Přijímací řízení -navazující magisterské studium

NENÍ ZATÍM VYPSÁNO – probíhá akreditační řízení

1. kolo – písemná část:

(doba trvání: 50 minut)

1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statisticky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti a psychologických systémů) (max. 50 bodů)
2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)*

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1 – 50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (psychologická metodologie a základy statistiky – 55%, psychologie – 45%). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

2. kolo – ústní část:

1) rozhovor o psychologickém tématu, o motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) rozprava nad tématem bakalářské práce uchazeče (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce:
• uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky podrobný přehled odborných aktivit doložených adekvátními potvrzeními, osvědčeními, písemnými pracemi apod., výpis absolvovaných studijních povinností, bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 stran) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
• uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 2 stran).

* esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky, bod 1

  1. Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť.  Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

    PŘIHLÁŠKA  NENÍ ZATÍM SPUŠTĚNA

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení -navazující magisterské studium