovně vědeckovýzkumné činnosti a prezentace jejích výsledků pro domácí i mezinárodní prostředí. Důraz je kladen na přípravu odborníků schopných přípravy a realizace vědecky podložených projektů a jejich kritického nahlížení v oblasti aplikované psychologie – zejména psychických poruch, psychodiagnostiky, psychologické intervence, podpory a terapie, neuropsychologie, rozvíjení psychického zdraví dětí i dospělých v různých mezilidských souvislostech.

Vychází z toho, že klinická psychologie i psychologie zdraví jsou dynamicky se rozvíjející vědní disciplíny, které pro výzkum i praktické aplikace kladou řadu otázek a získávají řadu odpovědí pro fungování člověka v současném světě, v rodinných i společenských vztazích, ve zdraví i v nemoci.

Absolvent uvedeného studijního programu ovládá psychologickou metodologii, zná postupy kritické analýzy dat a jejich zpracování, zvládá teoretickou problematiku hlavních oblastí klinické psychologie a psychologie zdraví a je dobře orientován v jejich praktických aplikacích. Prohloubené odborné znalosti se budou týkat problematiky související s disertačním projektem. Dále umí efektivně využívat elektronické databáze ke zpracování odborných pramenů, je schopen reagovat na aktuální otázky oboru u nás i ve světě a přispět rozvoji psychologické vědy zejména v oblasti klinické a psychologické podpory a rozvoje zdraví. S využitím znalostí a výzkumných zkušeností je absolvent připraven na samostatnou tvůrčí práci v základním i aplikovaném výzkumu. Dovede připravit a realizovat vědeckovýzkumné projekty a publikovat jejich výsledky v periodikách vysoké odborné úrovně. Uplatní se ve vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy), ve vědeckovýzkumných ústavech a odborných pracovištích, v privátní praxi a poradenské činnosti, kde bude schopen pomáhat zvyšovat odbornou kvalitu práce, především podporou rozvoje psychodiagnostiky, projektování výzkumů efektivity psychologické práce a v péči o kritické myšlení odpovídající vědeckým standardům oboru.

Základní struktura studijních povinností doktorského studijního programu

Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí: (A) Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci; (B) základní studijní povinnosti; (C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity. Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) pro všechny tři oblasti jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.

A. DISERTACE
Doktorandský seminář: (AXPKDOS01–04, od 5. roku výš AXPKDOS04 s opakovaným zápisem)
Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu svého studia.
V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Termín: Povinnost Doktorandský seminář bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.

Náplň doktorandských seminářů ve vztahu ke kontrole postupu řešení disertačního projektu:

 • a) Ústní prezentace vstupní informace k problematice disertačního projektu (rešerše, identifikace klíčových otázek k empirickému šetření pro disertační práci).
  Termín: 1. ročník
 • b) Ústní prezentace designu výzkumu pro disertační práci
  Termín: 1. nebo 2. ročník
 • c) Písemná práce prezentující průběžné výsledky empirického šetření (či jeho části) a jejich metodologické souvislosti
  Termín: 2. nebo 3. ročník
 • d) Ústní prezentace ucelené části disertační práce, která odpovídá svým charakterem podobě vědeckého článku (problém, východiska, vybrané výsledky, diskuze, závěr).
  Termín: 4. ročník

Další aktivity:
Příprava prezentací pro mezinárodní konference s následnou diskusí a připomínkami – alespoň jedenkrát v průběhu studia, podle potřeb doktoranda;

Příprava na obhajobu disertační práce:
Na doktorandském semináři proběhne závěrečná prezentace celé disertační práce, ucelené představení disertačního projektu v souvislostech teoreticko-metodologických, výsledků výzkumu a podrobné diskuze nad nimi.
Termín: typicky ve 4. nebo v roce studia těsně před odevzdáním disertační práce.

Další povinnosti spojené s kontrolou práce na disertačním projektu se týkají aktivit pro OTMS nebo Filozofii:
Oborový teoreticko-metodologický seminář nebo Filozofie
Písemná práce pro OTMS vychází z témat OTMS a věnuje se metodologickým otázkám disertačního projektu v rozsahu cca 10 NS. Písemná práce ke zkoušce z Filozofie, písemná práce na filosofické téma je vztažená k projektu disertace.
Termín: v 1. nebo ve 2. roce studia

B. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Společný základ doktorského studia na FF UK
1) Cizí jazyk
angličtina (AXJAZ0001), němčina (AXJAZ0005), francouzština (AXJAZ0002)
Termín: 1.– 2. rok studia.

2) Oborový teoreticko-metodologický seminář (2a) nebo Filozofii (2b) si doktorand sám volí po konzultaci se školitelem s ohledem na projekt disertační práce, jeho zaměření a charakter zpracování.

2a) Oborový teoreticko-metodologický seminář (AXPKTMS04)
V blokovém uspořádání jde o soubor přednášek předních domácích či zahraničních odborníků v metodologii (psychologů, sociologů, lékařů apod.) zaměřený na aktuální obecné otázky metodologie nebo na prezentaci výsledků výzkumů a jejich metodologického uchopení, zpracování a prezentování výsledků; následuje diskuze přednášejících a doktorandů (workshop) k otázkám vlastních projektů doktorandů.
K zápočtu OTMS student předloží písemnou práci v rozsahu nejméně 10 NS věnovanou metodologickým otázkám svého disertačního projektu (jde o jednou z povinností kontroly jeho postupného řešení).
Termín: 1. – 2. rok studia

2b) Filozofie (AXOBEC002)
Zkouška z Filozofie na základě předložení písemné práce na filosofické téma vztažené k projektu disertace podle pokynů pedagogů ÚFaRu.
Termín: 1.– 2. rok studia.

3) Teoreticko-metodologický seminář II (AXPKTMS02)
Teoreticko-metodologický seminář II je praktickou aplikací získaných poznatků z OTMS. Jeho cílem je prověřit, zda doktorand zvládl aplikační úroveň metodologických souvislostí výzkumů v oblasti psychologie, blízké tématu disertační práce. Úkolem doktoranda je stručně písemně posoudit seminární práce zejména z metodologie, psychometrie či teorie psychodiagnostiky studentů bakalářského či navazujícího magisterského studia (minimálně 5 seminárních prací) a zpracovat oponentní posudky na bakalářské práce studentů oboru psychologie (minimálně 5 bakalářských prací). Hodnocení seminárních i bakalářských prací doktorandi konzultují se svými školiteli, kteří jim poskytují zpětnou vazbu k postupu zpracování i závěrečnému hodnocení. Je požadována účast doktoranda při obhajobě posuzovaných bakalářských prací a jeho aktivní zapojení do průběhu obhajoby.
Termín: po průběžném splnění požadavků lze získat zápočet, typicky 3. a 4. rok studia.

Oborový studijní program – obecná část
1) Profilový předmět

 • a) Klinická psychologie pro doktorské studium (AXPKSPE01)
 • b) Psychologie zdraví pro doktorské studium (AXPKSPE02)
  Předmět sleduje základní profilovou orientaci doktorského studia a jeho oborové zaměření volí doktorand v souladu se svým disertačním projektem (viz a) nebo b))
  Zkouška: komisionální zkouška (2 členové z řad interních akademiků či externích spolupracovníků katedry psychologie)
  Termín: 2. rok studia

2) Psychologie založená na důkazech v oblasti (AXPKSPE….+ různé kódy podle témat)

 • psychologie osobnosti (AXPKSPE03)
 • psychopatologie (AXPKSPE04)
 • psychologické diagnostiky (AXPKSPE05)
 • psychoterapie (AXPKSPE06)
 • psychologie zdraví (AXPKSPE07)
 • neuropsychologie (AXPKSPE08)
 • sexuální psychologie (AXPKSPE09)

Na základě zaměření disertačního projektu a po dohodě se školitelem, zvolí doktorand jednu z uvedených oblastí, na kterou zaměří svou pozornost ve vztahu ke splnění této klíčové oborové studijní povinnosti. Cílem je přesvědčivá orientace doktoranda v nejnovějších přístupech a výzkumech ve zvolené oblasti.
Zkouška: komisionální (předseda a alespoň 2 členové z řad interních akademiků či externích spolupracovníků katedry psychologie):
písemná část – předem zpracovaná písemná práce v rozsahu 15 NS představující nové výsledky výzkumů a přístupů ve zvolené oblasti a jejich kritická analýza
ústní část – rozprava a diskuze k písemné práci.
Termín: 3. rok studia.

Oborový studijní program – individuální část
Individuální studijní povinnosti (AXPKSPE…+různé kódy podle témat)
Školitel případně stanovuje dle povahy tématu disertace a v souvislosti se zaměřením předchozího studia a praxe doktoranda další povinnosti, lze stanovit jednu z těchto možností:

 • Teoretické a metodologické základy klinické psychologie (AXPKSPE10)
 • Teoretické a metodologické základy sexuální psychologie (AXPKSPE11)
 • Teoretické a metodologické základy psychologie zdraví (AXPKSPE12)
 • Teoretické a metodologické základy neuropsychologie (AXPKSPE13)
  Zkouška prověří znalosti ve zvolené oblasti
  Termín: 1. rok studia

C) ODBORNÉ AKTIVITY

Doktorand splní v průběhu studia alespoň šest odborných aktivit. Specifikaci jednotlivých odborných aktivit vždy uvádí v ročním hodnocení ve slovním komentáři v rámci předmětů Odborné aktivity I, II až do situace, když má splněny všechny aktivity. Odborné aktivity doktorand odevzdává školiteli. Školitel poté informuje předsedu oborové rady, který odborné aktivity posoudí a zapíše do SIS nebo požádá o zápis kompetentní osobu. Splnění odborných aktivit není podmínkou pro přihlášení k SDZK.

Odborné aktivity směřují do vědecko-výzkumných a pedagogických činností různého charakteru:
a) aktivní účast na domácí nebo mezinárodní konferenci (alespoň 2 aktivní účasti),
b) aktivní účast na zahraniční konferenci (zpravidla 1 účast, stačí poster),
c) publikace v recenzovaném (podle seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády) nebo impaktovaném periodiku nebo příspěvek v recenzovaném sborníku (registrovaných ve WoS, Scopus, ERIH apod.) či kapitola v kolektivní monografii (alespoň 1 publikace v podobě přehledové nebo výzkumné studie),
d) článek v zahraničním recenzovaném periodiku,
e) grantový projekt (alespoň ve fázi jeho přijetí k posouzení grantovou agenturou),
f) příprava a realizace či podíl na realizaci akademické výuky (vedení seminářů, vedení povinně volitelných a volitelných předmětů, výuka pro studenty programu ERASMUS+),
g) příprava podkladů pro testové otázky pro přijímací zkoušky, podíl na organizaci přijímacích zkoušek,
h) odborná činnost v Kabinetu diagnostických pomůcek katedry psychologie (alespoň po dobu 1 roku),
i) poradenská činnost v Psychologickém poradenském centru FF UK při katedře psychologie (alespoň po dobu 1 roku),
j) ediční činnost pro časopis Psychologie pro praxi,
k) vědeckovýzkumná podpora činnosti a aktivit laboratoří PLESS nebo LABELS

Student může různě odborné aktivity kombinovat v souladu se svým zaměřením. Mezi šesti požadovanými (povinnými) aktivitami nesmí chybět:

 • článek v recenzovaném či impaktovaném časopise související s tématem disertačního projektu (článek v impaktovaném časopise je preferován, autorský podíl alespoň 60%),
 • účast na mezinárodní konferenci (konference v ČR nebo SR, s mezinárodní účastí),
 • pedagogická činnost (podíl na vedení seminářů, vedení jednosemestrálního volitelného předmětu).

Tyto 3 aktivity jsou povinné a mohou být zařazeny do obou předmětů – tedy Odborné aktivity I i II.

Odborné aktivity I (AXPKOAK01)
Termín: typicky ve 2. roce studia, zápočet

Odborné aktivity II (AXPKOAK02)
Termín: typicky ve 4. roce studia, resp. před odevzdáním disertační práce, zápočet

Zahraniční stáž (AXPKOAK03)
Student je povinen absolvovat během studia zahraniční stáž (nebo stáže), typicky v celkovém rozsahu minimálně 1 měsíce. Rok plnění není určen. V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční stáž nahradit i některou jinou z odborných aktivit se zahraničním přesahem – nejlépe pak aktivní účastí na zahraniční konferenci.

Státní doktorská zkouška (ASDZK0001)
Státní doktorská zkouška (SDZK) se koná po splnění dílčích atestací, kromě zahraniční stáže a Odborné aktivity I a II.
Ke SDZK doktorand předkládá: portfolio, které obsahuje (a) písemnou práci v rozsahu cca 8 NS představující disertační práci s důrazem na prezentaci průběžných výsledků a diskuzi nad nimi; (b) jeden článek přijatý v recenzovaném časopise nebo přijatý příspěvek pro mezinárodní konferenci související s problematikou disertačního projektu; (c) písemnou práci ke zkoušce z předmětu Psychologie založená na důkazech.
SDZK je odbornou rozpravou nad předloženým portfoliem, která směřuje k prokázání ucelených teoreticko- metodologických znalostí doktoranda k problematice disertačního projektu a kritického zhodnocení současných poznatků.
SDZK je zkouškou komisionální, která má 2 části:
a) doktorand seznámí komisi s předloženým portfoliem, propojí poznatky zde uvedené do jednoho celku a uvede konkrétní význam pro řešení disertačního projektu (využije k tomu cca 20 minut ucelené promluvy)
b) následuje diskuze členů komise s doktorandem a doplňující otázky členů komise
Státní doktorská zkouška se hodnotí jako celek, je klasifikována: prospěl – neprospěl. SDZK je předpokladem pro konání obhajoby disertační práce. Doktorské studium je ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce.
Termín: 3. rok studia

Přihlášení

 • K SDZK se student přihlásí osobně na Oddělení vědy FF UK u studijní referentky. Na základě splnění dílčích atestací vystaví referentka přihlášku a odešle ji na katedru k sestavení komise pro SDZK. V případě nejasností, konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou.

Termíny

 • Termíny SDZK jsou uvedené v Harmonogramu aktuálního akademického roku a přihlásit se na ně lze nejpozději 2 měsíce před konáním SDZK. Po dohodě se školitelem a předsedou oborové rady lze SDZK konat i mimo tyto termíny, přihlásit se je však nutné opět nejpozději 2 měsíce před tímto termínem.
 • Termín konání SDZK stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady a je uveřejněn na úřední desce nejméně 14 dní před konáním SDZK. Vyrozumění studenta o datu a místu konání obhajoby zajišťuje předseda oborové rady.
 • Termíny konání vypsaných Státních doktorských zkoušek jsou uveřejněny v SISu.

Obhajoba disertační práce (AX0007305)
Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností předepsaných v ISP.
Standardní doba studia: 4 roky

INSTRUKCE PRO SESTAVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se školitelem musí v SIS dovyplnit:
1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované v SIS s daným plánem.
2. Individuální studijní povinnosti, tj. (a) Oborový seminář a (b) jednu nebo dvě další individuální povinnosti dle specifikace uvedené v plánu výše. Tyto povinnosti lze zadat buď volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) zadáním tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v SIS bude asociována až později.
3. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí.

Úvod > Studium > Doktorské > Studijní programy > Klinická psychologie a psychologie zdraví