Doktorské

Doktorské studium na katedře psychologie FF UK vychází ze Základních studijních předpisů – Zákona č. 111/1998 o vysokých školách, Studijního zkušebního řádu UK v Praze, Statutu UK a dalších materiálů, které dále specifikují Pravidla pro organizaci studia a doplňují je Opatření děkana č. 15/2014 a Opatření děkana č.10/2014

Na katedře psychologie jsou v současné době realizovány v prezenční i kombinované formě v doktorském studijním programu psychologie následující obory:

  • klinická psychologie
  • obecná psychologie
  • psychologie práce a organizace
  • sociální psychologie

Podrobné obecné informace k doktorskému studiu jsou uvedeny na webových stránkách FF UK.

Začátek studia a individuální studijní plán

Doktorské studium začíná zápisem ke studiu na Oddělení vědy FF UK ve vypsaných termínech v harmonogramu akademického roku.

Doktorské studium probíhá podle individuálního studijního plánu (dále též ISP) pod vedením určeného školitele a případně s podporou odborného konzultanta. Školitel (převážně pedagog katedry) sleduje a usměrňuje odborný vývoj doktoranda, konzultuje zpracování disertačního projektu atd. Může se účastnit v ISP stanovených atestací a provádí nejméně jednou ročně hodnocení ISP doktoranda. Výsledek tohoto hodnocení ne/doporučení v pokračování studia se předkládá předsedovi oborové rady a ten potom proděkanovi pro vědu a výzkum.

Individuální studijní plán sestavuje po zápisu do studia školitel ve spolupráci s doktorandem a jde o důležitý studijní dokument pro celé doktorské studium. ISP konkretizuje obsah studia každého doktoranda, vždy zahrnuje téma disertačního projektu, výčet povinných oborových předmětů a způsob jejich atestace, ukládá doktorandovi povinné vědecké i případně pedagogické aktivity – viz plány. Tyto informace najdete též v Obecných informacích k doktorskému studiu.

Součástí studijního plánu jsou oborové atestace (stanoví školitel po dohodě s doktorandem); dále atestace z Cizího jazyka, jejíž podmínky stanoví Jazykové centrum FF UK; dále jde o atestaci buď z Filozofie (požadavky ukládá a atestace uděluje Ústav filozofie a religionistiky FF UK nebo z Oborového teoreticko-metodologického semináře (požadavky jsou stanoveny a atestace udělovány na katedře psychologie).

Atestaci pro Oborový teoreticko-metodologický seminář uděluje jeho garantka prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. na základě splněné studijní povinnosti – účasti na seminářích a písemná práce.

Pozn.: Studenti doktorského studia, kteří zahájili studium před rokem 2010 a dosud nemají splněnou atestaci z Filozofie, mohou tuto atestaci zaměnit za Oborový teoreticko-metodologický seminář na základě kladně vyřízené žádosti o změnu ISP.

Základní struktura studijních povinností doktorského studia jednotlivých oborů pro tvorbu ISP

jsou uvedeny na webu http://plany.ff.cuni.cz
Při tvorbě ISP doporučujeme vycházet z oborového plánu a z Opatření děkana č. 15/2014.

Průběh studia

Průběh studia v základní podobě, skládání atestací, změny ISP, přerušení studia, maximální délku studia apod. určuje Studijní a zkušební řád FF UK a specifikuje jej Pravidla pro organizaci studia na FF UK, Opatření děkana č. 15/2014 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FFUK, Opatření děkana č. 10/2014 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací.

Pro všechny doktorandy platí, že termín dílčích oborových atestací je třeba konzultovat se školitelem, který konkretizuje termín atestace s examinátorem (examinátory). Požadavky k oborovým zkouškám jsou určeny v sylabech těchto doktorských studijních předmětů. Avšak atestaci z Filozofie a cizího jazyka (včetně termínů těchto atestací) si zjišťuje a dojednává doktorand samostatně na Ústavu filozofie a religionistiky či Jazykovém centru s examinátorem příslušného pracoviště.

Dílčí oborové zkoušky v jednotlivých doktorských studijních oborech:

Klinická psychologie
Oborová zkouška: Klinická psychologiespecializace: psychodiagnostika, psychoterapie, psychopatologie
Povinně volitelná oborová zkouška: Psychologická metodologie nebo Psychologie osobnosti nebo Neuropsychologie nebo Sexuální psychologie

Obecná psychologie
Oborová zkouška: Obecná psychologie
Povinně volitelná oborová zkouška: Sociální psychologie nebo Psychologie osobnosti nebo Psychologie zdraví nebo Psychologická metodologie

Psychologie práce a organizace
Oborová zkouška: Psychologie práce a organizace
Povinně volitelná oborová zkouška: Sociální psychologie nebo Psychologie osobnosti nebo Obecná psychologie nebo Psychologická metodologie

Sociální psychologie
Oborová zkouška: Sociální psychologie
Povinně volitelná oborová zkouška: Psychologická metodologie nebo Vývojová psychologie nebo Psychologie osobnosti nebo Psychologie práce a organizace práce nebo Obecná psychologie nebo Forenzní psychologie

Povinnou součástí studia je účast na odborných doktorandských seminářích.
Prezence na seminářích se registruje jako: přítomen (podpis v prezenční listině), omluvená neúčast, neomluvená neúčast. Vyhodnocení účasti na seminářích je součástí ročního hodnocení studenta. Program doktorských seminářů v podobě odborných sdělení zajišťují doktorandi, pracovníci katedry, pozvaní odborníci z domácích psychologických pracovišť a zahraniční hostující profesoři.

Každý doktorand připraví v průběhu studia dvě odborná sdělení na tento seminář. První referování je zaměřeno na projekt disertační práce (přehled dosavadních poznatků z dané oblasti, problémy metodologické povahy, přehled používaných metod, zaměření a postup vlastního výzkumu apod.). Druhý referát prezentuje předběžná zjištění a výsledky disertačního projektu. Splnění uvedených povinností je předpokladem pro možnost vykonání státní závěrečné zkoušky (1. referát) a obhajoby disertace (2. referát).

Další povinnou součástí doktorského studia je aktivní účast na odborných vědeckých akcích (kongresy, konference, semináře, workshopy apod.), na řešení výzkumných úkolů, ať již v rámci grantových úkolů určených pro doktorandy (např. GAUK), výzkumných úkolů řešených na vlastním pracovišti, respektive dalších forem výzkumných aktivit a průběžná publikační činnost (impaktované nebo recenzované časopisy – domácí i zahraniční, sborníky, kapitoly v knihách apod.). V oblasti odborných aktivit doktorandů je vítána participace na rozsáhlejších odborných textech, které jsou zpracovávány na katedře psychologie (studijní texty, příručky, přehledové publikace aj.).

Tyto vědecké a publikační aktivity jsou samozřejmě součástí ISP. Jednotlivé odborné aktivity konkretizuje student v podkladech pro roční hodnocení (ve slovním komentáři v rámci předmětu Odborné aktivity I, II, III. – opět viz plany.ff.cuni.cz).

Veškeré publikační aktivity za daný kalendářní rok je doktorand prezenční i kombinované formy studia povinen zaznamenat do Osobní bibliografické databáze (OBD)

Po celou dobu studia jsou doktorandi členy Katedry psychologie FF UK a z toho vyplývá, že v rámci prezentace na konferencích a jiných odborných akcí dedikují své příspěvky tomuto pracovišti. Při zavádění publikační činnosti do OBD proto uvádějí do formuláře OBD Katedru psychologie FF UK jako kmenové pracoviště a jako zdroj financování PRVOUK P07, který je profilovým vědeckým záměrem katedry psychologie FFUK (název Psychosociální aspekty kvality života) (název Rozvoj psychologických věd, podprogram Teoretická psychologie a metodologie nebo Klinická psychologie). Číslo spojené s PRVOUKem zadají doktorandi na základě dohody se školitelem, druhem finančního zdroje je vždy Institucionální podpora)

V případě publikací, které budou souviset s PRVOUKem 07 event. P03, uvádějí autoři (doktorandi) do publikací následující dedikace:

Tato práce/studie/odborná publikace…. vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P07 Psychosociální aspekty kvality života, podprogram Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života – determinanty a perspektivy.

Nebo

Tato práce/studie/odborná publikace…. vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P03 Rozvoj psychologických věd, podprogram Teoretická psychologie a metodologie nebo Klinická psychologie.

Dedikace je nezbytně nutné uvádět i do samotných textů publikací či konferenčních příspěvků. Dedikace mohou mít podobu výhradního připsání publikačního výstupu k některému z těchto vědecko-výzkumných projektů nebo lze zároveň připojit jiný typ financování projektu (vlastní projekt GAUK, spoluřešitelství v GAČR apod.).

Plnění individuálního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které zpracuje školitel a schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je konstatování, že student

  1. plní individuální plán (prakticky to znamená, že pokračuje beze změn ve studiu),
  2. neplní některé části individuálního studijního plánu (prakticky to znamená, že student musí požádat o změnu plnění dílčí povinnosti, v žádosti zdůvodní neplnění původních položek ISP, po schválení žádosti pokračuje ve studiu),
  3. nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu (prakticky to znamená, že je studium ukončeno).

Roční hodnocení ale i průběžná komunikace doktorand-školitel probíhá kromě osobní a emailové formy rovněž elektronicky prostřednictvím SIS.

Úprava studijního plánu – např. změna předmětu atestace, přerušení studia, přestup z prezenční do kombinované formy a naopak a změna tématu doktorské disertace v průběhu studia je v odůvodněných případech možná jen na základě písemné žádosti studenta (formulář žádosti ke stažení). Žádost  student odevzdá do podatelny FF UK. K žádosti se vyjadřuje školitel, předseda oborové rady a příslušný proděkan. Na základě jeho rozhodnutí je doktorandovi upraven ISP. Jinak posun nesplnění atestace řeší doktorand průběžně s ohledem na řádné zdůvodnění této změny se školitelem prostřednictvím SISu.

Změna školitele v průběhu studia je možná. Předpokladem je dohoda mezi stávajícím a uvažovaným školitelem a souhlas proděkana pro vědu a výzkum. Návrh na změnu písemně předkládá předseda příslušné oborové rady.

Úvod > Studium > Doktorské