Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů

Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti“ (SVV-ADAKIN), PDF ke stažení zde: SVV ADAKIN 2020.1_výzva

Rada projektu SVV-ADAKIN vyhlašuje interní soutěž pro studenty pracovišť FF UK zapojených do programu PROGRES Q15 o podporu studentské výzkumné činnosti. Soutěž je zaměřena na podporu studentů doktorského studia a studentů navazujícího magisterského studia.

Studenti mohou podávat žádosti o podporu ve více oblastech současně. Počet žádostí od jednoho uchazeče není omezen, rada projektu bude rozhodovat o udělení podpory pro každou žádost zvlášť. Klíčovým parametrem pro udělení podpory je naplánování publikačního výstupu, který bude (alespoň částečně) připsán projektu SVV-ADAKIN. Přednost budou mít projekty s jasným předpokladem publikačního výstupu a také záměry, které jsou tematicky navázány na přípravu dizertační nebo
diplomové práce žadatele.

Oblasti podpory
1. Podpora realizace výzkumných projektů
– Studenti obdrží finanční podporu pro realizaci výzkumných projektů nebo jejich dílčích aktivit
(náklady na sběr dat, pracovní cesty, pořízení výzkumného vybavení atp.).
– Může jít o projekty zcela nově připravené nebo i takové, které i přes kladné hodnocení
nedosáhly na podporu v jiných soutěžích.
– V odůvodněných případech lze podpořit i dílčí výzkumné aktivity, které rozšíří projekty již
financované z jiných zdrojů.

2. Podpora publikace a prezentace výsledků
– Podpora přípravy textů k publikaci (překlady, korektury atp.)
– Podpora zahraničních cest, jejichž cílem je prezentace nebo publikace výsledků.

Požadovaná struktura a obsah návrhu projektu
1. Název projektu
2. Kontaktní údaje na uchazeče (jméno, katedra, obor studia, stupeň studia, jméno školitele, e-mail uchazeče, UKČO uchazeče)
3. Určení oblasti podpory (viz oblasti výše)
4. Věcný popis projektu a zdůvodnění žádosti (max. 2 NS)
5. Plánované výsledky/výstupy
6. Harmonogram
7. Rozpočet
8. Stanovisko školitele nebo vedoucího práce (stačí přiložit doporučující e-mail)

Projekty v předepsané struktuře zasílejte koordinátorovi projektu SVV-ADAKIN, Jiřímu Vinopalovi, PhD. (jiri.vinopal@ff.cuni.cz) do 19. 4. 2020.

Dotazy k přípravě žádostí směřujte taktéž koordinátorovi.

O podpoře projektů bude rozhodnuto přibližně do poloviny května 2020.

Za radu projektu
Jiří Vinopal

Úvod > Důležitá upozornění > Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů