Přijímací řízení – doktorské studium

Zatím stále probíhá akreditační řízení doktorského studia

Termín přijímacího řízení : předpokládaný termín 18.-19.6.2019

Obecné podmínky přijímacího řízení na Filozofické fakultě UK a specifické požadavky oborů obsahují “Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia“ uveřejněné na webových stránkách fakulty, které jsou každoročně aktualizovány. ZDE
Přijímací zkoušky jsou shodně u všech oborů v prezenční i kombinované formě studia zaměřeny na:

přijímací zkouška: jednokolová, ústní

obsah, předmět přijímací zkoušky
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém  záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
3. prokázání odborných znalostí (na základě uchazečem předloženého seznamu odborných pramenů): 0–15 bodů.

Celkem může získat uchazeč 0 – 60 bodů. U zkoušky uspějí ti, kteří splní limit 30 bodů a jsou přijati ti, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku s ohledem na možný počet přijatých (předpokládaný počet přijatých je součástí předem stanovených přijímacích podmínek).

Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám, preferována jsou však témata vypsaná katedrou viz podmínky přijímacího řízení

 

Případné dotazy:  Mgr. Eva Sadílková , 2216619661

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – doktorské studium