Konference

Přehled oborových konferencí pořádaných či spolupořádaných katedrou psychologie

 webové stránky konferencí KPS FF UK

Přehled oborových konferencí pořádaných jinými katedrami či organizacemi

ZDE

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 41st Feuerstein International Summer Workshops!

This summer,  join the Feuerstein Institute July 7-19, 2019  in beautiful Copenhagen, Denmark! Discover the method which has already helped millions of people worldwide develop their learning skills and tap into their latent abilities… Discover Feuerstein!

The Method

The Feuerstein Method includes the foundational theory of Mediated Learning Experience and two applied systems: the Learning Propensity Assessment Device (LPAD) and Instrumental Enrichment (IE). The goal of the LPAD is to identify the examinee’s learning potential – to literally decipher which cognitive functions need to be developed in order to tap into and maximize their latent learning potential. The Instrumental Enrichment cognitive intervention program is comprised of a series of 14 instruments (IE Standard) or 11 instruments (IE Basic, for children age 8 and younger). They are a collection of non-curricular tasks taught by the teacher in classroom, or individually in after-school enrichment settings. Each instrument teaches the user a vital cognitive strategy; to gather and apply information, to strategize, to problem solve – to learn.

The Workshops

The International Summer Workshop is the pinnacle event in the Feuerstein-Bassou International Training Academy calendar. During this two week training event, courses are offered in all aspects of Feuerstein trainings – Instrumental Enrichment (IE & IE Basic), the Learning Propensity Assessment Device (Individual, Digital-Group, and Basic), and the Tactile IE program for ADD/ADHD and visually impaired learners. NEW! This year, we are excited to present a new course – Thinking Mathematically – and a returning favorite, MLE for Parents. 

The Courses

The following courses will be offered at Shoresh 2019. Please visit our website to learn more about the individual courses including prerequisites.

The Venue

The Shoresh Workshops will be held at the Crowne Plaza Copenhagen Towers.   The hotel reservation link will be available in future communiques.

Early Registration Special: Register and pay by November 8, 2018 and save 10% on your Shoresh course fees using coupon code shoresh2019. Please note, in order to take advantage of this discount, you must complete payment.

For more information about Shoresh International Summer Workshops, please visit our website, or contact the International Coordinator at: (e) sr@icelp.org.il or (p) +972.2.569-3315

Feuerstein Institute | sr@icelp.org.il | http://www.feuerstein-institute.org
47 Narkis Street
Jerusalem, 91077

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 11th Biennial Conference of the International Critical Health Psychology Society in Bratislava, ISCHP 2019, 15-17 July

The Biennial International Society of Critical Health Psychology conference provides an exciting opportunity for health psychologists and scholars from related disciplines to explore ongoing and emerging issues in critical theory and practice in relation to health and health care. Attendance is therefore welcomed from scholars in any discipline with a critical orientation to the field of health. The conference also welcomes and encourages students and emerging researchers.

The organising committee of the 11th Biennial conference encourage abstract submissions that take a critical approach to any health-related research topic. When submitting an abstract you can select from the options of a 5-minute challenge talk, a Pecha Kucha talk, an e-poster, an individual oral presentation of 15 minutes, or a symposium of oral presentations on a relevant theme of your choosing. We aim to programme the invited 5-minute challenges and Pecha Kucha sessions as plenaries. For more information about these short formats of talk, see https://ischp.info/2016/05/28/telling-it-briefly/. E-posters will be displayed at the conference and on the conference website. The organising committee welcome multiple submissions in formats other than individual oral presentations. As well as an exciting academic programme there will be a lively social programme and pre-conference workshops.

Registration: http://ischp2019.sk/

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

KVALITA ŽIVOTA 2019 – „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“

Vážená kolegyňa, vážený kolega, dovoľte, aby sme Vás informovali o pripravovanom 4. ročníku česko-slovenskej vedeckej konferencie , ktorá sa bude konať v dňoch 3. – 4. októbra 2019 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Organizátorom podujatia je Inštitút psychológie FF PU v Prešove v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom SAV Košice, Katedrou geografie TU v Liberci a Inštitútom edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove.

Cieľom konferencie je vytvorenie priestoru pre interdisciplinárny dialóg odborníkov, ktorí sa venujú kvalite života a s ňou súvisiacim oblastiam ľudského bytia. Možnosti obsahového zamerania konferenčných príspevkov sú naznačené v tematických sekciách, ktoré pripravili organizátori a partneri konferencie. V tomto čase je možné zaradiť medzi jednotlivé tematické sekcie (a ako súčasť programu konferencie prihlásiť) monotematické sympózium. Vaše návrhy na názov a zameranie sympózia adresujte do 28. apríla 2019 dr. Kačmárovej na mail: monika.kacmarova@unipo.sk.

Tematické oblasti konferencie:

– Kvalita života a jej meranie.

– Praktiky otvorenej vedy pri skúmaní kvality života.

– Psychologické príčiny a psychologické dôsledky chudoby.

– Životné podmienky chudobných ľudí na Slovensku.

– Kvalita života z aspektu sociálnej práce. Problematika spokojnosti a šťastia v sociálnej starostlivosti.

– Kvalita života osôb vo viacdetných rodinách.

– Duševné zdravie a kvalita života.

– Determinanty, kontext a možnosti intervencií v oblasti zdravého fyzického a psychického vývinu dospievajúcich.

– Psychologický, etický a sociálny rozmer chudoby súvisiacej s migráciou.

– Osobnosť seniora v minulosti a dnes.

– Kvalita života ako koncept geografických vied.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov. Druhý cirkulár s finálnymi termínmi prihlasovania na konferenciu a ďalšími informáciami týkajúcimi sa jej konania Vám bude zaslaný začiatkom mája. Bližšie informácie o dôležitých termínoch, programe, podmienkach účasti a registrácie, podmienkach publikovania príspevkov v zborníku z konferencie budú taktiež zverejnené na webovej stránke podujatia: www.unipo.sk/kvalitazivota2019.

Úvod > Věda a výzkum > Konference