Šírová Eva

  Konzultační hodiny
  Adresa
  • rozená Bidlová, vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze (1997) a doktorské studium absolvovala v oblasti pedagogické psychologie na FF UK  v Praze (2005)

  Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Interakční psychologický výcvik
  • Úvod do studia psychologie
  • Pedagogická psychologie
  • Teoreticko-metodologický úvod k bakalářské práci

  volitelné:

  • Využití videa v psychologickém výzkumu a praxi
  • Využití testu pohádek v psychodiagnostice

  studium Učitelství pro SŠ:

  • Psychologie pro učitele I
  • Psychologie pro učitele II
  • Didaktika psychologie
  • Pedagogická praxe z psychologie

  studium Andragogiky a personálního řízení:

  • Vývojová psychologie a psychologie osobnosti

  Publikace

  • Šírová E.: Rozvíjení sociálních dovedností začínajících učitelů pomocí metody VTI. In Vužňáková K., Hnatová J.: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektivy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia zal... Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019, s. • p. 468-475. ISBN 978-80-555-2267-8.
  • Šírová E., Bergerová H., Gillernová I.: MOTIVY AGRESE U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU A VÝCHOVNÉ STYLY JEJICH RODIČŮ. In Piterová I., Výrost J.: Sociálne procesy a osobnosť 2018. Košice, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. • p. 325-331. ISBN 978-80-89524-40-2.
  • Šírová E., Bergerová H.: Development and cross-cultural comparison of aggression in primary school-aged children. In Šulová L., Pourtois J., Desmet H., Kalubi J.: La qualité de vie de l'enfant aujourd'hui / Children's Quality of Life Today. Prague, CZECH-IN, s.r.o., 2018, s. • p. 182-192. ISBN 978-80-906655-6-9.
  • Šírová E.: Implementace VTI do pregraduální přípravy učitelů psychologie. In Krása J.: Učíme psychologii / Teaching Psychology 2015. Brno, Masarykova univerzita, 2015, s. • p. 22-31. ISBN 0-000-00000-0.
  • Šírová E.: Osobnost vysokoškolského učitele. In Králová A.: Metodická příručka: Pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na Vysoké škole ekonomické. Praha, Oeconomica, 2014, s. • p. 28-55. ISBN 978-80-245-2059-9.
  • Šírová E., Gillernová I.: Using of the VIG in the preparation of student teachers. In Cakir Ilhan A., Isman A., Birol C., Eskicumali A.: International Teacher Education Conference, Fsbruary 5-7, 2014, Dubai, UAR, www.ite-c.net. Proceedings Book. Dubai, UAE, www.ite-c.net, 2014, s. • p. 809-812. ISBN 0-000-00000-0.
  • Šírová E.: Videotrénink interakcí ve škole. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 114-117. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
  • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
  • Šírová E., Krejčová K.: USING OF THE VIDEO INTERACTION GUIDANCE IN THE PREPARATION OF STUDENT TEACHERS. In Efficiency and Responsibility in Education: Book of Proceedings. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, s. • p. 268-274. ISBN 978-80-213-2183-0.
  • Wagnerová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Kmoníčková J.: Psychologie práce a organizace: Nové poznatky. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. • p. ISBN 978-80-247-3701-0.
  • Horáková Hoskovcová S., Šírová E.: Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. In Gillernová I., Kebza V., Rymeš M.: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha, Grada, 2011, s. • p. 153-162. ISBN 978-80-247-2798-1.
  • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
  • Šírová E., Krejčová K.: THE ROLE OF THE VIDEO INTERACTION GUIDANCE IN THE ENRICHMENT OF STUDENT TEACHERS' SOCIAL SKILLS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, č. • no. 2011/4, s. • p. 162-169. ISSN 2336-2375.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
  • Šírová E.: Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí. In Šulová L.: V září půjde do školy. Praha, Raabe, 2010, s. • p. 1-30. ISBN 0-000-00000-0.
  • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
  • Šírová E.: Podpora začínajícího učitele na SŠ. In Morávková Krejčová L.: Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, FF UK v Praze, 2010, s. • p. 164-174. ISBN 978-80-7308-310-6.