Charitní sdružení Děčín, z.s.-mobilní tým pro práci s rodinami a dětmi s potřebami v oblasti duševního zdraví

Pro práci v nově vznikajícím multidisciplinárním podpůrném týmu pro děti a dospívající s potřebami v oblasti duševního zdraví a jejích rodiny v Děčíně a okolí (okres, ale bez Šluknovského výběžku) hledáme od ledna 2022 psychologa – ideálně na celý úvazek, ale lze jednat i o kratším úvazku. Nabízíme kreativní týmovou práci, možnost podílet se na vzniku něčeho nového, samostatnost a pružnou pracovní dobu. Předpokládaná mzda 40-45 000 Kč.

Bližší informace: asist@chsd.cz nebo na telefonu 728 931 930 (Martina Volfová – pokud nemohu telefon hned vzít, určitě zavolám do dvou hodin zpátky)

 

Projektový záměr

S problematikou dětí a dospívajících s potřebami v oblasti duševního zdraví se sociálně aktivizační služba Charitního sdružení Děčín setkává v rodinách již delší dobu. Potýkáme se však jednak s nedostatečnou kompetencí našich pracovníků rodiny v této oblasti efektivně podporovat (chybějící znalosti a dovednosti), jednak s nevyhovujícím nastavení psychiatrické péče, kdy je pro děti zajištěna nedostatečná podpora v rodině i ve škole (rodiče dostávají jen stručné informace nebo instrukce, jak mají s dětmi pracuje, chybí podpora při vytváření vhodného výchovného prostředí pro děti, školy často neumějí na potřeby dětí reagovat, nerozlišují mezi obtížemi vyplývajícími z potřeb dětí a nevychovaností), pokud je nutná hospitalizace dítěte, chybí mezitím práce s rodinou – je to dáno i skutečností, že jsou léčebny pro děti daleko od Děčína a pro rodiny není většinou možné dojíždět na terapie nebo konzultace. Děti se tak po pobytu vracejí do nezměněného prostředí, které mnohdy ke vzniku jejich obtíží přispělo.

Podpůrný mobilní tým, který bude v rámci CHSD působit, bude mít za cíl zajistit potřebnou podporu dětem i rodinám, reagovat na jejich potřeby a podporovat jejich komunikaci s dalšími institucemi, ať už se zdravotnickými oborníky, tak s dalšími institucemi, kam dítě vstupuje (především školy, volnočasové aktivity). Cílem je podpora uzdravení dítěte a jeho prostředí, zkompetentnění dítěte a jeho rodičů/pečujících osob, aby dokázali na potřeby dítěte správně reagovat a včas zaregistrovat signály, kdy se stav dítěte zhoršuje a je potřeba nějakého zásahu. Spolupráce s rodinou bude vycházet z rozšířené metodiky SAS: podrobného šetření v rodině a anamnézy rodiny s důrazem na situaci a potřeby dítěte, nastavení oblastí potřebné podpory a cílů spolupráce, doprovázení rodiny a zajištění potřebných intervencí. Součástí projektu bude i podpora vzdělávání budoucích zdravotníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti problematiky péče o duševní zdraví a aktuálních trendů v tomto oboru ve spolupráci se SZŠ Děčín v pozici partnera projektu a Fokusem Labe v pozici školitele.

Složení mobilního týmu:

Sociální pracovník – 3,5 úvazku– vedení jednotlivých klientských případů, šetření v rodině, anamnéza, plánování cílů, monitoring spolupráce, konzultace

Pracovník v sociálních službách – 3 úvazky– doprovázení rodin a pomoc s realizací cílů v rodinách, podpora kompetencí rodičů i dětí

Psycholog – 1 úvazek– zajištění odborné péče: terapie dětí i rodiny

Zdravotnický personál – 1,5 úvazku – pravděpodobně zdravotní sestry s doplněným vzděláním zaměřeným na psychiatrickou problematiku, vhodný by byl i lékař, ale těch je obecně v Děčíně nedostatek, proto raději počítáme s variantou bez jeho přímého zapojení: podpora v zajištění zdravotnické péče, zvládání potřebné medikace a jejích efektů na život dítěte a rodiny

V první fázi projektu budeme pracovat na vytvoření týmu (doplnění potřebných pozic, stanovení kompetencí a pravidel komunikace a spolupráce), doplnění potřebných kompetencí (znalosti a dovednosti: kurzy, výcviky, případně stáže – psychiatrické minimum, krizová intervence u dětí, práce v multidisciplinárním týmu) a zajištění vhodných prostor a vybavení pro práci v souvislosti s rozšířením současné kapacity) a navázání hlavních kontaktů pro práci (psychiatrická léčebna Louny, případně Liberec, dětští psychiatři, případně lékaři, Fokus Labe). Bude také upravena a doplněna stávající metodika SAS, aby odpovídala potřebám cílové skupiny. – tato fáze potrvá cca rok (vzdělávání i déle), pravidla a metodiky budou postupně uváděny do praxe, průběžně revidovány a upravovány.

Po vytvoření metodiky a nastavení pravidel práce rozšíříme spolupráci o další instituce, které přicházejí s dítětem a jeho rodinou do styku – především školy, NZDM nebo zájmové kroužky, kam děti docházejí, případně další služby, které mají v rámci reformy péče o duševní zdraví dětí vzniknout (stacionáře). Cílem bude podpora komunikace mezi rodinami a těmito institucemi a podpora při zajišťování potřeb dětí ve školách a při volnočasových aktivitách. Chceme přispět k cílené podpoře dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví ve školách a ve volném čase a nastavení spolupráce multidisciplinárního týmu se školami. Cílem je opět podpora uzdravení dítěte a jeho začlenění do vrstevnického prostředí a do procesu vzdělávání podle jeho možností a potřeb.

Úvod > nabídky > Charitní sdružení Děčín, z.s.-mobilní tým pro práci s rodinami a dětmi s potřebami v oblasti duševního zdraví