Grantové projekty se spoluúčastí členů KPS

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY SE SPOLUÚČASTÍ ČLENŮ KPS FF UK

 

2021-2024 GAČR projekt č. 21-31490S: Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy. Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel prof. Petr Weiss.

2021-2024 VEGA, projekt č. 2/0026/21: Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Projekt řešený na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, hlavní řešitelka dr. Kamila Urban.

2021-2023 GAČR projekt č. 21-10527S: Mezikulturní vzorce v obličejové typikalitě: objasnění provázanosti sextypikality, skupinové typikality a psychologických stereotypů. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitel doc. Karel Kleisner, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2021-2023 GAČR, projekt č. 21-29772S: Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlavní kompetici: psychologické a fyziologické koreláty. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitelka Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2020-2024 EU Project 847386, HORIZON 2020: H-work: Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces. Grantu se za českou stranu účastní společnost QED. Ze členů KPS se na projektu podílejí doc. Radvan Bahbouh, dr. Ivana Šípová, dr. Eva Höschlová.

2020–2024 APVV, projekt č. APVV-19-0074: Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. Projekt je řešen na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, SAV, hlavní řešitelka prof. PhDr. Oľga Zápotočná, ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2020–2023 TA ČR Éta, projekt č. TL03000257: Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru. Grant řešený ve společnosti QED Group, a.s., hlavní řešitel doc. Radvan Bahbouh, členka týmu dr. Eva Höschlová.

2020-2023 TA ČR Éta, projekt č. TL03000090: Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Projekt řešený na 2. LF UK, řešitelé Mgr. M. Zielina, Ph.D, PhDr. J. Raudenská, Ph.D., PhDr. A. Javůrková, Ph.D.

2020-2023 HORIZON 2020, 870621/AMASS : Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture. Hlavní koordinátor L. Yliopisto, University of Lapland, Finland. V ČR je grant řešen na 2. LF UK a PeDF UK, hlavní řešitelka za ČR doc. PhDr. M. Fulková, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jaroslava Raudenská.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-16698S: „Disgust“ v těhotenství: individuální rozdíly a longitudinální změny. Projekt řešený na PřF UK, řešitelka Dr. Šárka Kaňková, za KPS se na projektu podílí dr. Lea Takács.

2020-2022 GA ČR, projekt č. 20-13732S: Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích. Grant řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitelka Dr. Kateřina Zábrodská, za KPS se na projektu podílí doc. Jiří Mudrák.

2020-2022 GA ČR projekt č. 20-26831S: Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině. Projekt řešený na ČZU, hlavní řešitel doc. Marek Špinka.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-06894S: Maximální vizuální paměť. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, hlavní řešitel dr. Filip Děchtěrenko, ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jiří Lukavský.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-06894S: Maximální vizuální paměť. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jiří Lukavský.

2019 – 2022 TA ČR, projekt č. TL02000256: Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání. Projekt řešený na Institutu vzdělávání a poradenství, ČZU, hlavní řešitelka PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2019-2022 Projekt Parafilik, č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540: Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D, ze členů KPS se na projektu podílí prof. Petr Weiss.

2019-2022 Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ, projekt č. QK1910264: Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Veronika Šporclová.

2019–2021 TA ČR projekt č. TL02000561: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním období: Index kumulativního rizika a screening kognitivních a afektivních funkcí pomocí interaktivních počítačových her. Projekt řešený v NÚDZ, řešitelka Dr. Tereza Nekovářová, z členů KPS se na projektu podílí dr. Lea Takács.

2019–2021 GA ČR, projekt č. 19-07690S: Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitel: dr. Jiří Lukavský.

2018-2021 Erasmus+, projekt č. 2018-1-BE02-KA201-046853: A is for app: Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School. Řešitel projektu: Dr. Gabriela Sedlová Málková (FHS) a doc. Lenka Krejčová (Dys centrum). Za KPS se na projektu podílí dr. Jana Draberová.

2020-2023 MZČR IG204303: Predikce kognitivního oslabení po epileptochirurgické léčbě pomocí funkčního vyšetření fMRI a WADA. Projekt řešený v NNH, hlavní řešitel Dr. Aaron Rulseh, Ph.D., z členů KPS se na projektu podílí doc. Lenka Krámská.

2019-2022 MZČR IG193001: Diagnostika a léčba psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Projekt řešený v NNH, hlavní řešitelka doc. Lenka Krámská.

2017- 2023 MZČR IG161501: Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu v průběhu endarterektomie vnitřní karotidy – SONOBIRDIE Trial, včetně hodnocení RBANS. Projekt řešený v NNH, hlavní řešitel MUDr. Martin Kovář, z členů KPS se na projektu podílí doc. Lenka Krámská.

2017-2023 MZČR IG171501: Neuropsychologický profil pacientů s farmakorezistentní meziotemporální epilepsií (MTLE) po mnohočetných hippocampálních a kortikálních transekcích (MHT/MCT). Projekt řešený v NNH, hlavní řešitel Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., z členů KPS se na projektu podílí doc. Lenka Krámská.

2016-2022 MZČR IG161201: Léčba nemocných s obsesivně-kompulzivní poruchou (OCD) pomocí přední kapsulotomie. Projekt řešený v NNH, hlavní řešitel MUDr. Dušan Urgošík, CSc., z členů KPS se na projektu podílí doc. Lenka Krámská.

Úvod > Věda a výzkum > Grantové projekty se spoluúčastí členů KPS