Ukázky testů a seznam literatury

Ukázky testů

Test z metodologie a statistiky

Test z psychologie

Povinná literatura

Z následujících článků mohou být otázky v přijímacích testech

van Eerde, W., & Klingsieck, K. B. (2018). Overcoming procrastination? A meta-analysis of intervention studies. Educational Research Review, 25, 73-85.

Elson, M., Hussey, I., Alsalti, T., & Arslan, R. C. (2023). Psychological measures aren’t toothbrushes. Communications Psychology, 1(1), 25.

O’Leary, A. P., & Sloutsky, V. M. (2019). Components of metacognition can function independently across development. Developmental psychology, 55(2), 315.

Ritchie, S. J., Cox, S. R., Shen, X., Lombardo, M. V., Reus, L. M., Alloza, C., … & Deary, I. J. (2018). Sex differences in the adult human brain: evidence from 5216 UK biobank participants. Cerebral cortex, 28(8), 2959-2975.

Doporučený seznam literatury k přípravě na přijímací zkoušku

Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). Macmillan.

Aronson, E. (2012). Tvor společenský. Wolters Kluwer.

Barr, C., Diez, D., & Çetinkaya-Rundel, M. (2011). OpenIntro Statistics.

Baštecká, B., Mach, J. (2015). Klinická psychologie. Portál.

Blatný, M. a kol. (2017). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada.

Carducci, B. J. (2009). The psychology of personality: viewpoints, research, and applications (3rd ed). Wiley-Blackwell.

Corr, P. J., & Matthews, G. (2009). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.

Cronbach, J. L. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper and Row Co.

DeLamater, J., & Collett, J. (2019). Social psychology. New York: Routledge.

Denglerová, D., Urbánek, T. (2012). Psychometrika: Měření v psychologii. Portál.

Dumont, F. (2010). A history of personality psychology: theory, science, and research from Hellenism to the twenty-first century. Cambridge University Press.

Eysenck, M. W., & Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie. Academia.

Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Academia.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

Field, A. (2016). An Adventure in Statistics: Reality Enigma. Sage publications.

Fingerman, K. L., Berg, C., Smith, J., Antonucci, T. (2011). Handbook of Lifespan Development. Springer.

Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Portál.

Godfrey-Smith, P. (2003). Theory and reality: an introduction to the philosophy of science. The University of Chicago press.

Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological assessment. John Wiley and Sons.

Hayesová, N. (1998). Základy sociální psychologie. Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Portál.

Hendl, J. (2014). Přehled statistických metod. Portál.

Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model osobnosti. Grada.

Chamorro-Premuzic, T. (2015). Personality and individual differences (3rd ed). John Wiley & Sons.

John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (2008). Handbook of personality: theory and research (3rd ed). Guilford Press.

Kagan, J. (2010). The temperamental thread: how genes, culture, time and luck make us who we are. Dana Press.

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Jan Melvil publishing.

Koukolík, F. (2011). Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Galén.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Oikumene.

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Portál.

Lane, D.A., & Corrie, S. (2006) The modern scientist-practitioner. A guide to practice in psychology. Routledge.

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2009). Vývojová psychologie. Grada.

Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2010). Personality psychology: domains of knowledge about human nature (6th ed). McGraw-Hill Higher Education.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Portál.

Mareš P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.

Matthews, G., Deary, I. J., & Whiteman, M. C. (2003). Personality traits (3rd ed). Cambridge University Press.

McMartin, J. (2017). Personality psychology: a student-centered approach (2nd ed). SAGE Publications.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada.

Orel, M. a kol. (2012). Psychopatologie. Grada.

Reiterová, E. (2006). Základy statistiky pro studenty psychologie. UP.

Říčan, P. (2014). Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Grada.

Standardy psychologického a pedagogického testování Americké psychologické asociace (2001). Testcentrum.

Stanovich, K. E. (2012). How to think straight about psychology. Pearson.

Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Portál.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Albert.

Stroebe, W., & Hewstone, M. (Eds.) (2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Portál.

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Portál.

Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie (3. akt. vyd.). Portál.

Zvára, K. (2000). Biostatistika. Karolinum.

Stěžejní statě představitelů základních psychologických koncepcí, zvláště: A. Adler, G. W. Allport, A. Bandura, R. B. Cattell, E. Erikson, H. J. Eysenck, V. E. Frankl, S. Freud, E. Fromm, K. Horneyová, C. G. Jung, D. Kahneman, G. A. Kelly, K. Lewin, A. H. Maslow, H. A. Murray, J. Piaget, C. R. Rogers, J. B. Rotter, S. L. Rubinštejn, B. F. Skinner, W. Stern, L. S. Vygotskij, D. W. Winnicott.