Bakalářské práce

Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK v Praze a sestává ze dvou částí:

  1. Literárně přehledová část
  2. Návrh projektu výzkumu dílčího aspektu tématu práce

Celkový rozsah bakalářské práce je 40 stran s tolerancí +10 stran (tedy rozsah práce 72 000 – 100000 znaků s mezerami pro celou práci ale bez literatury a příloh). Tento rozsah musí být striktně dodržen, práce rozsahem vybočující nebudou akceptovány. Formální náležitosti BP jsou uvedeny v doporučované šabloně BP. Způsob citování v textu a sestavování citované literatury se řídí Pravidly citování katedry psychologie FF UK v Praze. Preferováno je citování dle APA. Finální verzi BP je nutné odevzdat elektronicky do SIS (návod pro vkládání) a také dvakrát vytištěnou v kroužkové vazbě na sekretariát katedry psychologie (pro vedoucího BP a oponenta).

Literárně přehledová část

Student zpracovává literárně přehledovou část BP v rozsahu cca 30 – 35 stran výlučně na základě odborné literatury. Nejde o „přehled z literatury“, ale o zpracování tématu. Současně nejde o učebnicové zpracování, ani o středoškolskou seminární práci, ve které autor začíná od Adama a opakuje stokrát zopakované. Z toho plyne, že práce nemá obsahovat chronicky známé učebnicové texty, ale student zpracovává nejnovější české a zahraniční zdroje (zejména odborné články a monografie), diplomové a disertační práce, odborné studie. Těžiště práce má odrážet novější literaturu (posledních deset let) s tím, že jsou samozřejmě témata, při jejichž zpracování musí student nutně sáhnout i po historické literatuře. Rovněž se lze setkat s tématy relativně novými, takže ani literatury zatím není příliš. Orientačně půjde o cca 30 – 40 literárních zdrojů, zhruba polovinu (či více) zahraničních.

Návrh projektu výzkumu dílčího aspektu problému

Student v rámci své BP navrhuje dílčí výzkumný projekt, který vychází ze zpracovávaného tématu. Projekt se nemusí řídit tím, zda lze aktuálně získat respondenty, finanční náročností apod., jde především o jeho správné metodologické zpracování, které dokladuje znalost základů metodologie, metod a statistických postupů na úrovni bakalářského studia. Rozsah této části je 8 – 10 stran.

Projekt musí obsahovat:

  • Stručný popis řešeného problému, jež vychází z tématu BP
  • Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
  • Pokusné osoby, na které je projet zaměřen
  • Výzkumné metody a jejich stručný popis
  • Způsob zpracování dat
  • Úskalí a limity proponovaného projektu (diskuze)

Témata BP

Student si volí z témat, která navrhnou učitelé katedry. Témata BP jsou navrhována dostatečně konkrétně (nikoli obecně) a jsou koncipována tak, aby obsahovala možnost přípravy výzkumného projektu.  Vlastní témata studentů nejsou přípustná.

Témata pro ak. rok 2017/2018 zde budou zveřejněna 9.3.2018 ve 12:00 hod.

Zadávání BP (rámcové termíny)

Téma práce se obvykle zadává do konce 5.semestru. Témata BP jsou schválena vedením katedry a pak zveřejněna na webových stránkách katedry. Následně jsou v tematických celcích představena studentům na Teoreticko-metodologickém úvodu bakalářských prací (Gillernová, Šírová). Student společně s vyučujícím, který téma BP vypsal, následně zpracovává zadání BP a odevzdává ho na sekretariát.  Student může přistoupit k obhajobě nejdříve 6 měsíců od zadání do SIS.

  • do 7.5. 2018 odevzdání  zadání a rozšířené anotace s podpisem vedoucího práce na sekretariát katedry. Současně poslat Radce Hradcové zadání i rozšířenou anotaci v elektronické verzi (po schválení do SIS zadá sama)