DP

Diplomové práce (DP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK v Praze. Pro plnění projektu DP se předpokládá kvalitní zpracování odborných pramenů domácích i zahraničních v přiměřeném rozsahu, metodologicky přesné uchopení řešeného problému, schopnost analýzy empirických dat, argumentace a formulace závěrů. Je umožněna samostatná volba tématu podle zájmu studenta, zároveň jsou však interními i externími učiteli vypisována témata diplomových úkolů související s jejich projekty. Student v diskusi doloží svůj náhled na získané údaje a je schopen relevantně vypracovat teoretické i praktické aplikace.

Formální náležitosti DP jsou uvedeny v doporučované šabloně BP. Způsob citování v textu a sestavování citované literatury se řídí Pravidly citování katedry psychologie FF UK v Praze. Preferováno je citování dle APA.

Okruhy pro diplomové úkoly a projekty jsou konkretizovány po dohodě vedoucího práce s diplomandem (jeho odbornou orientaci, zájmem, zkušenostmi, možnostmi apod.). Tematické celky umožňují volbu výzkumného designu – lze realizovat jak kvantitativně tak kvalitativně pojatá výzkumná šetření. V tematických okruzích je možná spolupráce několika diplomandů. Po konzultaci s vedoucím práce  je nutné  na sekretariát katedry odevzdat předběžné zadání DP.

Student může přistoupit k obhajobě závěrečné práce nejdříve rok po zadání tématu do SIS!