Bakalářské

Ucelené samostatné pětileté studium psychologie (bakalářské a navazující magisterské studium) směřuje k výkonu profese psychologa u nás i v Evropě. Vzhledem k tomu, že na FF UK v Praze je realizováno strukturované studium, je bakalářské studium oboru psychologie chápáno především jako první část profesního vzdělávání.

ČR se přihlásila k respektování standardů vzdělávání v oboru psychologie a výstupních kompetencí pro výkon profese psychologa v zemích EU (EFPA, 2006) s tím, že absolventi našeho studia oboru psychologie mohou získat diplom EuroPSy – the European Diploma in Psychology“. Celková studijní zátěž studentů odpovídá standardům EuroPsy. Studijní plán počítá jak s případným praktickým uplatněním absolventa (bez možnosti vykonávat profesi psychologa), tak zejména předpokládá, že absolvent bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie, nebo v jiných akreditovaných navazujících magisterských oborech psychosociálního zaměření (např. sociologie, pedagogika, speciální pedagogika, andragogika, sociální práce). Studijní plán bakalářského studia psychologie zároveň respektuje zkušenost, že o toto studium projevují zájem i absolventi či studenti jiných vysokých škol s cílem rozšířit a doplnit psychologické poznatky a dovednosti k již (vy)studovanému oboru.

Cílem bakalářského studia oboru psychologie je poskytnout studentům orientaci v základních a v aplikovaných psychologických disciplínách i v hlavních teoriích a postupech užívaných v oboru (relevantní vědomosti i dovednosti). Současně chce poskytnout studentům i širší orientaci v sociálních a humanitních vědách, seznámit je – v souladu s jejich případným zájmem – s obory širšího vzdělávacího základu (filozofie, pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, informatika apod.) s akcentem na využití v psychologii.

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské