Přijímací řízení – Navazující magisterské studium

1. kolo – písemná část: 1.6.2019

popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut)
1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů)
2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1).

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (psychologická metodologie a základy statistiky – 55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

2. kolo – ústní část
1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce:
• Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky

a) podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);

b) výpis absolvovaných studijních povinností;

c) bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);

d) portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia a

e) přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 normostrany).
• Uchazeč u této části zkoušky odevzdá

a) seznam přečtené odborné literatury

b) písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť.  Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

PŘIHLÁŠKA  

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Navazující magisterské studium