Diplomové práce

Diplomové práce (DP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK. Pro plnění projektu DP se předpokládá kvalitní zpracování odborných pramenů domácích i zahraničních v přiměřeném rozsahu, metodologicky přesné uchopení řešeného problému, schopnost analýzy empirických dat, argumentace a formulace závěrů. Je umožněna samostatná volba tématu podle zájmu studenta, zároveň jsou však interními i externími učiteli vypisována témata diplomových úkolů související s jejich projekty. Student v diskusi doloží svůj náhled na získané údaje a je schopen relevantně vypracovat teoretické i praktické aplikace.

Formální náležitosti DP jsou uvedeny na fakultních stránkách. Preferováno je citování dle APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020).

Šablona–diplomová práce

 

Okruhy pro diplomové úkoly a projekty jsou konkretizovány po dohodě vedoucího práce s diplomandem (jeho odbornou orientaci, zájmem, zkušenostmi, možnostmi apod.). Tematické celky umožňují volbu výzkumného designu – lze realizovat jak kvantitativně tak kvalitativně pojatá výzkumná šetření. V tematických okruzích je možná spolupráce několika diplomandů. Po konzultaci s vedoucím práce  je nutné odevzdat (dr. Ivaně Šípové) předběžné Zadání-DP

Téma práce se obvykle zadává ve 2. semestru. Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců po zadání do SIS.

Student odevzdává práci elektronicky do SIS. Vázaný výtisk se požaduje k obhajobě.