Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra ČR, odbor personální, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo psycholog, ID 17004015, v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb

Místo výkonu práce: Praha

Náplň práce:

 • výkon odborné psychologické diagnostiky
 • poskytování odborné psychologické péče, se zaměřením na posttraumatickou intervenční péči, krizovou intervenci, poradenské služby, psychoterapeutickou péči
 • organizační zabezpečování vzdělávacích akcí pro zaměstnance MV
 • lektorování seminářů pro zaměstnance MV a vedení související agendy

Místo výkonu práce: Praha

Kvalifikační požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání, jednooborové magisterské studium v oboru psychologie

Další předpoklady:

 • uživatelská práce s aplikacemi s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost týmové práce
 • ochota a schopnost učit se novým věcem
 • samostatnost, iniciativa a kreativita
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené

Předpokládaný nástup:  1. 3. 2019.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou  s 3měsíční zkušební dobou (zástup za rodičovskou dovolenou).

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 13. platová třída, osobní příplatek podle dosahovaných výsledků.

Požadované doklady:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce

Doklady zašlete nejpozději do 22.2.2019, na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, P. O. BOX 95, nebo osobně podejte na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Doklady lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty marcela.kurkova@mvcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: krk34e3.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující doklady včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na pracovní místo psycholog, ID 17004015, v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb odboru personálního“, č. j.MV-21097/SP-2019

Bližší informace k vykonávaným činnostem na pracovním místě Vám poskytne:
Ing. Marcela Kůrková
vedoucí oddělení personálního rozvoje a
psychologických služeb v Ministerstvu vnitra
odbor personální
e-mail: marcela.kurkova@mvcr.cz
telefon: 974 832 658

 

Úvod > nabídky > Ministerstvo vnitra