Ukázky testů a výběr publikací k přípravě na PŘ

Ukázky testů

Test z metodologie a statistiky

Test z psychologie

Doporučený seznam literatury k přípravě na PŘ

Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). Macmillan.

Aronson, E. (2012). Tvor společenský. Wolters Kluwer.

Balcar, K. (1991). Úvod do studia psychologie osobnosti. Mach.

Barr, C., Diez, D., & Çetinkaya-Rundel, M. (2011). OpenIntro Statistics.

Baštecká, B., & Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Portál.

Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Grada.

Carducci, B. J. (2009). The psychology of personality: viewpoints, research, and applications (3rd ed). Wiley-Blackwell.

Corr, P. J., & Matthews, G. (2009). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.

Cronbach, J. L. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper and Row Co.

Descartes, R. (2016). Rozprava o metodě. Oikoymenh.

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum.

Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Portál.

Dumont, F. (2010). A history of personality psychology: theory, science, and research from Hellenism to the twenty-first century. Cambridge University Press.

Eysenck, M. W., & Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie. Academia.

Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Academia.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál.

Feyerabend, P. K. (2001). Rozprava proti metodě. Aurora.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

Field, A. (2016). An Adventure in Statistics: Reality Enigma. Sage publications.

Godfrey-Smith, P. (2003). Theory and reality: an introduction to the philosophy of science. The University of Chicago press.

Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological assessment. John Wiley and Sons.

Hall, C.S., & Lindzey, G (2002). Psychológia osobnosti. SPN.

Hayesová, N. (1998). Základy sociální psychologie. Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Portál.

Hendl, J. (2014). Přehled statistických metod. Portál.

Chamorro-Premuzic, T. (2015). Personality and individual differences (3rd ed). John Wiley & Sons.

John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (2008). Handbook of personality: theory and research (3rd ed). Guilford Press.

Kagan, J. (2010). The temperamental thread: how genes, culture, time and luck make us who we are. Dana Press.

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Jan Melvil publishing.

Koukolík, F. (2011). Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Galén.

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Portál.

Lane, D.A., & Corrie, S. (2006) The modern scientist-practitioner. A guide to practice in psychology. Routledge.

Langmeier, J. (1983.). Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Avicenum.

Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2010). Personality psychology: domains of knowledge about human nature (6th ed). McGraw-Hill Higher Education.

Mareš P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.

Matthews, G., Deary, I. J., & Whiteman, M. C. (2003). Personality traits (3rd ed). Cambridge University Press.

McMartin, J. (2017). Personality psychology: a student-centered approach (2nd ed). SAGE Publications.

Mikšík, O. (1999, 2003). Psychologické teorie osobnosti. Karolinum.

Mikšík, O. (2000, 2003). Psychologická charakteristika osobnosti. Karolinum.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada.

Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Academia.

Orel, M. a kol. (2012). Psychopatologie. Grada.

Plháková, A. (2015). Učebnice obecné psychologie. Academia.

Příhoda, V. (1977).Ontogenese lidské psychiky. SPN.

Reiterová, E. (2006). Základy statistiky pro studenty psychologie. UP.

Říčan, P. (1978). Úvod do psychometrie. Psychodiagnostické a didaktické testy.

Říčan, P. (1990). Cesta životem. Panorama.

Říčan, P. (2014). Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Grada.

Sardar. Z. (2001). Thomas Kuhn a vědecké války. Triton.

Slaterová, L. (2008). Pandořina skříňka. Dokořán a Argo.

Standardy psychologického a pedagogického testování Americké psychologické asociace (2001). Testcentrum.

Stanovich, K. E. (2012). How to think straight about psychology. Pearson.

Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Portál.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Albert.

Stroebe, W., & Hewstone, M. (Eds.) (2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Portál.

Šulová,L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Karolinum.

Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Portál.

Vymětal, J.  (2003). Lékařská psychologie (3. akt. vyd.). Portál.

Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (1997). Sociální psychologie. ISV.

Vágnerová, M. (1996). Vývojová psychologie I. a II. Karolinum.

Zvára, K. (2000). Biostatistika. Karolinum.

Stěžejní statě představitelů základních psychologických koncepcí, zvláště: A.Adler, G.W.Allport, A.Bandura, R.B.Cattell, E.Erikson, H.J.Eysenck, V.E. Frankl, S.Freud, E.Fromm, K.Horneyová, C.G.Jung, D. Kahneman, G.A.Kelly, K.Lewin, A.H.Maslow, H.A.Murray, J. Piaget, C.R.Rogers, J.B.Rotter, S.L.Rubinštejn, B.F.Skinner, W.Stern, L.S.Vygotskij, D.W.Winnicott.

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium > Ukázky testů a výběr publikací k přípravě na PŘ