Přijímací řízení – Doktorské studium

(dne 24.6.) Vážení zájemci o doktorské studium, katedře psychologie FF UK byla udělena akreditace pro dva nové doktorské programy: 1) Klinická psychologie a psychologie zdraví a 2) Sociální psychologie a psychologie práce. V nejbližší době FF UK spustí dodatečné elektronické přihlašování do těchto programů, termíny ústních přijímacích zkoušek budou brzy vypsány (proběhnou v září). Těšíme se na Vaše přihlášky. // Více zde: https://cuni.cz/UK-8096-version1-19_06_19_usneseni.pdf

Obecné podmínky přijímacího řízení na Filozofické fakultě UK a specifické požadavky oborů obsahují “Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia“ uveřejněné na webových stránkách fakulty, které jsou každoročně aktualizovány ZDE.
Přijímací zkouška v prezenční i kombinované formě studia je jednokolová, ústní.

Obsah a předmět přijímací zkoušky:
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
3. prokázání odborných znalostí (na základě uchazečem předloženého seznamu odborných pramenů): 0–15 bodů.

Celkem může získat uchazeč 0 – 60 bodů. U zkoušky uspějí ti, kteří splní limit 30 bodů a jsou přijati ti, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku s ohledem na možný počet přijatých (předpokládaný počet přijatých je součástí předem stanovených přijímacích podmínek).

Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám. Vždy je dobré kontaktovat dopředu potenciálního školitele/školitelku a konzultovat s nimi záměr/téma disertační práce. Pokud si nejste školitelem/školitelkou nebo tématem jisti, kontaktujte předsedu/předsedkyni oborové rady a proberte volbu tématu a školitele s nimi.

Vstup do aplikace podávání elektronických přihlášek je zde.

Případné dotazy ráda zodpoví:  Mgr. Eva Sadílková, 2216619661

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Doktorské studium