Expertízy a poradenství

1. Soudně znalecká činnost

Katedra psychologie FF UK byla na základě Rozhodnutí Ministra spravedlnosti ČR JUDr. Pavla Rychetského ze dne 23. 7. 2002 zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Jako znalecké pracoviště jsme v minulých letech zpracovali několik vyžádaných odborných stanovisek, vztahujících se k různým soudním případům (např. svěření dítěte do péče, věrohodnost dětské výpovědi, expertní posouzení analýzy materiálů získaných při vyšetřování aj.).

2. Expertizní a poradenské činnost pro ekonomickou praxi

Katedra psychologie (respektive Filozofická fakulta UK) je smluvním partnerem společnosti Business Development, s.r.o. V kooperaci s uvedenou společností nabízíme: získávání a výběr pracovníků, zjišťování potenciálu pracovníků a jejich rozvoj.

Jako doplňkové specifické služby nabízíme:
personální audity, programy řízení výkonnosti, návrh systému hodnocení zaměstnanců, analýzu pro-rodinné orientace firemní kultury a doporučení úprav, analýzu a doporučení možností pro slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců, posouzení ergonomické vybavenosti pracoviště jako předpokladu efektivity pracovního výkonu a spokojenosti, analýzu a prevenci chyb a nehod, výcvik a míru výkonnosti – posouzení efektivity výcviku, analýzu stávající integrace pracovníků a návrh adaptačního programu pro nové zaměstnance, analýzu a vyhodnocení psychologických a sociálních aspektů zaváděných změn s eliminací rizik, analýzu a vyhodnocení ponákupního chování se zaměřením na příčiny ne/spokojenosti zákazníků.

3. Psychologické poradenské centrum FF UK v Praze

Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší poradenská služba, která se zaměřuje na:

  • psychologické poradenství, psychoterapeutická péče;
  • krizová intervence;
  • poradenství pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty);
  • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům;
  • sociální poradenství;
  • personální a kariérové poradenství;
  • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci);
  • poradenství je bezplatně realizováno pro studenty FF UK a pro pracovníky FFUK, jejich rodinné příslušníky;
  • poradenská činnost pro mimofakultní veřejnost je hrazená.

Bližší informace a kontakty najdete na http://poradna.ff.cuni.cz

Úvod > Katedra > Expertízy a poradenství